eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › USŁUGA PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA SŁUCHACZY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK ORAZ ICH TRANSPORTU DO OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W LUBLINIEOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA SŁUCHACZY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK ORAZ ICH TRANSPORTU DO OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W LUBLINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815351200

1.5.8.) Numer faksu: 815329700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA SŁUCHACZY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK ORAZ ICH TRANSPORTU DO OŚRODKA SZKOLENIA KW PSP W LUBLINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25bf6f8f-57a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136885/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa przygotowania posiłków dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz ich transportu do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl oraz poczty elektronicznej zampub@straz.lublin.pl, przy czym złożenie oferty wraz z
załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP
https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy
znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych:
a) a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp,
.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4,
.zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, PAdES, CadES;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy
Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku trybu podstawowego z możliwością negocjacji na „Usługę przygotowania posiłków dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz ich transportu do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie”
(nr sprawy WL.2370.17.2023) jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 7, 20 – 012 Lublin;
b) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
(20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „Usługę przygotowania posiłków dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz ich transportu do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie”
(nr sprawy WL.2370.17.2023).
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w
toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka ZETO Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel Platformy Zamówień Publicznych PZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 131461 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz ich transportu do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2. Rodzaje norm wyżywienia, średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych a także przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 poz. 1675).
3. Dokonując kalkulacji ceny żywienia jednego słuchacza dziennie należy stosować stawki i zasady zawarte w w/w Rozporządzeniu.
4. Ilość uczestników kursu - 34.
5. Posiłki powinny spełniać normy energetyczne oraz normy jakościowe (odżywcze) określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej.
6. Przygotowanie posiłków realizowane będzie w oparciu o lokal Wykonawcy posiadający wymaganą przepisami prawa decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże stosowną decyzję zatwierdzającą wskazany lokal).
7. Posiłki będą dostarczane do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (ul. Antoniny Grygowej 8) specjalistycznym transportem zatwierdzonym przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w zakresie środka transportu do przewozu wyżywienia zgodnie z wymaganym zakresem wyżywienia. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże dane pojazdu oraz stosowną decyzję zatwierdzającą wskazany środek transportu.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ (sekcja IV).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców.
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na:
a) należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi cateringowej o wartości brutto nie mniejszej niż
70 000 zł brutto; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, na dzień składania ofert, Wykonawca powinien wykazać wykonanie usługi cateringowej o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto, przez należyte wykonanie ww. usługi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, należy rozumieć ukończenie realizacji ww. usługi w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
b) dysponowaniu co najmniej 1 kucharzem skierowanym do realizacji zamówienia, który posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego oraz posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zakresie - kucharz lub kucharz małej gastronomii uzyskany na podstawie ustawy z dnia 22 marca
1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2159).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
(Załącznik nr 3 do SWZ);
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP oraz
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od Niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
- dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału dotyczącego doświadczenia;
- przedmiot wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania tego warunku;
- wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ – „WYKAZ USŁUG”;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału dotyczącego posiadania osób skierowanych do wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – „WYKAZ OSÓB”.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia razem z ofertą następującego przedmiotowego środka dowodowego, tj. przykładowy jadłospis na 7 kolejnych dni (poniedziałek – niedziela) wraz z podaniem wartości kalorycznej na poszczególne dni, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 września 2020 roku w sprawie wyżywienia w Państwowej Straży Pożarnej.
Forma przedmiotowego środka dowodowego - postać elektroniczna,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. plik o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .rtf, .pdf,.xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .zip,.tar, .gz (.gzip), .7Z, .xsl, XAdES, PAdES, CadES.
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w rozumieniu niniejszej SWZ oraz przepisów, do których odwołuje się SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży razem z ofertą ww. przedmiotowego środka dowodowego lub będzie on niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa również następujące podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania z
wyłączeniem oświadczenia składanego na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie);
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego w Załączniku nr 7 do SWZ, potwierdzające, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą); zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów w celu wykazania niepodlegania
wykluczeniu z postępowania.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zdanie 3 stosuje się odpowiednio
do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zdanie 1–3
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy PZP. Ww. dokumenty należy złożyć razem z ofertą, chyba że Wykonawca poinformował Zamawiającego o
dostępności tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których
mowa w pkt 3 pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został
zawarty w Załączniku nr 8 do SWZ.
3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających
się indywidualnie o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą spełnić w następujący sposób:
a) warunek dotyczący doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku;
b) warunek dotyczący dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia osobą, o której mowa w opisie tego warunku.
6. Warunek niepodlegania wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia spełnia odrębnie.
7. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany
indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć
razem z ofertą;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp;
d) Wykaz usług należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Wykaz osób należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp;
f) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SWZ w przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej spełniają tylko niektórzy spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;
g) w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zasobach podmiotów trzecich składają
dokumenty wymagane od Wykonawców występujących samodzielnie w postępowaniu, którzy korzystają z potencjału innego
podmiotu, a które dotyczą podmiotu udostępniającego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ - projekt umowy (par. 7).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w formie lub postaci elektronicznej na platformę https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

„SŻDOS” (Stawka żywieniowa dzienna jednej osoby)
i „DK” (Doświadczenie kucharza), co oznacza, że Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców z największą łączną liczbą punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3. Wówczas Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.