eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Zakup oraz sukcesywna dostawa leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oraz sukcesywna dostawa leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890213577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 39

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 84 26 110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pog999-wb@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pog999-wb.bip.eur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywna dostawa leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d7e584-5611-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139005/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup oraz sukcesywna dostawa leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wb-home.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade: https://wb-home.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę wpływu wymienionych dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń innych niż wymienione w Rozdziale XVII ust. 2 niniejszej SWZ za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale I specyfikacji, tj. e-mail: przetargi@pog999-wb.home.pl
4. Informacje o wymaganiach technicznych jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
4.1 Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
4.2 Pozostałe wymagania techniczne:
Dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
4.3 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf, natomiast w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .zip .rar .7zip.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie zakupowej:
https://wb-home.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty na co najmniej 24 godziny przed terminem składania ofert.
9. Wsparcia techniczne dla Wykonawców w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca: LOGINTRADE S.A., nr tel. 71-787-35-34, e-mail: helpdesk@logintrade.net, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 16:00.
10. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zamawiający – (Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 39 , 58-300 Wałbrzych), względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Urząd Zamówień Publicznych (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP), względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli;
b) Krajowa Izba Odwoławcza (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO), względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej.
3. W Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, e-mail: iod@pog999-wb.home.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (PR/PN/06/2022 na zakup oraz sukcesywną dostawę leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:
a) przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia;
b) wyłonieniu wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
c) realizacji zawartej Umowy;
d) przechowywaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
e) przekazaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie):
- w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu i/ lub faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej, dane dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie, dane ekonomiczno-finansowe;
- w kategorii dane wrażliwe - w szczególności dane dotyczące skazań, wynikających z dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego-jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
5. Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
6. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.
7. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
8. Pełna treść klauzuli znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PR-2/ZP/04/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz sukcesywna dostawa leków na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ, tj.:
• Zestawienie cenowo-ilościowe wymaganych leków - Załącznik nr 2 do SWZ,
• Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium „CENA” o wadze 100%, w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, (wg zasady 1% = 1 pkt).
2. Punkty za kryterium „CENA” (Pc), zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (C min./ C bad.) x 100 pkt
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma oferta (badana) w kryterium „CENA”
C min. - najniższa cena brutto, spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
C bad. - cena brutto oferty badanej
3. Łączną cenę oferty należy przedstawić w Formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ). Łączna cena oferty posłuży do porównania ofert.
4. Łączna cena oferty wpisana cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym, powinna wynikać z obliczeń przeprowadzonych na podstawie tabeli zawartej w Załączniku nr 2 do SWZ, tj. Zestawieniu cenowo-ilościowym wymaganych leków.
5. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (Pc).
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zastosowanie ma art. 248 Pzp.
8. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SWZ Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
9. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Cena oferty jest ceną brutto i musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Cena oferty winna być podana liczbowo i słownie.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
14. W przypadku błędów w obliczeniu ceny ofertowej, Zamawiający za prawidłowe przyjmie ceny jednostkowe netto.
15. Cena oferty powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz stanowić maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SWZ.
16. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SWZ, a w szczególności z Projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty aktualną koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII i IX, w formie Załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale XVII ust. 3 (Dokumenty składane na wezwanie). Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3. Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie wymienione w przytoczonych przepisach przesłanki (opisane w Rozdziale VIII ust. 7 SWZ).
4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ). Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VIII ust 2 pkt 1 - 6 oraz ust. 4 pkt 1 niniejszej SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przez przedmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

1) Oświadczenia Wykonawcy, że oferowane leki znajdują się w Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Oświadczenia Wykonawcy, że leki będące przedmiotem zamówienia, będą miały termin ważności nie krótszy niż 1 rok od momentu złożenia zamówienia.
3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu bio-równoważnego niezbędne jest złożenie wraz z ofertą Charakterystyki Produktu Leczniczego.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzą one, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Zgodnie z art. 107 ust 4 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki znajdują się w Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że leki będące przedmiotem zamówienia, będą miały termin ważności nie krótszy niż 1 rok od momentu złożenia zamówienia.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu bio-równoważnego niezbędne jest złożenie wraz z ofertą Charakterystyki Produktu Leczniczego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) OFERTA/ FORMULARZ OFERTOWY wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi w niniejszej SWZ, należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).
2) ZESTAWIENIE CENOWO-ILOŚCIOWE WYMAGANYCH LEKÓW wypełnione zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ww. Zestawieniu cenowo-ilościowym wymaganych leków: Nazwę oferowanego preparatu, Producenta, Cenę jednostkową netto za opakowanie, Wartość netto, Stawkę Vat %, Cenę jednostkową brutto za opakowanie oraz Wartość brutto dla każdej pozycji preparatu, wyszczególnionej w Załączniku nr 2 do SWZ oraz wskazane w tabeli sumy (cena całkowita).
3) OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII ust. 1-13 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX SWZ.
b) Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) PEŁNOMOCNICTWO, w przypadku:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.
5) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (jeśli dotyczy):
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ.
6) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy), wzór stanowi Załącznik nr 3 część II lit. C do SWZ:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej , są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na uprawnieniach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
7) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale VI SWZ.
8) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH
9) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego według wzoru na Załączniku nr 7 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII i IX SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, tj. umowy, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Treść projektowanych postanowień umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
2. Badanie przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 UOBN obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca jest obowiązany zaktualizować treść złożonego oświadczenia (zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do SWZ), w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą Stron umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę Projektowanych postanowień umowy.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Strona internetowa prowadzonego postępowania - Platforma zakupowa Logintrade: https://wb-home.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymienione powyżej dokumenty w postępowaniu przekazuje się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy np. Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. (Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym)
Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio mocodawca lub notariusz.

2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.