eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę StargardOgłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810819813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bydgoska 63

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oas.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oas.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53092249-57a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004473/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do SP Grzędzice, SP Małkocin, SP Pęzino oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard
(zwanej dalej „Platformą”).
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:zamowienia@oas.stargard.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin platformy (dostępny pod adresem: http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla Wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5)Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów na zajęcia projektowe, granty w przypadku podpisania umowy na dofinansowanie według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną stawkę za 1 km.
Przewidywana ilość km - 1000 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. dotyczące:
1)zdolności do występowaniu w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – dotyczy wszystkich części zamówienia,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Licencja/zezwolenie musi być ważne przez cały okres wykonywania zamówienia - dotyczy wszystkich części zamówienia
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł- dotyczy wszystkich części zamówienia
4)zdolności technicznej lub zawodowej;
a)Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie osób o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (wartość roczna). (załącznik nr 7 do swz) – dotyczy wszystkich części zamówienia
b) Warunek ten w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: (wypełnić wg załącznika nr 5)- tj:
-minimum 2 pojazdami przystosowanymi (w odniesieniu do planu przewozów tj. liczba osób) do przewozu osób w części IV.

2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII.
3. Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy pzp może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, winno potwierdzać, że łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do swz).
7.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2-4 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VII.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
10.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informację o tych podmiotach w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
11.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadkach, o których mowa w zdaniach powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10.
12.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 12 należy dołączyć do oferty.
14. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
15. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. . Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty.
16. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
17.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 2 i 3) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów na zajęcia projektowe w przypadku podpisania umowy na dofinansowanie według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu ustaloną stawkę za 1 km – 1 000,00 (jeden tysiąc złotych)
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: :
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 41 1240 3901 1111 0010 0489 7577(w tytule przelewu należy wpisać której części zamówienia dotyczy wniesione wadium.)
2) gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4-należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
7.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia za 1 km przewozu w przypadku zmiany przepisów o wysokości podatku VAT w taki sposób, że kwota netto pozostaje bez zmian a zmienia się wynagrodzenie brutto.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie innych przepisów prawa w tym zakresie.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana liczby przewożonych osób, którym Zamawiający obowiązany jest zapewnić Usługi w okresie realizacji Umowy, w przypadku m.in. dołączenia do szkół nowych dzieci z terenu gminy Stargard;
b) zmiana przebiegu tras przejazdów, miejsc przystanków, godzin przyjazdu i odjazdu, w zakresie:
-niezbędnym do zapewnienia transportu na warunkach przewidzianych w Umowie dla zmienionej liczby przewożonych osób,
-uwzględniającym wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nieprzewidzianych utrudnień w ruchu drogowym, takich jak: remont, przebudowa drogi, wyłączenia z ruchu, zmiany organizacji ruchu i tym podobne;
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych.
6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do realizacji umowy jeżeli, spełniają warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu .
7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/all?query=O%C5%9Brodek%20Administracyjny%20Szk%C3%B3%C5%82%20Gminy%20Stargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.