eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebinia › Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 327111045, 327111046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3968740-56e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038710/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3968740-56e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz.
2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (przetargi@um.trzebinia.pl) za wyjątkiem składania i wycofania oferty, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę e-Zamówienia.
Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją udokumentować. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe”.
9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Powyższe i dalsze szczegółowe uregulowania dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uprzejmie informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
 podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BR.RIR.271.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis inwestycji:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini. W ramach obiektu przewidziano część przeznaczoną na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W budynku przewiduje się także pomieszczenia
z przeznaczeniem na działalność centrum zarządzania kryzysowego oraz centrali monitoringu miejskie-go oraz zadaszonego miejsca postojowego (wiata dostawiona do budynku).
Zakres prac:
- przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
- budowa budynku
- instalacje (elektryczna, sanitarna, wentylacja)
- zagospodarowanie i budowa obiektów pomocniczych (wiata śmietnikowa, maszt flagowy, stojaki rowerowe)
- wyposażenie
- dokumentacja powykonawcza
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
- dokonanie stosownych zgłoszeń i uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej
Parametry zewnętrzne obiektu:
Kubatura -625 m3, Powierzchnia zabudowy - 316,6 m2, Powierzchnia całkowita - 585,7 m2, Powierzchnia użytkowa -134,8 m2, Wysokość -7,34 m, Długość - 34,34 m, Szerokość -9,15 m, Liczba kondygnacji - 1(2 – poddasze nieużytkowe).
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:
a. organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
b. oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy zgodnie z BHP oraz obowiązującymi przepisami;
c. koszty ewentualnego zgłoszenia i ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi robotami przez odpowiednich właścicieli sieci zgodnie z uzgodnieniami branżowymi;
d. dokonanie ewentualnego zgłoszenia zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
e. ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
f. zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
g. zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;
h. po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
i. odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji zadania od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego;
j. wywóz gruzu i materiałów z prac rozbiórkowych, nadmiaru ziemi z wykopów. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy winna uwzględniać wszystkie koszty z tym związane (w tym koszty utylizacji odpadów). Wykonanie prób i badań zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót;
k. Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, tj. bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej po-wykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne;
l. sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
m. dokonanie stosownych zgłoszeń po zakończeniu inwestycji.

Poza wyżej wymienionym zakresem Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia kierowników branżowych w trakcie realizacji zadania;
b) zlecenie jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji i zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych zaleconych przez
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia wydanych w uzgodnieniach i w trakcie robót.

Materiały (wyroby) które zostaną wbudowane, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w specyfikacji technicznej i odbioru robót. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, pomocniczym przedmiarze robót budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będących
załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga by wykonawca udzielił minimalnej gwarancji na zrealizowane roboty w wymiarze 36 miesięcy.

Uwaga:
Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Państwa, Wykonawca w roku 2023 zobowiązany jest do wykonania zakresu prac i wydatków na kwotę 2 500 000,00 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnienie kryteriów. Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona zostanie zbadany pod kątem niepodlegania wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( jeżeli dotyczy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwa zamówienia polegające na budowie budynku
użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 400 m3,
ponadto
wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia to jest:
1) jedną osobą (kierownik budowy) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym gazowych i wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna) bez ograniczeń.
4) jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z przesłanek obowiązkowych ustawy. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ wykonawca składa oświadczenie z art. 125.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) wykazu osób, którymi dysponuje skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą w terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie (przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), z którego wynika, które usługi/roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy, ponieważ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (art. 125 ust. 5).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych wskazanych w dokumentach zamówienia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowe zmiany umowy z uwagi na liczbę znaków opisane są w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 18.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma - ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

2.Uwaga:
Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Państwa, Wykonawca w roku 2023 zobowiązany jest do wykonania zakresu prac i wydatków na kwotę 2 500 000,00 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.