eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z Łukasiewicz - IChP w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 i ul. Starościńskiej 5Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z Łukasiewicz - IChP w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 i ul. Starościńskiej 5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387049383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydygiera 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-793

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace naukowe w dziedzinacz nauk przyrodniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z Łukasiewicz - IChP w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 i ul. Starościńskiej 5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1fc8d9b-56ba-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ichp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ichp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
15.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
15.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
15.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
15.4 Włączona obsługa JavaScript;
15.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
16. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
16.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
16.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
16.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
16.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.250.25.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z grupy odpadów 15 i 20 wg katalogu odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2020 r. poz. 10 ze zm.) z nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie oraz przy ul. Starościńskiej 5 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za odbiór odpadów papier

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za odbiór pozostałych odpadów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termon płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do:
a) rejestru działalności regulowanej prowadzonego zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j. ze zm., (dowód wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy)
b) rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 aktualnej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j. ze zm., (dowód wpisu do rejestru tzw. BDO);
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich istotnych zmianach w zakresie posiadanych zezwoleń/ licencji/ decyzji/wpisów do rejestrów, mających wpływ na realizację usługi.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku załączenia do oferty polisy wystawionej na okres krótszy, niż czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia oprócz polisy- pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto.

3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 3 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również część usługi, polegających na odbiorze jednocześnie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości lub właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 1000 Mg/rok oraz odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (papier, szkło, plastik/metal, bio) w ilości co najmniej 100Mg/rok – a także zagospodarowaniu odebranych odpadów. W przypadku więcej niż jednej usługi sumowaniu podlegają ilości odpadów odbieranych i podlegających zagospodarowaniu w ramach usług wykonywanych równocześnie.

b) złoży oświadczenie, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

c) przed zawarciem umowy (w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej) wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w pkt 3.1), w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie, na którym zlokalizowane są nieruchomości wskazane do odbioru odpadów komunalnych, obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów wymienione poniżej:

20 01 01 – papier i tektura (wymiennie 15 01 01)
20 01 02 – szkło (wymiennie (15 01 07)
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, Szczegółowy opis zmian zawiera paragraf nr 10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ichp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.