eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Wymiana systemu klimatyzacji kanałowej na system Multi FR na IV piętrze budynku Sądu Okręgowego w TarnowieOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana systemu klimatyzacji kanałowej na system Multi FR na IV piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Tarnowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jarosława Dąbrowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@tarnow.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana systemu klimatyzacji kanałowej na system Multi FR na IV piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f45621b2-5711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119458/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wymiana systemu klimatyzacji kanałowej na system Multi FR na IV piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f45621b2-5711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl (komunikacja wymaga
zarejestrowania się na Platformie e-Zamówienia i jest dostępna dla każdego
zalogowanego użytkownika platformy; link do instrukcji interaktywnej
o komunikacji w postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-
5.1.pdf
• poczty elektronicznej,
z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu platformy e-
Zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG.26.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Demontaż i utylizacja elementów klimatyzacji kanałowej,
2) Likwidacja otworów wentylacyjnych,
3) Dostawa i montaż zestawów Multi FR z montażem agregatów
4) Usunięcie zbędnych przewodów instalacyjnych i sterowników.
5) Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) kryterium ceny (C) – waga 60 pkt na zasadzie im mniej tym lepiej
Wykonawcy zostanie przydzielona odpowiednia liczba punktów liczona według wzoru: cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych/cena oferty badanej x 60
2) okres dodatkowej gwarancji (ODG) – waga 20 pkt na zasadzie im więcej tym lepiej.
Wykonawcy zostanie przydzielona odpowiednia liczba punktów liczona według wzoru: okres dodatkowej gwarancji oferty badanej/najdłuższy zaproponowany okres gwarancji dodatkowej wśród ofert nieodrzuconych x 20
Wykonawca podaje okres dodatkowej gwarancji w pełnych miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji dodatkowej jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dodatkowej dłuższego niż 24 miesiące ocenie podlegał będzie okres 24 miesiące. Wykonawca może również nie zaoferować dodatkowego okresu gwarancji. W takim wypadku w ofercie, w miejscu przeznaczonym na wpisanie dodatkowego okresu gwarancji, należy podać „0”.
3) Termin wykonania zamówienia (TWZ)– waga 20 pkt na zasadzie, im krócej, tym lepiej. W kryterium tym zostaną przyznane punkty zgodnie z deklaracją Wykonawcy określonym w formularzu ofertowym:
20 pkt – dla Wykonawcy oferującego skrócenie terminu wykonania zamówienia o 2 tygodnie w stosunku do terminu wskazanego w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia
10 pkt dla Wykonawcy oferującego skrócenie terminu wykonania zamówienia o 1 tydzień w stosunku do terminu wskazanego w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia
0 pkt dla Wykonawcy nie oferującego skrócenia terminu wykonania zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w Rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru: C+ODG+TWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Wykonania Zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na instalacji systemów klimatyzacji, o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy załączyć przedmiotowe środki dowodowe, to jest oświadczenie producenta (producentów) oferowanych urządzeń o zapewnieniu dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. oświadczenie producenta (producentów) oferowanych urządzeń o zapewnieniu dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia w postępowaniu (jeśli dotyczy);
b) Oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ;
c) Oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) o braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ;
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
e) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
f) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
1) Jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia loguje się na swoim profilu Wykonawcy i wypełniając formularz ofertowy wskazuje, że ofertę składa konsorcjum Wykonawców, a następnie uzupełnia dane pozostałych Wykonawców. System automatycznie podpowiada dane podmiotu zalogowanego użytkownika.
W następnym kroku należy wskazać, który z Wykonawców będzie liderem konsorcjum
2) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy następować będą na zasadach wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz w paragrafie 14 wzoru umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności, przy czym nie wymagają aneksu zmiany danych osobowych inspektora nadzoru i osób wskazanych do kontaktu przez Zamawiającego i Wykonawcę, oraz danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi. Nastąpią one poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. Pozostałe rodzaje, zakres i warunki wprowadzania zmian umowy, z uwagi na ich obszerność, zawarte będą w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.