eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO NA POTRZEBY UKSW W WARSZAWIEOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO NA POTRZEBY UKSW W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO NA POTRZEBY UKSW W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0cd06ff-579e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platforma zakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.371.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa druku materiałów promocyjnych z logo na potrzeby UKSW w
Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty oraz w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ i projektowanych
postanowieniach umowy Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega, że: ilości wskazane z Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego – Formularzu Cenowym są
ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, z którym Zamawiający
podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w nakładach podanych w Formularzu cenowym.
4. Miejscem dostaw sukcesywnych będą pomieszczenia zlokalizowane w budynkach Zamawiającego
przy ul. Dewajtis 5, w Warszawie,
przy ul. Wóycickiego 1/3, w Warszawie oraz
przy ul. Marii Konopnickiej 1, w Dziekanowie Leśnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (tryb pilny)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umownych,
w szczególności w przypadkach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które Strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w
sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w
umowie;
3) zmiany wartości umowy - w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących
przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 931 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po
wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i
usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i
usług. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że
należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w
dniu wystawienia faktury VAT;
4) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w szczególności w przypadku
niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu realizacji umowy).
5) W przypadku konieczności realizacji innych ilości druków lub zmiany w zakresie samego asortymentu, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dokonania zmiany rodzaju i/lub ilości poszczególnych pozycji asortymentowych przewidzianych
do druku, wskazanych w Formularzu cenowym, zastrzegając, że mogą one ulec:
- zwiększeniu lub zmniejszeniu w zakresie danej pozycji, przy zachowaniu stałej ceny jednostkowej,
- usunięciu na rzecz innych nowych pozycji, które nie były pierwotnie wskazane
w Formularzu cenowym, przy cenie jednostkowej ustalonej pomiędzy Stronami, opartej na analogii / proporcjonalności do
innych pozycji,
Wszystkie ww. zmiany nie rodzą konieczności sporządzania aneksu do umowy,
o ile łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie.
6) określonych w art. 439 ustawy pzp, tj. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
na podstawie wskaźnika wzrostu cen ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu
na dzień złożenia wniosku o taką zmianę. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego w § 3 ust. 1 umowy, maksymalnie o 30%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.