eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lututów › Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 118304E w miejscowości Dobrosław na działce 325 dł. 930m.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 118304E w miejscowości Dobrosław na działce 325 dł. 930m.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lututów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Lututów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438714880

1.5.8.) Numer faksu: 436767026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lututowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lututowgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 118304E w miejscowości Dobrosław na działce 325 dł. 930m.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76671d4c-57aa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071771/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dobrosław

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76671d4c-57aa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@lututowgmina.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych osobowych będzie Gmina Lututów z siedzibą ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów,
- z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@lututowgmina.pl, tel. (43)87 14 052.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 118304E w miejscowości Dobrosław na działce 325 dł. 930 m.”
- nr ref. IPB.7013.7.2023 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ), dalej „ustawa
Pzp”;
- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
-obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w tym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Osoba, której dane osobowe zostaną uzyskane w tym postępowaniu:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych tej osoby dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO;
> nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPB.7013.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do wykonania na drodze gminnej polegać będzie na:
1) Wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z nadaniem dwustronnego spadku optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 – warstwą średniej grubości 10 cm i szerokości 4,0 m na długości 930,0 m.
2) W km 0+000 do km 0+010 w celu wyokrąglenia skrzyżowania należy wykonać koryto gr. 33 cm, warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm, podbudowę dolną gr. 15 cm z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 i górną gr 8 cm z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Należy stosować optymalne kruszywo kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 ( skała magmowa o dużej wytrzymałości).
3) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej AC11S50/70 dla KR1 na dł. 930,0 m i szer. 4 m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową.
4) Wykonaniu obustronnego pobocza szerokości 0,5 m optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-63 gr. 15 cm, a na dalszej szerokości 0,5 m wykonanie pobocza gruntowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów. Zamawiający nie
stawia warunku w tym zakresie.
3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji
zamówienia;
4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co
najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie drogi o wartości brutto nie mniejszej
niż 400 000,00 zł za każdą robotę oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna
dysponowanie osobą mającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogownictwo lub równoważne wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.),
upoważniające do kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Zamawiający będzie wymagał: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum 3 robót o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł za każdą robotę, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie, przebudowie, remoncie wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 8 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w tym kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogownictwo lub równoważne oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1 - Formularz ofertowy
2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
4 - Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w trybie art. 118 ustawy Pzp
7- Kosztorys ślepy (ofertowy)
8-Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Rejonowym Banku w Lututowie konto nr
57925600040000003920000060 z dopiskiem „Wadium” na zadanie pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 118304E w miejscowości Dobrosław na działce 325 dł. 930 m.”
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany zawartej umowy są uregulowane w § 11 projektu umowy ( załącznik nr 10 SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty ( zaszyfrowane) należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.