eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Ogłoszenie z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285 40 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efe5a7ce-9ae4-44e3-9fa8-6024643826a5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ z wyłączeniem próbek i ich opisu– porcji posiłków.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania, formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki (na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub poprzez pocztę elektroniczną). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@szpitalsredzki.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki – po trzy porcje następujących dań:
a) śniadanie dla diety podstawowej (z napojem oraz zupą mleczną),
b) zupa dla diety cukrzycowej- krupnik,
c) II danie obiad dla diety podstawowej– gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, dowolna surówka oraz napój owocowy.
Do przygotowanych porcji dostarczyć należy opis składników poszczególnych dań wraz z gramaturą, kalorycznością, rozkładem makroskładników, wskazaniem alergenów i sposobie obróbki (gotowanie, pieczenie itp.).
Próbki Wykonawca składa pocztą, osobiście lub kurierem w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska do upływu terminu składania ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
◦ Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury10, kod pocztowy 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 285 40 31. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o. o. jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: kancelaria@goinskaroszyk.pl
◦ Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/11/24 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
◦ Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
◦ W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
◦ Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ◦ Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****;
Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


◦ Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
◦ W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/11/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi przygotowywania, dowożenia i dystrybucji całodziennego wyżywienia na rzecz pacjentów szpitala do lokalizacji:
- ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska (szpital),
- ul. Lotnicza 56, 63-000 Środa Wielkopolska (Oddział Medycyny Paliatywnej).
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie bezwzględnie musi mieć wdrożony i stosować system HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków.
3. Szczegółowy opis usługi określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Określone w załączniku nr 1 do SWZ ilości dań mają charakter szacunkowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od faktycznej ilość zamówionych w danym miesiącu dań. Zamawiający zapewnia minimalny poziom realizacji umowy w wysokości 70 % łącznego wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy. Pozostała część zamówienia objęta jest prawem opcji. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku jeżeli w okresie obowiązywania umowy zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie większe niż zakres minimalny. Zamawiający rozpocznie korzystanie z opcji wysłaniem wiadomości elektronicznej z zapotrzebowaniem dziennym na przedmiot zamówienia (po wykorzystaniu zakresu minimalnego).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego, polegającego na świadczeniu usług całodziennego żywienia pacjentów szpitala w okresie kolejnych 12 miesięcy po upływie terminu na jaki zawarta zostanie umowa o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu. Zamówienie podobne co do zakresu i wskazanych ilości jest tożsame z zamówieniem stanowiącym przedmiot tego postępowania (rodzaje diet, posiłków, sprawy organizacyjne itp.).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena, jakość oraz poprawność jadłospisu będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poprawność jadłospisu

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał lub wykonuje dwie usługi zbiorowego żywienia np. pacjentów podmiotu leczniczego, uczniów szkół, przedszkoli, pensjonariuszy domów opieki społecznej itp. o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda usługa, (sukcesywnie w okresie co najmniej 10 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy). Wykonawca zobowiązany jest wykazać realizację każdej usługi na rzecz różnych podmiotów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnieniem warunku w zakresie doświadczenia zobowiązany jest się wykazać jeden Wykonawca. Doświadczenie Wykonawców nie sumuje się. Na poczet doświadczenia zaliczona zostanie wyłącznie część zrealizowanej usługi jeżeli usługa jest nadal wykonywana.
b) dysponuje jednym środkiem transportu do przewozu posiłków spełniającymi wymaga sanitarno-epidemiologiczne,
c) dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe dietetyka/technologa żywienia lub pokrewne,
d) dysponuje co najmniej dwoma kucharzami, z których każdy posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w gastronomii,
e) jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie określa się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaświadczenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzoru dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Wykaz usług (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Wykaz osób: jedna osoba z wykształceniem wyższym dietetyka/technologa żywienia lub pokrewne (równoważne) oraz dwóch kucharzy (Załącznik nr 5), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług stanowiących przedmiot postępowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego w gastronomii, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
4. Wykaz środków transportu (załącznik nr 6 do SWZ) przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu przez Wykonawcę systemu HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków.
2. Dokumentacja fotograficzna kuchni (dokumentacja w postaci elektronicznej), w której będą przygotowywane posiłki przez cały okres realizacji zamówienia. Dokumentacja musi zawierać dokładny adres kuchni oraz minimum: zdjęcie ogólne pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/ch przygotowywane są posiłki, zdjęcie chłodni, zdjęcie magazynu asortymentu suchego oraz zdjęcie budynku kuchni z zewnątrz. Dokumentacja fotograficzna musi się odnosić do tej kuchni, którą Wykonawca wykaże na dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego).
3. Próbki – po trzy porcje następujących dań:
a) śniadanie dla diety podstawowej (z napojem oraz zupą mleczną),
b) zupa dla diety cukrzycowej- krupnik,
c) II danie obiad dla diety podstawowej– gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, dowolna surówka oraz napój owocowy.
Do przygotowanych porcji dostarczyć należy opis składników poszczególnych dań wraz z gramaturą, kalorycznością, rozkładem makroskładników, wskazaniem alergenów i sposobie obróbki (gotowanie, pieczenie itp.).
4. Jadłospis, przygotowany na siedem dni (od poniedziałku do niedzieli) dla śniadań i kolacji, w diecie podstawowej. Jadłospis musi zawierać takie elementy jak: skład; kaloryczność, wartość odżywcza (podanie ilości białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i soli); sposób obróbki posiłku; obecność alergenów; Zamawiający zwróci szczególną uwagę na dobór składników (zasada została opisana w pkt 36 ppkt j) oraz k) załącznika nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu przez Wykonawcę systemu HACCP, także w zakresie sposobu transportu posiłków,
2. Dokumentacja fotograficzna kuchni (dokumentacja w postaci elektronicznej), w której będą przygotowywane posiłki przez cały okres realizacji zamówienia. Dokumentacja musi zawierać dokładny adres kuchni oraz minimum: zdjęcie ogólne pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/ch przygotowywane są posiłki, zdjęcie chłodni, zdjęcie magazynu asortymentu suchego oraz zdjęcie budynku kuchni z zewnątrz. Dokumentacja fotograficzna musi się odnosić do tej kuchni, którą Wykonawca wykaże na dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile jest konieczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zmianami).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr: 22 1440 1101 00000000 1584 9045 (w tytule wpisać: wadium - Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony jeżeli:
1) przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu),
2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna).
8. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela),
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy,
4) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
5) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ,
6) wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
- W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza się odpowiednio do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej umowy.
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot usługi, przy zachowaniu ceny netto,
4) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, a także terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp.,
5) dopuszczalna jest zmiana dotycząca wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty na jaką została zawarta umowa w okresie jej obowiązywania,
6) dopuszczalna jest zmiana zakresu umowy wraz z wynagrodzeniem w przypadku zakończenia realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena, jakość, poprawność jadłospisu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.