eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marki › Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej w m. Marki na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki" w formule zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej w m. Marki na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki” w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Marki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

1.5.2.) Miejscowość: Marki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-270

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@marki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.marki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej w m. Marki na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c0aafd3-579b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066022/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://marki.logintrade.net/zapytania_email,141003,1fbe3cf71c4d600494d38ada44658ca4.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://marki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:
https://marki.logintrade.net/zapytania_email,141003,1fbe3cf71c4d600494d38ada44658ca4.html
2. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem https://marki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: zamowienia@marki.pl .
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
6. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.55.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Ząbkowskiej w m. Marki na odcinku od ul. Fabrycznej do granicy miasta Marki” w formule zaprojektuj i wybuduj - zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania - Programem Funkcjonalno–Użytkowym (PFU) .
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający nie wyklucza wykorzystania innych środków zewnętrznych, dofinasowań oraz grantów przy realizacji Inwestycji. Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji dostosuje się w ramach wynagrodzenia do wymogów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zależności od źródła finasowania.
I. Zakres przedmiotu Zamówienia - W zakresie zamówienia Wykonawca wykona:
1. Dokumentację projektową dla całego ciągu komunikacyjnego wskazanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
2. Roboty budowlane całego ciągu komunikacyjnego wskazanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w tym opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. prac tego samego rodzaju co prace stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi obejmujące o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto każde, zadanie w ciągu drogi o klasie minimum lokalnej.
b) dysponuje osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa odpowiednie do zakresu wykonywanych przez te osoby czynności, co najmniej po 1 osobie:
 Projektant z uprawnieniami budowlanymi – koordynator zespołu projektowego - do projektowania obiektów budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej.
 Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 Architekt krajobrazu z wykształceniem wyższym II stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub równoważnym (pełniący funkcję projektanta i kierownika prac). Osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
 Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania obiektów budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Okres posiadanych uprawnień minimum 3 lata oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obiektów budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
 Kierownik robót budowlanych – kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 5 lat oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
 Kierownik robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 5 lat oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Okres posiadanych uprawnień minimum 5 lat oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 Kierownik robót branży teletechnicznej z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Okres posiadanych uprawnień minimum 5 lat oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonanie należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 2 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://marki.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.