eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bychawa › Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SPZOZ w Bychawie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SPZOZ w Bychawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.M.J.Piłsudskiego 26/28/30

1.5.2.) Miejscowość: Bychawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 8156969463

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.surma@spzoz.bychawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.bychawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SPZOZ w Bychawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a90a37fe-5785-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115314/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zewnętrzna kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży roboczej pracowników wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji RFID HF.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozbychawa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzozbychawa.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej ( zwanej dalej „Platformą lub „ Systemem”) pod adresem: https://spzozbychawa.ezamawiajacy.pl i numerem postępowania : ZPZ.251.11.2023
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bychawie https://spzozbychawa.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym),
- lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
- lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych określa Rozdział XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych określa Rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ.251.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla SPZOZ w Bychawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :Szczegółowy sposób oceny ofert został wskazany w rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia systemu RFID HF lub równoważnego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN)
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
W zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lata przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi polegająca na świadczeniu usług pralniczych obejmujących co najmniej pranie, dezynfekcja, suszenie, prasowanie bielizny pościelowej, odzieży szpitalnej oraz odzieży ochronnej personelu medycznego na rzecz podmiotów leczniczych udzielających szpitalnych świadczeń zdrowotnych, stacjonarnie i całodobowo i załączy dowody, że w/w usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. Każda z usług wykazywana na potwierdzenie spełnienia w/w warunku powinna trwać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejsza niż 142 00,00 PLN (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące PLN)
UWAGA: Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017r., poz. 15, z późń. zm.)
W zakresie potencjału technicznego:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) pralnią posiadającą co najmniej jedną pralnicę tunelową park maszynowy z
automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych,
automatyczne przelotowe urządzenia myjąco - dezynfekcyjne, komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji materacy, poduszek itp., komorę do dezynfekcji wózków do przewozu bielizny, tunel susząco-odpylający oraz urządzenie do czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, posiadającą pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek
służby zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych) i potwierdzającą, że pralnia posiada pełną barierę higieniczną,
b) co najmniej 2 środkami transportu przeznaczonymi do odrębnego przewozu bielizny czystej lub brudnej lub co najmniej 1 środkiem transportu przeznaczonym do transportu przewozu bielizny czystej i brudnej posiadającym szczelną i podzielną komorę załadunkową tak aby bielizna czysta nie miała możliwości kontaktu z bielizną brudną
posiadającymi pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że środki do transportu bielizny szpitalnej spełniają wymogi sanitarne,
c) Certyfikat systemu RABC (czyli Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia
Biologicznego) na zgodność z wymogami normy PN-EN 14065 „Tekstylia poddane w obróbce w pralni - System kontroli skażenia biologicznego” wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający wdrożony w pralni Wykonawcy system kontroli skażenia biologicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. opłacona polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 250 000,00 zł oraz dowodu opłacenia wymaganej składki w wysokości wskazanej w treści polisy (a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 3 SWZ);
2) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzonymi zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Kopia aktualnej opinii właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pralnie do świadczenia usług pralniczych dla placówek służby zdrowia;
4) Wykaz środków transportu zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdz. V ust.1 pkt 4 SWZ) wraz z załączeniem opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że środki do transportu bielizny szpitalnej spełniają wymogi sanitarne,
5) Kopia Certyfikat systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego, spełniający wymagania PN-EN 14065:2005.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) Uzupełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (oryginał);
2) Uzupełniony Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (oryginał);
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) Dokumenty oraz oświadczenia wskazane w rozdz. VI cz. A w zakresie, w jakim zostały tam określone jako składane wraz z ofertą,
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy są zobowiązani ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany i zakres zmian umowy zostały przewidziane w Załączniku nr 9 do SWZ Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spzozbychawa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że wykluczeniu podlega wykonawca w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z uwzględnieniem początku okresu wykluczenia wskazanego w art.22 pkt 1 tej ustawy.
Zamawiający informuje również, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie
tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. Wykonawca składając ofertę potwierdza jednocześnie, że znane są mu przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności art. 7 oraz art. 22 tej ustawy oraz potwierdza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 tej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.