eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Zaprojektowanie i budowa Centrum sportowego "Kalisz-Szczypiorno" w Kaliszu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa Centrum sportowego „Kalisz-Szczypiorno” w Kaliszu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wrmi@um.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa Centrum sportowego „Kalisz-Szczypiorno” w Kaliszu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af00f858-5607-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054202/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 3. Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz-Szczypiorno w Kaliszu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.2711.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową wolnostojącej hali mieszczącej trzy pełnowymiarowe korty do tenisa ziemnego z wyposażeniem, zapleczem socjalno – administracyjnym, instalacją fotowoltaiczną, zagospodarowaniem terenu: parkingiem na 30 aut, zjazdem publicznym, dojazdem obejmującym końcowy – gruntowy odcinek ul. Potulnej oraz obręb planowanego zjazdu z ul. Domowej, zielenią, ogrodzeniem z automatycznie zamykaną bramą, małą architekturą, monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, oświetleniem zewnętrznym. Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych sieci i przyłączy infrastruktury technicznej (w szczególności wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych). Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje również rozbiórkę ruin budynku gospodarczego, które znajdują się na przedmiotowej działce. Inwestycja realizowana będzie w Kaliszu przy ul. Domowej 5-11, na działce nr 162/10, obr. 0151 Szczypiorno, stanowiącej własność Miasta Kalisza. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie załączonego do SWZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) uzyskanie niezbędnych map;
3) wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego, w 4 egz. na piśmie + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf”, „.doc” i „.dwg” zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), a także zgodnie z dokumentami określonymi w pkt 4.5. SWZ;
4) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych dla całego zamierzenia budowlanego, w 4 egz. na piśmie + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf”, „.doc” i „.dwg”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), a także zgodnie
z dokumentami określonymi w pkt 4.5. SWZ;
5) opracowanie wielobranżowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla całego zamierzenia budowlanego, w 2 egz. na piśmie + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.doc”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z dokumentami określonymi w pkt 4.5. SWZ;
6) opracowanie projektu zastępczej i docelowej organizacji ruchu;
7) opracowanie projektu oznakowania poziomego i pionowego;
8) wykonanie projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą;
9) opracowanie kosztorysu ofertowego dla całego zamierzenia budowlanego w podziale na branże wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny (2 egz. na piśmie + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”), zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z dokumentami określonymi w pkt 4.5. SWZ; Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy oraz pozostałe informacje będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy;
10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, warunków i decyzji w szczególności (katalog otwarty) miejscowego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, Narady Koordynacyjnej, spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, zgody na wycinkę kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem zieleni, zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód, sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane);
11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej/ych decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę;
UWAGA:
Rozwiązania zastosowane w opracowaniach, o których mowa w pkt 3 – 5, 9 muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia przekazania tych rozwiązań przez Wykonawcę (należy właściwie zaplanować prace projektowe, tak aby wszystkie czynności związane z wykonaniem opracowań, o których mowa w pkt 3 - 5, 9 zakończyć w terminie wskazanym w pkt 5.1 SWZ).
12) dostarczenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wykonanie wszystkich towarzyszących robót, prac i czynności niezbędnych do wykonania zamówienia;
13) kompleksowe wykonanie wszystkich koniecznych robót budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym m.in. budowa wolnostojącej, krytej hali tenisowej na trzy korty tenisowe z zapleczem socjalno – administracyjnym, budowa parkingu zewnętrznego, budowa ogrodzenia z automatyczną bramą, oświetlenia zewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej, zjazdu publicznego, dojazdu do hali obejmującego końcowy – gruntowy odcinek ul. Potulnej oraz obręb planowanego zjazdu z ul. Domowej, nasadzenia zieleni, dostawa i montaż małej architektury, dostawa i montaż monitoringu, rozbiórki istniejących na terenie przeznaczonym pod inwestycję ruin budynku gospodarczego, wykonanie niezbędnych sieci i przyłączy infrastruktury technicznej;
14) wdrożenie zastępczej i docelowej organizacji ruchu, na podstawie opracowanego i zaakceptowanego projektu;
15) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, na podstawie opracowanego i zaakceptowanego projektu;
16) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, na podstawie wykonanych
i zaakceptowanych projektów;
17) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem tymczasowym, robót porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, w przypadku zajęcia pasa drogowego na czas ww. inwestycji, do wystąpienia w imieniu Zamawiającego do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu składając stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztów za zajęcie pasa drogowego lub podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań
i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego (odtworzenie nawierzchni) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego:
1) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach;
2) potwierdzenie złożenia zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzone przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
3) w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 5 egzemplarzach;
4) świadectwo charakterystyki energetycznej – w 3 egzemplarzach na piśmie wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „pdf”;
5) dokumenty dotyczące nawierzchni kortów: certyfikat ITF (International Tennis Federation) - kategoria 3 (medium), atest higieniczny PZH, kartę techniczną nawierzchni, wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1 z klasą Bfl- s2, jako „niezapalny”, autoryzacja wystawiona dla Wykonawcy na wykonanie nawierzchni w ramach przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, pomiarów itp., w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów, koszty ich wykonania leżą po stronie Wykonawcy.
5. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik do SWZ. Przyjmuje się, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami PFU, a SWZ oraz projektem umowy, w pierwszej kolejności obowiązują zapisy projektu umowy, SWZ oraz wyjaśnień i zmian do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45262210-6 - Fundamentowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 500.000,00 PLN.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać mogą na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w pkt 4.2. SWZ oraz kosztorysie ofertowym. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto zamówienia te będą udzielane
z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 3,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 3,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie krytego obiektu sportowego o kubaturze co najmniej 7100,00 m³ wraz z instalacjami i robotami wykończeniowymi.
UWAGA:
Za kryty obiekt sportowy Zamawiający uzna samodzielny budynek przeznaczony do celów sportowych tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia sprawności i kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku. W szczególności uznane zostaną: baseny, hale sportowe, sale sportowe, siłownie, kluby fitness, boiska, bieżnie, stadiony, korty tenisowe, lodowiska, tory wyścigowe, skateparki.
UWAGA:
Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami to odpowiedni wykaz, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ może zawierać tylko takie roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, spełniającą łącznie niżej wymienione wymagania, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała
w sposób należyty co najmniej jedną dokumentację projektową budowy krytego obiektu sportowego o kubaturze co najmniej 7100,00 m³ wraz z instalacjami i robotami wykończeniowymi, i pełnić będzie funkcję projektanta w ww. specjalności;
Przez ,,wykonanie dokumentacji projektowej”, o którym mowa wyżej należy rozumieć wykonanie w ramach pełnienia funkcji projektanta co najmniej projektu budowlanego;
Wykonanie aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego nie mieści się pod pojęciem ,,wykonania dokumentacji projektowej”, o którym mowa wyżej;
Nadzór autorski nad pracami dotyczącymi wykonanej dokumentacji nie mieści się w pojęciu ”wykonanie dokumentacji projektowej” oraz nie wchodzi do terminu trzech lat, wskazanych w warunku- tj. dokumentacja projektowa musi być wykonana w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert- bez względu na to jaki był termin usługi nadzoru autorskiego;
3) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełnić będzie funkcję projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
4) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
5) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
6) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej i pełnić będzie funkcję projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
7) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności;
8) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności;
9) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności;
10) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności;
11) skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą co najmniej wykształcenie średnie z zakresu ogrodnictwa (np. osoba z tytułem technika ogrodnika, technika architektury krajobrazu) oraz posiadającą co najmniej 10 miesięczne doświadczenie w zakresie prac polegających na utrzymaniu zieleni, która sprawować będzie bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadania w zakresie dot. zieleni.
Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez jedną osobę.
Projektanci i kierownicy budowy/robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2022 poz. 1616 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, robót budowlanych spełniających warunek, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa w pkt 11.2.2-11 SWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Potencjał osobowy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 18.5 SWZ) należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, również w przypadku o którym mowa w pkt 13.3 lub 14.3 SWZ (jeśli dotyczy);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ (jeśli dotyczy);
4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o których mowa w pkt 12.11 SWZ (jeśli dotyczy);
5) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
6) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy);
7) dowód wniesienia wadium - patrz pkt 16 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 70.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek Miasta Kalisza prowadzony przez SANTANDER BANK S.A. o nr 39 1090 1128 0000 0001 5108 9160, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy WRM.2711.17.2023”.
Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 16.3 SWZ.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Miasto Kalisz), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z form wskazanych w SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
1) co najmniej jeden z Wykonawców – jeżeli wykona roboty, do wykonania których wymagane jest posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ;
2) łącznie w przypadku warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 11.2.2-11 SWZ.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjanta), który wykona roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Tym samym, w myśl przepisów ustawy Pzp tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu może realizować zakres przedmiotu zamówienia, którego warunek dotyczy.
Informacja o zakresie prac, które poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają w zakresie przedmiotu zamówienia należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4 SWZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp”. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy sporządzić w formie określonej w pkt 12.4 SWZ, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.5.9. niniejszego ogłoszenia nie służy do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej
pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl.
2. Formę dokumentów lub oświadczeń, załączników jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SWZ.
3. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku,
gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w formie elektronicznej zawarte zostały w SWZ. Szczegółowy sposób składania oferty, dokumentów lub oświadczeń, załączników zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.