eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa
w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14)6844010, (14)6844020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa
w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abce133b-5622-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054041/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa w sezonie zimowym 2023/2024, 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abce133b-5622-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt. 3.3.6 SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem składania ofert i wycofania ofert).
Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abce133b-5622-11ee-9aa3-96d3b4440790
Szczegóły zostały opisane w pkt 3 i 10 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach, określonych w pkt. 3.3.6 SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem składania ofert i wycofania ofert).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert i wycofania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia. 3.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. 5.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w szczególności: awaria, brak działania Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem składania ofert i wycofania ofert). 7.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Szczegóły zostały opisane w pkt 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
• administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Gmina Iwkowa, 32- 861 Iwkowa 468, tel. 14 68 44 010, 14 68 44 020, email: gmina@iwkowa.pl
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez adres email: rodo@iwkowa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. ;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; -c.d. w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja do pkt 23
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników .
*** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy dla części 1 zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy sezonu zimowego 2023/2024 i 2024/2025 w Rejonie Nr I, w miejscowościach Iwkowa i Połom Mały.
b) Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-10 oraz parkingi oznaczone nr 21. W drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 11-19 oraz parkingi oznaczone nr 22 całodobowe patrolowanie – interwencyjne. Droga oznaczona numerem 20 tylko w sytuacjach interwencji telefonicznej.
Lp.
Nazwa drogi

1 Iwkowa – Dzięgielowo cała długość wraz z parkingiem k/Orlika
2 Iwkowa – Skotnica odcinek pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną Dzięgielowo
3 Iwkowa – Skirłowo cała długość
4 Iwkowa – Bacówka cała długość
5 Iwkowa – Piekarnia cała długość wraz z parkingiem k/Kościółka
6 Iwkowa – Pańskie od drogi powiatowej do ostatnich zabudowań
oraz w stronę P. Libronta
7 Iwkowa – Ośrodek Zdr. cała długość
8 Iwkowa – k/szkoły cała długość wraz z parkingami
9 Iwkowa – Pagórek, Połom Mały cała długość (do willi pod Gruszą)
10 Połom Mały – Witowice cała długość (do końca granicy gminy)
11 Iwkowa – Stary Gościniec do ostatnich zabudowań
12 Iwkowa – Murkowo od drogi powiatowej do P. Jana Gawełda
13 Iwkowa – Piłkówka od drogi powiatowej do zabudowań zamieszkałych całorocznie (pozostałe interwencyjnie)
14 Iwkowa – Mulkówka cała długość
15 Iwkowa – Psia Góra cała długość
16 Połom Mały – Wytrzyszczka cała długość (do końca granicy gminy)
17 Połom Mały – Porąbka Iwkowska (od początku drogi do końca asfaltu)
18 Iwkowa Kąciny – Wytrzyszczka cała długość (do końca granicy gminy)
19 Iwkowa – Kozieniec cała długość
20 Iwkowa – Góry interwencyjnie od drogi powiatowej do
zabudowań
21 Parkingi k/Urzędu Gminy, Place w centrum Iwkowej
22 Parking k/OSP Iwkowa, Parking k/Ośrodka

Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
- na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
- bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg,
- użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG.

Sprzęt:
Wykonawca winien posiadać co najmniej:
- dwa ciągniki: moc min. 50 kM, napęd min. 2 x 4 z pługami zawieszanymi czołowo, przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny.
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Posypka:
Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie.
Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

Sposób potwierdzania wykonanych usług:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń monitorujących czas pracy sprzętu, które będą potwierdzać ilość przepracowanych godzin. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie ilości godzin z urządzenia monitorującego. W przypadku awarii urządzenia monitorującego pracę sprzętu do rozliczenia należy przyjąć średnią ilość przepracowanych godzin z ostatnich trzech dni, w których wykonywana była praca lub każdorazowo zgłasza wykonywaną pracę osobie odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za realizację umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

2. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena (szacunkowa łączna cena brutto) – waga 60,00 pkt

K1 = (Cmin / Cbad) x 60,00 pkt.

gdzie:
Cmin - najniższa cena (szacunkowa łączna cena brutto) spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - cena (szacunkowa łączna cena brutto) oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu,
K1 - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w tym kryterium.
Maksymalną ilość punktów – 60,00 pkt., otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną (szacunkową łączną ceną brutto). Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie „szacunkowa łączna cena brutto”
podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SWZ) oraz Formularzu ofertowym (udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3. Sposób obliczania punktów w kryterium (K2) - Czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji – waga 40,00 :

Maksymalną ilość punktów – 40,00 pkt., otrzyma oferta z najkrótszym zaoferowanym czasem reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszącym 30 minut.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 60 minut – otrzyma ilość punktów – 20,00 pkt.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 90 minut – otrzyma ilość punktów – 0,00 pkt
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Czas reakcji w celu podjęcia interwencji powinien zostać podany w minutach w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dla potrzeb oceny punktowej Zamawiający przyjmuje maksymalny czas reakcji wynoszący 90 minut oraz minimalny wynoszący 30 minut. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji w celu podjęcia interwencji krótszego niż 30 minut, Zamawiający do wyliczenia punktacji przyjmie czas równy 30 minut natomiast maksymalny czas to 90 minut. Oferty z czasem reakcji w celu podjęcia interwencji dłuższym niż 90 minut zostaną odrzucone, jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie czasu reakcji na podjęcie interwencji, oferta zostanie odrzucona jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Najwyżej ocenioną ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie najwyższą ilość punktów w każdym kryterium
Kc = K1 +K2
gdzie:
Kc - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
K1 – punkty uzyskane w kryterium: cena (szacunkowa łączna cena brutto)
K2 – punkty uzyskane w kryterium: czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy sezonu zimowego 2023/2024 i 2024/2025 w Rejonie Nr II, w miejscowościach Kąty, Dobrociesz, Drużków Pusty i Porąbka Iwkowska.
b) Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-19 oraz całodobowe patrolowanie – interwencyjne.

Lp. Nazwa drogi
1 Drużków Pusty – Porąbka Iwkowska cała droga
2 Kąty-Góry-Sechna-Dobrociesz cała długość, do granicy gminy, do P. Zelka
3 Kąty – Grabie od krzyżówki z drogą gminną do posesji
P. Gwiżdżów
4 Kąty-Grabie-Michalczowa cała długość
5 Kąty – Pasterniki – Dobrociesz od krzyżówki z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą powiatową w Dobrocieszu
6 Kąty-Parkingi centrum
7 Kąty – Sławikówka cała długość
8 Drużków Pusty – Połom Mały - Kąty Zatoki cała długość+boczne
9 Dobrociesz – Bieleckówka od krzyżówki z drogą gminną do posesji
do P.Krzyżaków
10 Dobrociesz – Kmieciówka od drogi powiatowej do linii zabudowań
11 Kąty – Pasterniki od drogi powiatowej
do posesji P.Midów i do P. Staszak
12 Dobrociesz – Padoły do P. Bodek
13 Kąty-Góry-Pasterniki do P. Andrzeja Szewczyka
14 Drużków Pusty Kamieniec od drogi powiatowej do P. Zyznawskiego
15 Drużków Pusty – Rędziny 200m
16 Kąty-Drużkó w Pusty od drogi gminnej na całej długości

17 Drużków Pusty – Poczekaj do P. Jarzmika
18 Porąbka Iwkowska-Zarzecze cała długość
19 Drużków Pusty-Burdok cała długość

Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
- na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG (dotyczy
odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
- bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i
nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
- bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.
- użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie
Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG.

Sprzęt:
Wykonawca winien posiadać co najmniej:
- dwa ciągniki: moc min. 80 kM, napęd min. 4 x 4 z pługami zawieszanymi czołowo,
przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny.
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Posypka:
Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie.
Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

Sposób potwierdzania wykonanych usług:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń monitorujących czas pracy sprzętu, które będą potwierdzać ilość przepracowanych godzin. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie ilości godzin z urządzenia monitorującego. W przypadku awarii urządzenia monitorującego pracę sprzętu do rozliczenia należy przyjąć średnią ilość przepracowanych godzin z ostatnich trzech dni, w których wykonywana była praca lub każdorazowo zgłasza wykonywaną pracę osobie odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za realizację umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

2. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena (szacunkowa łączna cena brutto) – waga 60,00 pkt

K1 = (Cmin / Cbad) x 60,00 pkt.

gdzie:
Cmin - najniższa cena (szacunkowa łączna cena brutto) spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - cena (szacunkowa łączna cena brutto) oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu,
K1 - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w tym kryterium.
Maksymalną ilość punktów – 60,00 pkt., otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną (szacunkową łączną ceną brutto). Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie „szacunkowa łączna cena brutto”
podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SWZ) oraz Formularzu ofertowym (udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3. Sposób obliczania punktów w kryterium (K2) - Czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji – waga 40,00 :

Maksymalną ilość punktów – 40,00 pkt., otrzyma oferta z najkrótszym zaoferowanym czasem reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszącym 30 minut.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 60 minut – otrzyma ilość punktów – 20,00 pkt.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 90 minut – otrzyma ilość punktów – 0,00 pkt
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Czas reakcji w celu podjęcia interwencji powinien zostać podany w minutach w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dla potrzeb oceny punktowej Zamawiający przyjmuje maksymalny czas reakcji wynoszący 90 minut oraz minimalny wynoszący 30 minut. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji w celu podjęcia interwencji krótszego niż 30 minut, Zamawiający do wyliczenia punktacji przyjmie czas równy 30 minut natomiast maksymalny czas to 90 minut. Oferty z czasem reakcji w celu podjęcia interwencji dłuższym niż 90 minut zostaną odrzucone, jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie czasu reakcji na podjęcie interwencji, oferta zostanie odrzucona jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Najwyżej ocenioną ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie najwyższą ilość punktów w każdym kryterium
Kc = K1 +K2
gdzie:
Kc - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
K1 – punkty uzyskane w kryterium: cena (szacunkowa łączna cena brutto)
K2 – punkty uzyskane w kryterium: czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy sezonu zimowego 2022/2023 i 2023/2025 w Rejonie Nr III , w miejscowościach Dobrociesz, Wojakowa i Porąbka Iwkowska.
b) Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-21 oraz całodobowe patrolowanie – interwencyjne.

Lp. Nazwa drogi

1 Wojakowa – Góry – Dobrociesz Granice cała długość – do zjazdu do P. Zelka
2 Dobrociesz – Bagna od drogi powiatowej
do P. Soleckiego
3 Wojakowa – Słomiana od drogi powiatowej
do P. Jasnos
4 Parkingi w Wojakowej centrum i k/szkoły
5 Wojakowa – Piechówka od drogi powiatowej do
ostatnich zabudowań
6 Wojakowa – Dziołek od drogi powiatowej na
do P. Jańczyka
7 Porąbka Iwkowska – Motakówka cała długość
8 Porąbka Iwkowska – Agronomówka cała długość wraz z parkingiem
przy budynku OSP
9 Dobrociesz – Nawsie cała długość
10 Dobrociesz – Kopalina od drogi powiatowej do P. Zapiór
11 Dobrociesz – Psiorki od drogi powiatowej
do mostu
12 Wojakowa – Rędziny cała długość
13 Dobrociesz – Dolina cała długość
14 Wojakowa – Stawiska cała długość do P.Motaka
15 Wojakowa – Podgórki od drogi powiatowej
do P. Tokarskich
16 Wojakowa – Gaboń od drogi powiatowej do P. Bodka
17 Wojakowa – Podlipie od drogi powiatowej na
długości 300 mb
18 Wojakowa – Nowa Wieś od drogi powiatowej
do posesji P. Staszaków
19 Parking w Dobrocieszu koło szkoły
20 Wojakowa- Grabaniówka 100 m
21 Wojakowa – Podjaszczurowa od drogi powiatowej 600 m

Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
- na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG (dotyczy
odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
- bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
- bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.
- użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie
Wójta Gminy, Zastępcy Wójta lub upoważnionego pracownika UG.

Sprzęt:
Wykonawca winien posiadać co najmniej:
- dwa ciągniki: moc min. 80 kM, napęd min. 4 x 4 z pługami zawieszanymi czołowo,
przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny.
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Posypka:
Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie.
Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

Sposób potwierdzania wykonanych usług:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń monitorujących czas pracy sprzętu, które będą potwierdzać ilość przepracowanych godzin. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie ilości godzin z urządzenia monitorującego. W przypadku awarii urządzenia monitorującego pracę sprzętu do rozliczenia należy przyjąć średnią ilość przepracowanych godzin z ostatnich trzech dni, w których była wykonywana praca lub każdorazowo zgłasza wykonywaną pracę osobie odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za realizacje umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny.

2. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena (szacunkowa łączna cena brutto) – waga 60,00 pkt

K1 = (Cmin / Cbad) x 60,00 pkt.

gdzie:
Cmin - najniższa cena (szacunkowa łączna cena brutto) spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - cena (szacunkowa łączna cena brutto) oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu,
K1 - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w tym kryterium.
Maksymalną ilość punktów – 60,00 pkt., otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną (szacunkową łączną ceną brutto). Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie „szacunkowa łączna cena brutto”
podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SWZ) oraz Formularzu ofertowym (udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3. Sposób obliczania punktów w kryterium (K2) - Czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji – waga 40,00 :

Maksymalną ilość punktów – 40,00 pkt., otrzyma oferta z najkrótszym zaoferowanym czasem reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszącym 30 minut.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 60 minut – otrzyma ilość punktów – 20,00 pkt.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji wynoszący 90 minut – otrzyma ilość punktów – 0,00 pkt
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

Czas reakcji w celu podjęcia interwencji powinien zostać podany w minutach w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dla potrzeb oceny punktowej Zamawiający przyjmuje maksymalny czas reakcji wynoszący 90 minut oraz minimalny wynoszący 30 minut. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji w celu podjęcia interwencji krótszego niż 30 minut, Zamawiający do wyliczenia punktacji przyjmie czas równy 30 minut natomiast maksymalny czas to 90 minut. Oferty z czasem reakcji w celu podjęcia interwencji dłuższym niż 90 minut zostaną odrzucone, jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie czasu reakcji na podjęcie interwencji, oferta zostanie odrzucona jako jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.


4. Najwyżej ocenioną ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie najwyższą ilość punktów w każdym kryterium
Kc = K1 +K2
gdzie:
Kc - łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
K1 – punkty uzyskane w kryterium: cena (szacunkowa łączna cena brutto)
K2 – punkty uzyskane w kryterium: czas reakcji (w minutach) na podjęcie
interwencji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (w minutach) na podjęcie interwencji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- dotyczy części 1 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- dwoma ciągnikami: moc min. 50 kM, napęd min. 2 x 4 z pługami zawieszanymi
czołowo, przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki.
Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Wykaz należy przygotować (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 9.5 SWZ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.
- dotyczy części 2 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- dwoma ciągnikami: moc min. 80 kM, napęd min. 4 x 4 z pługami zawieszanymi
czołowo, przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki.
Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Wykaz należy przygotować (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 9.5 SWZ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego”.


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.
- dotyczy części 3 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- dwoma ciągnikami: moc min. 80 kM, napęd min. 4 x 4 z pługami zawieszanymi
czołowo, przygotowane do odśnieżania w tym jeden przygotowany do posypki,
- jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
Dodatkowo można zastosować – w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe samochód ciężarowy z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy przygotowany do posypki.
Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

Wykaz należy przygotować (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 9.5 SWZ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA DWIE LUB WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA WINIEN DYSPONOWAĆ ODRĘBNYMI POJAZDAMI SPEŁNIAJĄCYMI W/W WYMAGANIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 13.13.1 – 13.13.14 SWZ (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ)
b) Formularz cenowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ (niezłożenie wskazanego załącznika spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy, jako niezgodnej z warunkami SWZ).
c) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
e) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
f) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo/a do podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w niniejszym postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę lub osoba podpisująca ofertę podpisem elektronicznym ujawniona jest w KRS lub CEDiG (lub odpowiednio innym rejestrze) i jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
g) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA do pkt 13.13.15 lit. f) i g) SWZ
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
h) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych zgodnie z wymaganiami pkt 8.8.11 – 8.8.12 SWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
i) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8.8.5 a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie określonej w zdaniu poprzedzającym a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt 9.9.1 SWZ.
6. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 7 SWZ.
8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.8.1. SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9 SWZ w sposób i w trybie tam określonym przy czym warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie natomiast brak podstaw wykluczenia powinien wykazać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dodatkowo wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.- c.d. W SEKCJI IX -POZOSTAŁE INFORMACJE

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z załącznikami) zostały opisane w Załączniku nr 2A do SWZ – dotyczy części nr 1 zamówienia, w Załączniku nr 2B do SWZ – dotyczy części nr 2 zamówienia oraz w Załączniku nr 2C do SWZ – dotyczy części nr 3 zamówienia.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia publicznego) ustawy Pzp.
3. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 8 i § 10 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załączniku nr 2A do SWZ – dotyczy części 1 zamówienia, w Załączniku nr 2B do SWZ – dotyczy części nr 2 zamówienia oraz w Załączniku nr 2C do SWZ – dotyczy części 3 zamówienia, które brzmią następująco:
- § 8 :
"Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych § 8 PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY"
- - § 10 :
"Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
a. Zmiany terminu wykonania zamówienia:
- zmian okresu trwania prac przy zimowym utrzymaniu dróg (rozpoczęcie i zakończenie sezonów zimowych), ze względu na występujące warunki atmosferyczne (np. opady śniegu, gołoledź itp.)
- wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SWZ, wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
- konieczność zlecenia dodatkowych zamówień,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.
b. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego ,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz.1342 ze zm.)".
Pozostałe zmiany:
a) zmiany (w uzasadnionych okolicznościach) ilości i zakresu utrzymania powierzonych Wykonawcy dróg,
b) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania,
c) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
d) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o dodatkowe zamówienia, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a nie wykonanie których uniemożliwiałoby należyte wykonanie Przedmiotu umowy,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: zamieszki, strajki, nagłe załamania warunków atmosferycznych, skażenia, zakażenia lub epidemia. - c.d. w SEKCJI IX ogłoszenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-Zamówienia. Szczegółowe uregulowania dotyczące składania oferty zawarto w pkt 13. i 14 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- c.d. pkt 6.6) SEKCJI VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA:
9. Jeżeli dotyczy: Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunku doświadczenia (pkt 8.8.1.4) lit. a) SWZ) w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba, że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
- c.d. SEKCJI VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:
f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
g) zmiana planowanej kwoty do przeznaczenia w czasie realizacji niniejszej umowy (w szczególności możliwość przesunięcia planowanej kwoty pomiędzy latami w okresie realizacji umowy) ,
h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
17. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.