eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Kujawski › PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 1

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-230

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpos@piotrkowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef72d57-57ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038697/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zpos@piotrkowkujawski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem: https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy
zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email:
oneplace.admin@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Oferta wraz z załącznikami musi
zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na
Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl.
Wykonawca może złożyć jednorazowo maksimum 15 plików.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie
utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z
podpisem).
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
3. Oferty należy złożyć na platformie pod adresem:
https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY” do dnia 04.10.2023 r. do godz. 10.00.
4. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".
Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny”
– niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". Potwierdzeniem prawidłowo złożonej
Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt.1 zaszyfrowany.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.
7. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników), wycofanie oferty nie będzie możliwe.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z
rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy
https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl
11. Zamawiający wskazuje zalecane informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania
dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl (pkt XIII i XIV
SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023.TC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM obejmująca swym zakresem wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolarskiej długości ok. 70mb - od studni D21 do studni D22. Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę niżej wymienionych robót:
a) Roboty ziemne;
b) Roboty związanie z budową kanalizacji deszczowej;
c) Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi;
d) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.31.40-2 - Roboty drogowe

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SWZ oraz dokumentacja projektowa, SSTWiR, przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
7. Jeżeli udostępniona dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza każdorazowo zaoferowanie materiałów lub urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte dokumentacji przetargowej, a w przypadku ich braku w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posługiwanie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie każdorazowo produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzyskania opinii projektanta dokumentacji odnośnie równoważności zaproponowanego przez Wykonawcę materiału lub urządzenia lub rozwiązania. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
8. Uwagi końcowe
a) Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami a także wykona wszelkie niezbędne próby, badania, itp.
b) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.
c) Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
d) Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.
e) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz dokumentacja projektowa, SSTWiR, przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
f) Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy.
g) Zamówienie nie obejmuje budowy studni D21 ( studnia wykonana we wcześniejszym etapie) oraz wpustów ulicznych które będą wykonywane w późniejszym etapie ( podczas wykonywania robót drogowych - nawierzchni dróg).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z
dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych które pozwalają na wykonywanie czynności
będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
− art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy PZP, według wzoru z załącznika nr 8 do SWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), według wzoru z załącznika nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz in-formacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrków Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Wadium na: PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PRZY UL. SPORTOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.
Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-4 powinno jako beneficjenta wskazywać Gminę Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piotrkowkujawski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.