eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu UKGOg這szenie z dnia 2023-09-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu UKG

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKxD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEW笈ZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyk闚 46

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu UKG

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5af2e6ba-53b8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00405194

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00005609/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.21 Dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu UKG

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrze瞠niem postanowie zawartych w rozdziale VII oraz XIII SWZ, komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami mo瞠 si odbywa wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platform zakupow, kt鏎a dost瘼na jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
2) w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku dzia豉nia Platformy zakupowej) zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z
wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej z adresu e-mail: zp@szpital.rybnik.pl
2. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem
post瘼owania: TAM-621-TP/62-2023.AK
3. Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IV
specyfikacji warunk闚 zam闚ienia sk豉dane s przez wykonawc za po鈔ednictwem Platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
4. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgody z aktualnymi wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” a) Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
- administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyk闚 46, 44-200 Rybnik;
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt:
iodo@szpital.rybnik.pl;
- dane osobowe osoby, kt鏎ej dane dotycz, przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wype軟ienia obowi您k闚 zwi您anych z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach Ustawy pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego. Konsekwencje
niepodania okre郵onych danych wynikaj z Ustawy pzp.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by: osoby/podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewn皻rzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z p騧n. zmianami), i/lub pos豉niec (kurier) dostarczaj帷y
korespondencj na zasadach okre郵onych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. Pani/Pana dane osobowe mog zosta powierzone do przetwarzania zewn皻rznemu podmiotowi dostarczaj帷emu (realizuj帷emu)
us逝gi teleinformatyczne i/lub narz璠zia/urz康zenia komunikacji elektronicznej.
- Administrator przechowuje protok馧 post瘼owania wraz z za陰cznikami przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia (w spos鏏 gwarantuj帷y jego nienaruszalno嗆). Je瞠li okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protok馧 post瘼owania wraz z za陰cznikami przez ca造 okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentacj konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wynik闚 konkursu w postaci, w jakiej zosta豉 ona sporz康zona lub przekazana, w spos鏏 gwarantuj帷y jej nienaruszalno嗆 i mo磧iwo嗆 odczytania zgodnie z Ustaw pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie b璠 przekazywane do podmiot闚 poza Uni Europejsk lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
- Ma Pani/Pan prawo do: 膨dania od Administratora dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych Pani/Pana osoby;
膨dania od Administratora sprostowania danych osobowych dotycz帷ych Pani/Pana osoby; 膨dania od Administratora usuni璚ia
danych osobowych dotycz帷ych Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast瘼uje w celu wywi您ania si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepisu prawa;
膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz帷ych Pani/Pana osoby.
Zakres ka盥ego z powy窺zych praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta, wynikaj z przepis闚 RODO oraz Ustawy pzp. Z powy窺zych praw mo瞠 Pan/Pani skorzysta sk豉daj帷 wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przys逝guje Pani/Panu:
w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
- Jednocze郾ie Administrator przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO
wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane mog zosta przekazane Administratorowi w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i
kt鏎e Administrator po鈔ednio pozyska od kontrahenta bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezb璠ne w celu udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz nast瘼nie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Konsekwencj nie podania danych jest brak mo磧iwo軼i udzia逝 w post瘼owaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w
sprawie zam闚ienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TAM-621-TP/62-2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

dostawa g這wicy przezprze造kowej do aparatu UKG

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 33112100-9 - Ultrasonograf do badania serca

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocenie i por闚naniu poddane zostan oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu.
Zamawiaj帷y dokona oceny ofert w zakresie kryteri闚, o kt鏎ych mowa w pkt XVI. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena
ka盥ej oferty. Zamawiaj帷y dokona weryfikacji oraz przypisania punkt闚 dla poszczeg鏊nych kryteri闚 oceny oferty oraz wyliczy
陰czn ocen punktow oferty wed逝g nast瘼uj帷ego wzoru „C”+ „D” + „G”. Wyniki wszystkich oblicze dokonywanych w ww. kryteriach podlegaj zaokr庵leniu do dw鏂h miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokr庵lania liczb, tj. - je郵i pierwsza (licz帷 od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- je郵i pierwsza (licz帷 od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest wi瘯sza lub r闚na 5, to (niezale積ie od tego, co jest za ni)ostatni pozostawion cyfr powi瘯sza si o 1, chyba 瞠 taka dok豉dno嗆 nie pozwoli na zr騜nicowanie 陰cznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokr庵lenie nast徙i do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba 瞠 dalsze zwi瘯szanie dok豉dno軼i oblicze nie skutkuje zr騜nicowaniem 陰cznej punktacji ofert. ㄠczna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wy瞠j opisanych kryteriach. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a w sumie uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚. Przyjmuje si, 瞠 1 pkt r闚na si 1%.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty ka盥y Wykonawca musi do陰czy:
1.1 aktualne na dzie sk豉dania ofert: „o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania, wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ. O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia na dzie sk豉dania ofert. O鈍iadczenie sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Na wezwanie zamawiaj帷ego wykonawca musi przed這篡:
- o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo
o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 4 do SWZ).
O鈍iadczenie stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia. O鈍iadczenie sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku z這瞠nia do niniejszego post瘼owania jednej oferty Zamawiaj帷y odst徙i od wzywania wykonawcy do z這瞠nia dokumentu, o kt鏎ym mowa powy瞠j.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

W celu potwierdzenia, 瞠 oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre郵onym przez Zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w postaci:
1. O鈍iadczenia Wykonawcy, 瞠 ca造 zaoferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczaj帷e do obrotu i do u篡wania zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa – dla wszystkich zaoferowanych produkt闚 oraz jest got闚 do udost瘼nienia tych dopuszcze na 膨danie zamawiaj帷ego (tak瞠 przed rozstrzygni璚iem przetargu – w ramach
udzielanych na wezwanie zamawiaj帷ego wyja郾ie) – stosowne o鈍iadczenie zawiera za陰cznik nr 1 do SWZ.
2. Deklaracji zgodno軼i dla ca貫go zaoferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego).
3. Certyfikat闚 zgodno軼i dla ca貫go zaoferowanego asortymentu wydanych przez jednostk notyfikowan (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyj徠kiem klasy I).
Powy窺ze dokumenty stanowi przedmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e maj potwierdza, 瞠 oferowany przedmiot zam闚ienia odpowiada wymaganiom okre郵onym przez Zamawiaj帷ego.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Maj帷 na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiaj帷y informuje, 瞠 przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj uzupe軟ieniu, w przypadku, gdy nie zostan one z這穎ne wraz z ofert lub b璠 niekompletne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dla uzyskania wa積o軼i oferta musi zawiera wype軟ione, podpisane przez osob/y uprawnion/e do reprezentowania Wykonawcy formularze:
1) Formularz oferty – za陰cznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – za陰cznik nr 1.1 do SWZ,
3) Specyfikacja techniczna – za陰cznik nr 1.2 do SWZ,
4) Warunki gwarancji jako軼i i serwisu – za陰cznik nr 1.3 do SWZ.
Za陰czniki te nie podlegaj uzupe軟ieniu w trybie art. 128 Ustawy.
5) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe szczeg馧owo opisane w punkcie 5.8) og這szenia oraz w SWZ,
6) O鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania – za陰cznik nr 3 do SWZ.
7) Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/闚 ubiegaj帷ego/cych si o udzielenie zam闚ienia publicznego (je郵i dotyczy).
W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiaj帷y wymaga od wykonawcy z這瞠nia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o
kt鏎ych mowa w zdaniu 1, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 (stosowne o鈍iadczenie znajduje si w tre軼i oferty – za陰cznik nr 1 do SWZ). Je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu 1 powy瞠j, zamawiaj帷y wymaga od wykonawcy z這瞠nia opr鏂z dokumentu okre郵onego w zdaniu 1 powy瞠j, pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pe軟omocnictwo zosta這 wystawione w postaci papierowej i
opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z pe軟omocnictwem w postaci papierowej, mo瞠 dokona mocodawca (osoba/osoby wystawiaj帷e pe軟omocnictwo) lub notariusz. Powy窺ze dotyczy r闚nie osoby dzia豉j帷ej w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnik do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani si z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
Uwaga: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
4. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika).
5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy (za陰cznik nr 3 do SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje
spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i: O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
6. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 108 ustawy (za陰cznik nr 4 do SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy - ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si
o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i: O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
7. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w za陰czniku nr 2 do SWZ, tj. projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wykonawcy, a tak瞠 innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guje prawo wniesienia 鈔odk闚 ochrony prawnej, okre郵onych w przepisach dzia逝 IX Ustawy. 2. Wobec og這szenia o zam闚ieniu oraz specyfikacji warunk闚 zam闚ienia 鈔odki ochrony prawnej, przys逝guj r闚nie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia 鈔odk闚 ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz璠u Zam闚ie Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz spos鏏 korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej szczeg馧owo reguluj przepisy dzia逝 IX Ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.