eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostr闚 Wielkopolski › Zakup i dostawa 2 nowych w霩k闚 wid這wych z chwytakami wid這wymiOg這szenie z dnia 2023-09-20

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa 2 nowych w霩k闚 wid這wych z chwytakami wid這wymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: "REGIONALNY ZAKxD ZAGOSPODAROWANIA ODPAD紟" SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302017142

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Staroprzygodzka 121

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ostr闚 Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 50 33 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rzzo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.rzzo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: 字odowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa 2 nowych w霩k闚 wid這wych z chwytakami wid這wymi

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-489fc6c0-5798-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00405108

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy on-line dzia豉j帷ej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wi捫帷y. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu musi posiada konto na Platformie. Do z這瞠nia oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy wa積ego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego w dokumencie SWZ. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e wymagania sprz皻owo – aplikacyjne pozwalaj帷e na korzystanie z Platformy: sta造 dost瘼 do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa - Platforma wsp馧pracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich g堯wnych przegl康arek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); w陰czona obs逝ga JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: za陰czony i przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy plik oferty wraz z za陰cznikami przechowywane s na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiaj帷y otrzyma dost瘼 do plik闚 dopiero po up造wie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przyporz康kowan do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wys豉nym dokumencie w kolumnie "Data przes豉nia"; o terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zak豉d Zagospodarowania Odpad闚 Sp. z o.o.. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a tak瞠 art. 6 Ustawy z 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole post瘼owania b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony powy瞠j. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalnoprawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Nale膨 do nich obowi您ki informacyjne z art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego oraz art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane Wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y informuje, 瞠: udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych i czyn闚 zabronionych) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie; udost瘼nianie protoko逝 i za陰cznik闚 do protoko逝 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem tych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaj帷ych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl康y polityczne, przekonania religijne lub 鈍iatopogl康owe, przynale積o嗆 do zwi您k闚 zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz帷ych zdrowia, seksualno軼i lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; w przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez Zamawiaj帷ego, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zwi您anych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s dane osobowe jego dotycz帷e, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o kt鏎ych mowa w art. 46 RODO, zwi您anych z przekazaniem jego danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawc od administratora kopii danych osobowych podlegaj帷ych przetwarzaniu), Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych), nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚; w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania; w przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZZO/DA/2023/15

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1) Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa dw鏂h fabrycznie nowych w霩k闚 wid這wych z chwytakami wid這wymi.
2) W霩ki wyprodukowane seryjnie - nie dopuszcza si prototypu ani pierwszego egzemplarza z produkcji.
3) Maksymalnie przepracowanych 10 mtg.
4) Rok produkcji nie starszy ni 2022 r.
5) Wykonawca jest zobowi您any zarejestrowa w霩ek wid這wy we w豉軼iwym terenowo dla Ostrowa Wielkopolskiego Oddziale Urz璠u Dozoru Technicznego UDT.
6) Pojazd przeznaczony b璠zie g堯wnie do transportu zbelowanego surowca w warunkach du瞠go zapylenia.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za陰czniku nr 5 , kt鏎y stanowi integraln cz窷 SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42410000-3 - Urz康zenia podno郾ikowe iprze豉dunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42415110-2 - W霩ki wid這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Cena:
Liczba punkt闚 = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Okres gwarancji i r瘯ojmi oraz liczba motogodzin:
Spos鏏 punktowania:
0 pkt - 24 miesi帷e gwarancji i r瘯ojmi oraz 2000 motogodzin
10 pkt - 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi oraz 3000 motogodzin

Gwarancja i r瘯ojmia oraz liczba motogodzin wyga郾ie w zale積o軼i od tego, co up造nie wcze郾iej.

Minimalny, wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji i r瘯ojmi wynosi 24 miesi帷e oraz 2000 motogodzin, liczone od daty podpisania protoko逝 ko鎍owego i przekazania Zamawiaj帷emu przedmiotu zam闚ienia.

W przypadku nieudzielenia przez Wykonawc gwarancji i r瘯ojmi na okres minimum 24 miesi璚y oraz 2000 motogodzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako nie odpowiadaj帷a tre軼i SWZ.

Wykonawca, kt鏎y zaoferuje wi璚ej ni 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi oraz wi璚ej ni 3000 motogodzin nie otrzyma dodatkowych punkt闚 w niniejszym kryterium.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi oraz liczba motogodzin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1) Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa dw鏂h fabrycznie nowych w霩k闚 wid這wych z chwytakami wid這wymi.
2) W霩ki wyprodukowane seryjnie - nie dopuszcza si prototypu ani pierwszego egzemplarza z produkcji.
3) Maksymalnie przepracowanych 10 mtg.
4) Rok produkcji nie starszy ni 2022 r.
5) Wykonawca jest zobowi您any zarejestrowa w霩ek wid這wy we w豉軼iwym terenowo dla Ostrowa Wielkopolskiego Oddziale Urz璠u Dozoru Technicznego UDT.
6) Pojazd przeznaczony b璠zie g堯wnie do transportu zbelowanego surowca w warunkach du瞠go zapylenia.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za陰czniku nr 5 , kt鏎y stanowi integraln cz窷 SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42410000-3 - Urz康zenia podno郾ikowe iprze豉dunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42415110-2 - W霩ki wid這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Cena:
Liczba punkt闚 = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Okres gwarancji i r瘯ojmi oraz liczba motogodzin:
Spos鏏 punktowania:
0 pkt - 24 miesi帷e gwarancji i r瘯ojmi oraz 2000 motogodzin
10 pkt - 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi oraz 3000 motogodzin

Gwarancja i r瘯ojmia oraz liczba motogodzin wyga郾ie w zale積o軼i od tego, co up造nie wcze郾iej.

Minimalny, wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji i r瘯ojmi wynosi 24 miesi帷e oraz 2000 motogodzin, liczone od daty podpisania protoko逝 ko鎍owego i przekazania Zamawiaj帷emu przedmiotu zam闚ienia.

W przypadku nieudzielenia przez Wykonawc gwarancji i r瘯ojmi na okres minimum 24 miesi璚y oraz 2000 motogodzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako nie odpowiadaj帷a tre軼i SWZ.

Wykonawca, kt鏎y zaoferuje wi璚ej ni 36 miesi璚y gwarancji i r瘯ojmi oraz wi璚ej ni 3000 motogodzin nie otrzyma dodatkowych punkt闚 w niniejszym kryterium.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi oraz liczba motogodzin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w tym zakresie.
Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca posiada wiedz i do鈍iadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej 1 zadanie polegaj帷e na dostawie 1 w霩ka wid這wego o 陰cznej warto軼i nie mniejszej ni 100 000,00 z netto, przy czym przez wykonanie dostawy rozumie si wykonanie jej na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza si sumowania mniejszym um闚.
Zdolno嗆 do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz dostaw lub us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat , a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy. W przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji dostaw lub us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.; O鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie post瘼owania udzielenie zam闚ienia publicznego, kt鏎ego dotyczy, wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia oraz ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na zasadach, zakresie i w przypadkach okre郵onych w 9 wzoru umowy, kt鏎y stanowi integralny za陰cznik do niniejszego SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-09-29 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Drog elektroniczn za po鈔ednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 08:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-28

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.