eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist BioscienceOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ad2d0c1-57b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.80 Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, tj. sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience, zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa nw. wymagania dla skutecznego złożenia oferty za pośrednictwem Platformy „e-zamawiający” oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w prowadzonym postępowaniu:
Zasady korzystania z Platformy „eZamawiający” 1) Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie”.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie
skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać
wczytany do systemu.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść
pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 7.
7) Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach dotyczących awarii Platformy, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: aez@wum.edu.pl.
8) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" wskazując typ dokumentu:
„Tajemnica przedsiębiorstwa’’, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV.
9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)
e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXXII SWZ.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-155/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience, a wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników „równoważnych”, o których mowa w ust. 3.
3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki do detekcji oraz diagnostyki firmy Twist Bioscience), i wynikającą stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać w sposób wystarczająco precyzyjny, stosownie do art. 99
ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na produkty „równoważne” (innego producenta niż Twist Bioscience) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ), zobowiązany jest wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w Oddziale 5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez
niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację programów naukowych i badawczych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za
uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
4. Z uwagi na postęp techniczny i technologiczny Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu umowy określonego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Projektu umowy poprzez zastrzeżenie sobie prawa do zakupu odczynników nieujętych w
Załączniku nr 2 do umowy, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta, z zastrzeżeniem, że odczynniki te będą należały do odczynników do detekcji oraz diagnostyki do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony oraz z zastrzeżeniem,
że łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie, w przypadku:
1) wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do Projektu umowy) i zastąpienia go produktem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik wycofany za cenę nie wyższą od ceny odczynnika ustalonej w niniejszej umowie, 2) wprowadzenia przez producenta nowego odczynnika, o ulepszonych właściwościach
fizykochemicznych, korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia wyników (jakości) prowadzonych badań naukowych, za cenę określoną w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy, 3) konieczności zmiany odczynnika, ujętego w Formularzu asortymentowo-cenowym na inny odczynnik ujęty w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta za cenę określoną w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
KC= Cmin/Co*100%*100
gdzie:
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto)
CO – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane zgodnie z powyższym wzorem, z dokładnością do części setnych.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia kryterium ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), bowiem odczynniki stanowiące przedmiot zamówienia używane są do programów naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III ust. 2 i 3 SWZ, odnoszących się do odczynników „równoważnych”
pozwalających na kontynuację badań naukowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne”, tj. innego producenta niż Twist Bioscience, wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym, w celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą;
1) w odniesieniu do każdego odczynnika „równoważnego” z osobna - kartę katalogową produktu 2) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
2. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu wykazania równoważności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może złożyć również inne przedmiotowe środki dowodowe niż wymienione w ust. 2 pkt 1, w szczególności wyniki z badań, świadectwa jakości lub inne dokumenty wystawione przez producenta oferowanych odczynników lub jednostkę wykonującą działania z zakresu zgodności akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 439 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w § 11 ust. 1 oraz §9 Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a), wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 t.j.).
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c), który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 t.j.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.