eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu ŻłobkówOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190559151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Racławicka 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-406

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zlobki.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gzz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cccbc49-303d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cccbc49-303d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest pisemnie, w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub w przypadku awarii platformy e-Zamówienia za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki Gdańskiego Zespołu Żłobków: /gdanskiezlobki/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej biuro@zlobki.gda.pl. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W niniejszym postępowaniu przekazywanie pomiędzy stronami postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji musi następować pod rygorem nieważności w formie lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia klikając w kafelek z oznaczeniem „Przeglądaj postępowania/konkursy” lub wprowadzając nr ogłoszenia o zamówieniu lub ID (numer identyfikacyjny) niniejszego postępowania na Platformie e-Zamówienia.
5. Komunikacja w postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji”. Za pośrednictwem tych formularzy odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają także dołączenie załączników do przesyłanej wiadomości poprzez przycisk „dodaj załącznik”. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny albo wewnętrzny), dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) albo dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga logowania ani posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, jednakże wykorzystanie w pełnym zakresie zakładki „Formularze do komunikacji” wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia i zalogowania się na tę Platformę. W zakresie zadawania pytań przez Wykonawcę, wystarczające jest posiadanie przez Wykonawcę konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: rtf., pdf., doc., docx., odt.
9. Wszelkie odebrane i wysłane przez Wykonawcę w postępowaniu wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Całość wymagań technicznych wskazana jest w Rozdziale 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zespół Żłobków ul. Racławicka 8, Gdańsk,
 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: kskelnik@zlobki.gda.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków”, o nr referencyjnym postępowania GZŻ.DRZP.252.2.23.PW, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZŻ.DRZP.252.2.23.PW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków tj. do:
a) Żłobka nr 1 – ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk,
b) Żłobka nr 2 - ul. Piastowska 92a, 80-358 Gdańsk,
c) Żłobka nr 3 - ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk,
d) Żłobka nr 4 - ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk,
e) Żłobka nr 5 - ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk,
f) Żłobka nr 7 - ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk,
g) Żłobka nr 8 - ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk,
h) Żłobka nr 9 - ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk,
i) Żłobka nr 10 - ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk,
j) Żłobka nr 11 - ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk,
k) Żłobka nr 12 - ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk,
l) Żłobka nr 13 - ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Oferty – Wykazie asortymentowo-cenowym i Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej także jako „OPZ”), w których określono zakres szczegółowych wymagań dotyczących parametrów jakościowych, okres przydatności do spożycia, wymagania w zakresie opakowań itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, albo Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub ustawą z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma (2) pojazdami dopuszczonymi do używania w celu przewozu artykułów spożywczych i pojazdy te są wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów spożywczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia) i realizować będzie zamówienie jednocześnie minimum dwoma ww. pojazdami wyposażonymi w sprawny miernik temperatury panującej w przestrzeni ładunkowej. Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnienia miernika temperatury w celu sprawdzenia przez Zamawiającego temperatury przewozu produktów nietrwałych mikrobiologicznie i art. mrożonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej o którym mowa powyżej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże jego spełnienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2 do oferty (w formie oryginału).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
2) sposób i okres wykorzystania zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Całość informacji dot. podmiotowych środków dowodowych znajduje się w Rozdziale 3 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Aktualny wpis do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, albo Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub ustawą z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki dotyczące złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazane zostały w Rozdziale 2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Opis rodzaju i zakresu zmian umowy zawarty został w paragrafie 5 umowy, tj. załącznika nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.