eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i parkingów wraz z zapobieganiem gołoledzi w zasobach administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i parkingów wraz z zapobieganiem gołoledzi w zasobach administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276590157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 35 B

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i parkingów wraz z zapobieganiem gołoledzi w zasobach administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94b9e8a2-5791-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.tbs2.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
d.włączona obsługa JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać wyłącznie
drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową.
4.Oferty, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosków,
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu platformazakupowa.pl
5.Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
11.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 u.1i2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (og. rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBMIITBS Sp. zo.o., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
tel. 32 231 03 95, e mail; biuro@tbs2.pl,2) w sprawach związ. z danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych
osobowych w ZBMIITBS Sp. z o.o. którym jest Anna Pawłowska, tel. 322310395, e-mail rodo@tbs2.pl;3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą dla potrzeb niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 u.1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7)w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) Posiada
Pan/Pani:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 u. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 u. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 u. 1 lit. c RODO.2.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informac. wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w zw. z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastos. co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 u. 5
RODO.3. Zamawiający, informuje że Wykonawcy do oferty składają ośw. w zakresie wypełnienia obowiązków informac.
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 117/2023/TR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie interwencyjnych usług odśnieżania dróg wewnętrznych (dojazdowych do nieruchomości), miejsc postojowych i parkingów – własnym, bądź najmowanym pojazdem samojezdnym oraz usuwanie gołoledzi (śliskości) – materiałem wykonawcy.
Zamówienie składa się z 3 zadań, zgodnie z lokalizacjami przypisanymi do odpowiednich Rejonów Obsługi Mieszkańców:
Zadanie nr 1:
Wykonanie usług w zakresie usuwania śniegu i zapobiegania gołoledzi - posypywania piaskiem lub mieszanką piasku z chlorkiem sodu – nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 4:
- Dworska 1, Uszczyka 12-14, Uszczyka 18-18A ,
- Dworska 3 A-H,
- Dworska 10E-10F (szlaban)
- Uszczyka 34, 34A, 34B,
- Bernardyńska 2-10, Świętojańska 5-5C,
- Bernardyńska 50-52,
- Jasna 5,
- Jana Pawła II 10-10A, 14-14G,
- Wspólnota Lokalowa przy ul. Warszawskiej 35 ABC - NIP: 6312686950 (siedziba Dyrekcji ZBM II TBS Sp. z o.o.).
Wykonanie usług usuwania śniegu polega na odśnieżaniu nawierzchni zapewniając możliwość ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem na całej szerokości i długości z zastrzeżeniem, że nie będzie wykonywane w godzinach nocnych od 22:00 do 5:00, podczas opadów śniegu oraz podczas zawiei lub zamieci śnieżnych. Podobne zasady obowiązują w przypadku usuwania gołoledzi – nie będą wykonywane w godzinach od 22:00 do 5:00 oraz podczas opadów marznącego deszczu i mżawki.

Zadanie nr 2:
Wykonanie usług w zakresie usuwania śniegu i zapobiegania gołoledzi - posypywania piaskiem lub mieszanką piasku z chlorkiem sodu – nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 6:
- Lipowa 12- 14 (konieczność odśnieżania ręcznego lub małym sprzętem przez wzgląd na dużą liczbę samochodów, a niewielką powierzchnię parkingu – brama na pilot dostępny w ROM-6),
- Lipowa 59 (konieczność odśnieżania ręcznego lub małym sprzętem przez wzgląd na dużą liczbę samochodów, a niewielką powierzchnię parkingu),
- Targowa 11,
- Targowa 13-15-17 (szlaban otwierany telefonem),
- Witkiewicza 37-51 (szlaban otwierany telefonem),
- Aronii 6-8 i Agrestowa 18-20;
Wykonanie usług usuwania śniegu polega na odśnieżaniu nawierzchni zapewniając możliwość ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem na całej szerokości i długości z zastrzeżeniem, że nie będzie wykonywane w godzinach nocnych od 22:00 do 5:00, podczas opadów śniegu oraz podczas zawiei lub zamieci śnieżnych. Podobne zasady obowiązują w przypadku usuwania gołoledzi – nie będą wykonywane w godzinach od 22:00 do 5:00 oraz podczas opadów marznącego deszczu i mżawki.


Zadanie nr 3:
Wykonanie usług w zakresie usuwania śniegu i zapobiegania gołoledzi - posypywania piaskiem lub mieszanką piasku z chlorkiem sodu – nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 10:
- Graniczna 21-49, 51-73 (wjazd do garażu podziemnego w budynku nr 49 musi być odśnieżany ręcznie lub małym sprzętem),
- Strzelców Bytomskich 9-9A,
- Strzelców Bytomskich 21,
- Rzeczycka 2A-2B,
- Anny Jagiellonki 3A,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Anny Jagiellonki 9 - NIP: 6312702784 (siedziba ROM-10),
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 37D - NIP: 6312686950 (WM połączona z nieruchomością przy ul. Warszawskiej 37 A,B,C)
- Warszawska 37 A, B, C;
Wykonanie usług usuwania śniegu polega na odśnieżaniu nawierzchni zapewniając możliwość ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem na całej szerokości i długości z zastrzeżeniem, że nie będzie wykonywane w godzinach nocnych od 22:00 do 5:00, podczas opadów śniegu oraz podczas zawiei lub zamieci śnieżnych. Podobne zasady obowiązują w przypadku usuwania gołoledzi – nie będą wykonywane w godzinach od 22:00 do 5:00 oraz podczas opadów marznącego deszczu i mżawki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolności do występowania w obrocie prawnym:
zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca musi posiadać potencjał gospodarczy, sprzęt, narzędzia i zasoby kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca musi dysponować 2 jednostkami (pojazdami) służącymi do odśnieżania. Posypywanie nawierzchni może odbywać się ręcznie lub za pomocą piaskarki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art.454-455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy,
stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku
wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej,
oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu,
a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana
zgodnie z art. 596 ustawy Pzp. Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną
nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w
okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do
udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w
konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do
udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do
negocjacji lub złożenie pracy konkursowej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.