eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont pomieszczeń socjalnych w budynku JRG 2 przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń socjalnych w budynku JRG 2 przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351567031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Westerplatte 19

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-033

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 47 8359300

1.5.8.) Numer faksu: 47 8359309

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@psp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-krakow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku JRG 2 przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acdde71c-57a8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składnie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, oprócz opisanego powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany adresu siedziby, nr telefonu, maila, nr konta bankowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków;
• W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając
z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.5.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
• Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”,
• Dane osobowe zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego będą przetwarzane do momentu zakończenia tego postępowania, a następnie – w celach archiwalnych przez okres minimum 5 lat licząc od 01 stycznia roku następującego po roku, w którym postępowanie zostało zakończone – zgodnie z JRWA obowiązującym w PSP;
• Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Posiadają Państwo:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ¹);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
• w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

¹) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT. 2370.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 119170,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dwóch istniejących pomieszczeń sanitarnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. Prace będą obejmowały kompleksowy remont dolnej toalety oraz górnej łazienki wraz z toaletą. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, wymianę kompletnej instalacji wodno – kanalizacyjnej (wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji, CO, wraz z armaturą).
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 zlokalizowana jest przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do przedmiotu postępowania. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i dokonywać uzgodnień z jego przedstawicielami.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ.

Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z przedmiarem robót załączonym do zamówienia oraz ma możliwość dokonać wizji lokalnej pomieszczeń znajdujących się w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Krakowie. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania wykonywanych prac na wniosek Inwestora. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.
Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 (istnieje możliwość wydłużenia czasu prowadzenia prac) lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. W celu umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się z osobą wyznaczoną do komunikowania się z Wykonawcami, tj. : st. ogn. Andrzej Stach, tel. 47 8359364 .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: inne

4.3.6.) Waga: 0

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełniają warunki udziału w postępowaniu,
• nie podlegają wykluczeniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań;
• uprawnień do prowadzenia określonej zdolności technicznej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości 100 000 zł brutto, polegające na budowie/ remoncie/przebudowie sanitariatów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców w celu spełnienia warunku.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postepowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą kierowały budową w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia na osoby o uprawnieniach równoważnych lub przyznanych w szerszym zakresie, z uwzględnieniem warunków udziału w postępowaniu oraz punktów przyznanych podczas oceny ofert.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W treści zobowiązania winien zostać określony:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający, żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
• wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 PZP.
7.10Zatrudnienie pracowników na podstawie stosunku pracy:
7.10.1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:
- roboty budowlane (murarskie, tynki, wylewki) i wykończeniowe (malarskie, płytkarskie, zabudowa);
- prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych;
- roboty instalacyjne związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;
- prace związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.7.1czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazań w pkt. 7.10.1.w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Wykazu robót budowlanych wykonanych (Załącznik nr 6 do SWZ), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian przewidzianych w dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych.
2) Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
3) Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie
w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.
4) Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
5) Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
6) Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
8) Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.