eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej.



Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsko-Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072332074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338124429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsgih.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb16889d-5797-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075594/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb16889d-5797-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do :złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. u. UE L z dnia 4 maja 2016r.) informuje, że:
1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych z siedziba w Bielsku-Białej ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała,
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym kontaktować się można przez
e-mail:sekretariat@zsgih.pl tel. 33 8124429
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej”.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 2019 ze zm.)
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach – Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych skutkują wykluczeniem z wyżej wymienionego postępowania.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego tj. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza prawa RODO.
9. Nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych w myśl art. 17 ust. 3 lit b, d, e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych art. 20, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w myśl art. 6 ust.1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSG- K/26/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drób, mięso i jego przetwory - opis zawiera załącznik nr 1a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze - opis zawiera załącznik nr 1b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa i owoce - opis zawiera załącznik nr 1c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nabiał, oleje i tłuszcze - opis zawiera załącznik nr 1d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo - opis zawiera załącznik nr 1e do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - opis zawiera załącznik nr 1f do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja - opis zawiera załącznik nr 1g do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dodatki cukiernicze - opis zawiera załącznik nr 1h do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ciasta - opis zawiera załącznik nr 1i do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena A(x) – 95%
2. Termin płatności B(x) – 5 %
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1 pkt.

1. Cena – A(x)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

oferta z ceną najniższą
A(x) = -------------------------------- x 100 pkt. x 95%
Cena oferty badanej
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium ceny
Oferta z ceną najniższą – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem
Cena oferty badanej – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”
Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt. I wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.)
Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji)

2. Termin płatności B(x)
gdzie:
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności
7 dni – 0 pkt.
14 dni – 1 pkt.
21 dni – 3 pkt.
30 dni – 5 pkt.
Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013r Poz. 403).

3. Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wzoru:
C = A + B
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w części XII SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 122 ust.2 ustawy Pzp, dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
- sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
- zdolności technicznej lu zawodowej
Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartościom dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia.
Spełnienie warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów wystawia oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na czas składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3
2) Odpis lub informacja z Rejestru Sadowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.