eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO W 2023 ROKU.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO W 2023 ROKU.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO W 2023 ROKU.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bece4fbb-5786-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup z dostawą wyposażenia warsztatowego w 2023 roku”, nr postępowania: 50/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa frezarki uniwersalnej

I. Wymagania techniczne:

1. Wymiary [mm]: długość 1400-2280 ; szerokość 1300-1500 ; wysokość 2050-2250.
2. Wymiar stołu roboczego [mm): 1000-1300 x 220-300
3. Waga [kg]: 700-1250
4. Rowek teowy [mm]: 14-16
5. Napięcie [V): 400
6. Moc silnika (kW): 2,0-4,5
7. Uchwyt trzpienia: ISO 40
8. Max posuw poprzeczny [mm]: 220-590
9. Przeznaczenie: do obróbki metalu
10. Wyświetlacz cyfrowy lub cyfrowy wskaźnik położenia

II. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
III. Zestaw powinien zawierać co najmniej:
1. Adapter ISO40-MK2, ISO40-B18
2. Frezarkę uniwersalną
3. Układ/system chłodzenia
4. Uchwyt wiertarski
5. Lampę oświetleniową
IV. Okres gwarancji.
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.
V. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z montażem, rozruchem pod adresem:
ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg oraz przeszkolenie do 4 pracowników w zakresie eksploatacji urządzenia.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw
3. Po wykonaniu montażu i rozruchu oraz przeszkolenia pracowników przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Wykonawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym urządzenia, z zakresu obsługi codziennej, okresowej, programowania i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego.
a. Miejsce szkolenia: miejsce montażu sprzętu
b. Termin szkolenia: uzgodniony z Zamawiającym po zamontowaniu sprzętu
c. Ilość osób szkolonych: do 4 osób.
5. Pełna dokumentacja w języku polskim:
a. dokumentacja techniczno – rozruchowa,
b. instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.
6. Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – rozruchowej i instrukcji obsługi.
7. Produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na maszynie, opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4a
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1-7 :
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa tokarki.

I. Wymagania techniczne.

1. Zasilanie [V] 400
2. Podstawa pod tokarkę o wysokości [mm]: 700 – 800
3. Moc [kW] 1,1 – 2,2
4. Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0,017 – 0,4
5. Wysuw tulei konika [mm]: 70 – 100
6. Przelot wrzeciona [mm]: 26-38
7. Stożek wrzeciona zgodny z jednym ze standardów: Mk4, Mk 5, MT5
8. Zakres obrotów wrzeciona [obr/min] 30 – 3000
9. Rozmiar D/Sz/W [mm] 1210-1750/610-750/450 - 700
10. waga [kg] 130-350
11.  toczenia nad łożem (L) [mm] 250-320

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
III. Zestaw powinien zawierać co najmniej:
1. Tokarkę
2. Podstawę
3. Uchwyt tokarski
4. Zestaw narzędzi do obsługi maszyny

IV. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.
V. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z montażem, rozruchem pod adresem: ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg oraz przeszkolenie do 4 pracowników w zakresie eksploatacji urządzenia.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw
3. W zestawie powinna znajdować się podstawa pod tokarkę w formie stołu warsztatowego o obciążeniu dopuszczalnym zgodnym z wagą tokarki, o wysokości 700-800 mm. Preferowana zgodność z rekomendacją producenta.
4. Po wykonaniu montażu i rozruchu oraz przeszkolenia pracowników przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym urządzenia, z zakresu obsługi codziennej, okresowej, programowania i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego.
a. Miejsce szkolenia: miejsce montażu sprzętu.
b. Termin szkolenia: uzgodniony z Zamawiającym po zamontowaniu sprzętu.
c. Ilość osób szkolonych: do 4 osób.
6. Pełna dokumentacja w języku polskim:
c. dokumentacja techniczno – rozruchowa,
d. instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.
7. Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – rozruchowej i instrukcji obsługi.
8. Produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na maszynie, opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4a
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa montażownicy do opon.

I. Wymagania techniczne.

1. Napięcie [V]: 230-400
2. Maksymalna prędkość obrotów stołu [obr/min]: 6-12
3. Ciśnienie [bar]: 8-12
4. Moc silnika [W]: 1100
5. Siła zbijaka [kg]: 1080-3000
6. Średnica felgi (obręczy), montaż od wewnątrz [cal]: 10-25
7. Średnica felgi (obręczy), montaż od zewnątrz [cal]: 8-22
8. Obsługa pedałami
9. Możliwość pochylania kolumny w układzie „przód/tył"
10. Waga [kg]: 275-340

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.

III. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

IV. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z montażem, rozruchem pod adresem:
ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw.
3. Po wykonaniu montażu i rozruchu przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4b
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wyważarki do kół.

I. Wymagania techniczne.

1. Napięcie [V]: 230
2. Maksymalny ciężar koła [kg]: 65-80
3. Szerokość obręczy wyważanych kół ["] 1,5-20
4. Średnica obręczy wyważanych kół ["] 10-24

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
III. Zestaw powinien zawierać co najmniej:
1. Szczypce do mocowania ciężarków
2. Stożki centrujące – 4 szt.
3. Ciężarek kalibracyjny

IV. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

V. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z montażem, rozruchem pod adresem:
ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw.
3. Po wykonaniu montażu i rozruchu przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 4b
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa nagrzewnicy indukcyjnej

I. Wymagania techniczne.

1. Napięcie [V]: 230
2. Częstotliwość pracy [kHz]: 18-100
3. Moc(kW):max 2,4 do 3,5

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.

III. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

VI. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z rozruchem pod adresem: ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw.
3. Po wykonaniu rozruchu przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4b
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wózka do kół pojazdów ciężarowych.

I. Wymagania techniczne.

1. Waga obsługiwanego koła [kg]: 650-1500
2. Wymiary wózka Sz/Gł/Wys [mm): 1150-1980/920-1015/1410-2140

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
III. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

IV. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę pod adres: ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
2. Ilość do zamówienia: 1 zestaw.
3. Po wykonaniu dostawy przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4a i 4b
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część nr 7
Zakup i dostawa stołów warsztatowych

I. Wymagania techniczne.

1. Wymiary gabarytowe [mm]; szerokość: 2090-2100; wysokość z blatem: 900-936; głębokość:600-740.
2. Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 1-3 [mm],
3. Blat ze sklejki o grubości 40-45 [mm]
4. Minimalna obciążalność stołu [kg]: 950
5. Ilość stołów: 8 sztuk
6. Stół powinien posiadać:
a) kontener z szufladami zamontowany pod blatem po lewej stronie i prawej stronie;
b) pomiędzy kontenerami z szufladami szafkę otwieraną z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiczkami z wewnętrzną półką.
7. Szuflady osadzone w prowadnicach stalowych umożliwiających obciążenie szuflady 55-80 [kg).
8. Szuflady zabezpieczone zamkiem centralnym.
9. Wysuw szuflad w zakresie 90-100 [%]
10. Maksymalna waga stołu [kg]: 200-232

II. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
III. Okres gwarancji:
Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

IV. Pozostałe warunki.
1. Cena powinna obejmować dostawę z montażem, pod adresem: ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg.
2. Ilość do zamówienia: 8 stołów.
3. Po wykonaniu montażu przez Wykonawcę odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4b
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44510000-8 - Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla części zamówienia nr 1-7):
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji”


3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 20 pkt za WARIANT II – zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia
• 40 pkt za WARIANT III – zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant udzielanej gwarancji i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).
UWAGA:
a) Okres gwarancji na przedmiot umowy, liczony będzie dla części zamówienia nr 1 -7:
- od dnia sporządzenia protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Projektowanych postanowień umowy (załączniki nr 4a i 4b do SWZ, odpowiednio do części zamówienia)
b) Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 12-miesięczny i otrzyma 0 pkt.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
e) W przypadku wpisania terminu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 36-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony
odpowiednio jak w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2).
4) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy ust. 1 pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne
rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to
być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

. W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne
rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to
być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 570,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – 270,00 PLN;
c) dla części zamówienia nr 3 – 150,00 PLN;
d) dla części zamówienia nr 4 – 140,00 PLN;
e) dla części zamówienia nr 5 – 130,00 PLN;
f) dla części zamówienia nr 6 – 80,00 PLN;
g) dla części zamówienia nr 7 – 970,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak
podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3 SWZ (Rozdział II oświadczenia)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzana za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłoży umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w §10 projektowanych postanowień umowy
stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin wykonania zamówienia dla części zamówienia nr 1-7:
do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, nie później niż do 30.11.2023 r., w zależności od tego, który termin będzie wcześniejszy.
2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.