eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowania pojazdów oraz przewozu innych ruchomości zajętych w drodze czynności wykonywanych przez jednostki podległe IAS w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowania pojazdów oraz przewozu innych ruchomości zajętych w drodze czynności wykonywanych przez jednostki podległe IAS w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowania pojazdów oraz przewozu innych ruchomości zajętych w drodze czynności wykonywanych przez jednostki podległe IAS w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-197bbf69-56ba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149384/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowywania pojazdów i przewozu ruchomości zajętych przez podległe IAS w Poznaniu jednostki organizacyjne wlkp. administracji skarbowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl . Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Zamawiający informuje, że za pośrednictwem Platformy będzie przesyłać do wykonawców w szczególności wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta;
3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
4) proces rejestracji szczegółowo opisano w instrukcji dla wykonawcy umieszczonej w menu bocznym Platformy w zakładce „Baza Wiedzy”;
5) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w formie elektronicznej;
6) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
2. Oferta oraz składane podmiotowe środki dowodowe wymagają podpisu/-ów osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
1) przed przystąpieniem do postępowania i bez konieczności logowania na Platformie Wykonawca ma możliwość wysłania do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ poprzez polecenie „Zadaj pytanie”,
2) po przystąpieniu do postępowania i zalogowaniu się przez Wykonawcę na Platformę w zakładce „Wiadomości”,
3) treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami bądź informacjami o dokonaniu modyfikacji SWZ Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce :Dokumenty zamówienia".
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcjach dla Wykonawcy zamieszczonych na Platformie pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl .
7. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, (telefon nr: 61 8586100, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl) ;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu można skontaktować się pod numerem telefonu 61 8586173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3001-ILZ.260.18.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP), gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679 w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
5. Szczegółowe zasady dot. RODO zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowywania pojazdów zajętych w drodze czynności wykonywanych przez podległe Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu jednostki organizacyjne wielkopolskiej administracji skarbowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, średzkiego, szamotulskiego, wrzesińskiego, miasta Poznania, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego oraz miasta Leszna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63712400-7 - Usługi w zakresie obsługi parkingów

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
Kryterium „Cena” (C) – 100 (maksymalnie 100 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 100 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena”, w danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usług w zakresie przewozu i przechowywania pojazdów zajętych w drodze czynności wykonywanych przez podległe Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu jednostki organizacyjne wielkopolskiej administracji skarbowej na terenie powiatu jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego, miasta Kalisza i Konina.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63712400-7 - Usługi w zakresie obsługi parkingów

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
Kryterium „Cena” (C) – 100 (maksymalnie 100 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 100 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena”, w danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usług w zakresie przewozu wraz z usługą przenoszenia, załadunku, przeładunku i rozładunku ruchomości (z wyłączeniem pojazdów) zajętych w drodze czynności wykonywanych przez podległe Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu jednostki organizacyjne wielkopolskiej administracji skarbowej do magazynów na terenie powiatu gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, średzkiego, szamotulskiego, wrzesińskiego, miasta Poznania, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego oraz miasta Leszna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
Kryterium „Cena” (C) – 100 (maksymalnie 100 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 100 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena”, w danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usług w zakresie przewozu wraz z usługą przenoszenia, załadunku, przeładunku i rozładunku ruchomości (z wyłączeniem pojazdów) zajętych w drodze czynności wykonywanych przez podległe Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu jednostki organizacyjne wielkopolskiej administracji skarbowej do magazynów na terenie powiatu: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego, miasta Kalisza i Konina.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, odrębnie dla każdej części zamówienia, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
Kryterium „Cena” (C) – 100 (maksymalnie 100 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 100 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena”, w danej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu tj.: posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2201) lub posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art. 117 ust.2 pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie dokonana na podstawie:
1) oświadczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
2) aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2201) lub ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydanej zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa powyżej, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia” wymaganego warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ).
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty zostały określone w pkt 11 SWZ. Wymagania dot. dokumentów podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt 7.2 SWZ w rozdziale III tabeli.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6a oraz załącznik 6b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https//:ias-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497). Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.