eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych w SP ZOZ w GłubczycachOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych w SP ZOZ w Głubczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ Głubczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matii Skłodowskiej-Curie 26

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalglubczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych w SP ZOZ w Głubczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0824058e-512d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026107/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych w SP ZOZ w Głubczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. platforma (Marketplanet):
https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie pod linkiem:
https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl/servletHomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=ipczd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje nt. RODO znajdują się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje nt. RODO znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/39/X/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych w SP ZOZ w Głubczycach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej SWZ.
16.4. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
16.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
16.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Numeracja zgodna z SWZ: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r. poz. 835).
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.2.1 dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydany przez Burmistrza
Miasta Głubczyce zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022r. poz. 1297 ze zm.).
• wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm. )
• wpis do rejestru BDO stanowiącego integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarcze odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm.) w zakresie podmiotu transportującego odpady.
− Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.
6.1.2.3 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6.1.2.4 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowe
6.2. Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ
6.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył oświadczenie wg treści załącznika nr 4 do SWZ dotyczący podwykonawców
(art. 462 ust. 5 ustawy PZP).
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Numeracja zgodna z SWZ 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
należy złożyć wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr
5 do SWZ – DO OFERTY
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia dokumentów - NA WEZWANIE
Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ).
8.1.1. dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
8.1.2. dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
• aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydany przez Burmistrza Miasta Głubczyce zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022r. poz. 1297 ze zm.).
• wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm. )
• wpis do rejestru BDO stanowiącego integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarcze odpadami, o
której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm.) w zakresie podmiotu transportującego odpady.
NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ)
Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym
8.1.3. dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.1.4. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zgodna z SWZ
8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
8.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ– załączyć do oferty

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Numeracja zgodna z SWZ.
13.6. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi zawierać:
13.6.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
13.6.2. wypełniony załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy,
13.6.3. wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
13.6.4. wypełniony załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
13.6.5. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
13.6.6. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 13.4. – 13.5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna z SWZ: 9. Oferta wspólna.
9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
9.2 W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 9.1.
9.4 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.5 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.
9.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
9.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, wg wzoru na załączniku nr 4 oraz nr 5 do SWZ, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.5.5. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9.5.4. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum,
9.5.5. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 6 SWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy.
Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalglubczyce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Numeracja zgodna z SWZ.
8.7. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (w przypadku gdy dokumenty te są dostępne w języku obcym), zamawiający żądać będzie od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.