eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ".Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351564854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Łazarza 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-530

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 42 44 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpr.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f683ddb-5795-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044016/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kpr_med

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl Wykonawcy mogą wejść na platformę
poprzez stronę www.kpr.med.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med
lub bezpośrednio: https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :INFORMACJE O ŚRODKACH
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej - zawarte są w
rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w Rozdziale XXVIII , tj. IOBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o RODO należy przez to rozumieć rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, w zakresie w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zamówienia, Szczegółowa klauzula
informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10
RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt XXVIII SWZ do upływu terminu na ich
wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/BHP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 120179,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 – dostawa odzieży roboczej dla zespołów ratownictwa medycznego – CPV 18110000-3;

4.2.5.) Wartość części: 99704,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18110000-3 - Odzież branżowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – dostawa obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego – CPV 18800000-7.

4.2.5.) Wartość części: 20475,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
dla części 1:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy (dwa odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem dostawę odzieży BHP dla pracowników sektora zdrowia publicznego, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda dostawa (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), a dostawy te zostały wykonane należycie.
dla części 2:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy (dwa odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem dostawę obuwia dla pracowników sektora przemysłu lekkiego, usługowego, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto każda dostawa (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a dostawa te zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zawarte są w rozdziale IX.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna lub zawodowa: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
dla części 1:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy (dwa odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem dostawę odzieży BHP dla pracowników sektora zdrowia publicznego, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda dostawa (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), a dostawy te zostały wykonane należycie.
dla części 2:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy (dwa odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem dostawę obuwia dla pracowników sektora przemysłu lekkiego, usługowego, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto każda dostawa (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), a dostawa te zostały wykonane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane odzież i obuwie spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
dla części 1: dostawa odzieży roboczej dla zespołów ratownictwa medycznego;
deklarację zgodności lub certyfikatów, sprawozdań raportów i badań potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu opisanego w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ z normą PN-EN ISO 20471:2013, normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub normą je zastępującą (określenie współrzędnych chromatyczności i luminancji - barwa czerwona fluorescencyjna); normą PN-EN 343:2019-04 lub normą ją zastępującą (wodoszczelność + opór pary wodnej); umundurowanie zimowe powinno spełniać wymagania normy PN-EN 342:2018-01 lub normy ją zastępującej.
W dokumencie powinien być zapis, że badany materiał spełnia wymagania określonej normy lub winien zawierać dane (parametry) z badań, które umożliwiają porównanie wyników badań z odpowiednimi wymaganiami normy.
Nieistotne odchylenia badanach parametrów w zakresie błędu pomiarowego w maksymalnej granicy do +/- 10 nie będą miały negatywnego wpływu na ocenę spełnienia wymogu.
dla części 2: dostawia obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego;
potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z normą PN-EN-ISO 20345:2022-09 lub normą ją zastępującą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
Wykonawca do oferty składa wraz z załącznikiem nr 1a do SWZ: certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające spełnianie norm opisanych powyżej.
Każdy asortyment musi zawierać metki z informacją na temat producenta (opis, skład materiałów użytych do produkcji oraz
innych wymagań określonych w załączniku w opisie przedmiotu zamówienia i jego załącznikach) W przypadku, gdy
przedłożone środki dowodowe oferowanych asortymentów lub dokumenty dowodowe, będą budzić wątpliwości
Zamawiającego w zakresie ich zgodności z opisem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
Wykonawca do oferty składa wraz z załącznikiem nr 1a do SWZ: certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające spełnianie norm
opisanych powyżej.
Każdy asortyment musi zawierać metki z informacją na temat producenta (opis, skład materiałów użytych do produkcji oraz
innych wymagań określonych w załączniku w opisie przedmiotu zamówienia i jego załącznikach) W przypadku, gdy
przedłożone środki dowodowe oferowanych asortymentów lub dokumenty dowodowe, będą budzić wątpliwości
Zamawiającego w zakresie ich zgodności z opisem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1 – 1 400,00 PLN
2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania.
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone :
1) w pieniądzu,
2) w formach niepieniężnych:
a) w gwarancjach bankowych;
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zmianami).
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu na składanie ofert.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia) przekazywane jest w oryginale w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość
udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na
język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym
podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz. W przypadku poświadczenia za
zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez notariusza, dokonuje się poświadczenia na zasadach i zgodnie z art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr B do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w instrukcji, o której mowa w pkt. XIII SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.