eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Zakup materiałów i osprzętu elektrycznego na potrzeby brygady remontowej Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.Ogłoszenie z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów i osprzętu elektrycznego na potrzeby brygady remontowej Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590708822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Majowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 (44) 724-64-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów i osprzętu elektrycznego na potrzeby brygady remontowej Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d26fd7a-af22-44ec-8198-20da756e542d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214165/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup materiałów i osprzętu elektrycznego na potrzeby brygady remontowej Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d26fd7a-af22-44ec-8198-20da756e542d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e
Zamówienia): jak powyżej w ogłoszeniu.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj
postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: jak w rozdziale 1.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. (...)
Pozostałe informacje zawiera SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr telefonu (32) 7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza także komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności
przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny. Adres
e-mail: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl (Powyższe nie dotyczy składania ofert).
13. Poprzez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
14. Komunikacja ustna dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00378753/01 z dnia 2024-06-22
2024-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert o ile jej treść jest udokumentowana.
15. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są
niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z produktami powszechnie używanymi
służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do
postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj, w szczególności:
1) ofertę,
2) oświadczenie (o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu), o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z postanowieniami w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z postanowieniami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i osprzętu elektrycznego na potrzeby brygady remontowej Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia polega na sukcesywnych dostawach asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje opcji we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31300000-9 - Drut i kabel izolowany

31440000-2 - Baterie

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z postanowieniami rozdziału XIV ust. 2 SWZ. Należy pamiętać o obligatoryjnym wskazaniu stawki VAT, wartości VAT. W przypadku nie uzupełnienia w formularzu wymaganych w nim informacji dotyczących ceny, oferta może podlegać odrzuceniu;
2) Zestawienie asortymentowo-cenowe – załącznik nr 1 do SWZ
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferty nie podpisał wykonawca;
4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie, co do zasady, musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. A w przypadku spółki cywilnej, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa się w imieniu/ dla spółki cywilnej. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany terminu realizacji umowy mogą nastąpić, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron;
2) zaistnieją okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, mające wpływ na termin wykonania umowy, za które strony uznają:
a) zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
b) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne, epidemie, pandemie itp.;
3) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (dostaw) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji dostaw podstawowych określonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
3. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
1) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
2) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
4) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.
5) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości płatności. Zmiana może nastąpić na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego przez wykonawcę i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji, pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.
5. Procedura zgłaszania zmiany przebiega w następujący sposób:
1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1-4 lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie niniejszej umowy.
2) Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3) Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
b) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z obowiązujących przepisów lub postanowień Umowy,
c) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
4) Dowodami, o których mowa w pkt 3) lit. c) powyżej, są wszelkie dokumenty lub oświadczenia, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany.
5) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana (...)
POZOSTAŁE ZMIANY ZAWIERA WZÓR UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-19 06:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e zamówienia strona postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 06:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
4) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 9 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej wykonawca/wykonawca występujący wspólnie/
podmiot udostępniający zasoby przedkłada wraz z ofertą odpowiednie oświadczenie, zgodnie z wzorem załączonym do
SWZ.

Wszelkie istotne informacje zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.