eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS PROMIEŃ Żary - ETAP II dostawa i montaż wyposażenia - budżet obywatelskiOgłoszenie z dnia 2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS PROMIEŃ Żary - ETAP II dostawa i montaż wyposażenia - budżet obywatelski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I WYPOCZYNKU

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSRiW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000577515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georga Philippa Telemanna 1

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684702870

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aneta.pisarska@mosriw.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosriw.zary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport, rekreacja i wypoczynek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS PROMIEŃ Żary - ETAP II dostawa i montaż wyposażenia - budżet obywatelski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dec01556-55f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083454/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS PROMIEŃ Żary - ETAP II dostawa i montaż wyposażenia -budżet obywatelski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dec01556-55f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej, które dostępne są pod adresami:
https://ezamowienia.gov.pl e-mail: ela.blazejewska@mosriw.zary.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania
5) Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Składanie dokumentów innych niż oferty
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (z wyłączeniem składania ofert) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
ela.blazejewska@mosriw.zary.pl Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie procedury zamówieniowej
jest: Elżbieta Błażejewska
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
4) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji awarii Platformy lub niedostępności Platformy, uniemożliwiających
komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt. 2
adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą przy ul.
Telemanna 1, 68-200 Żary
- z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach można się kontaktować poprzez
adres e-mail: iod@mosriw.zary.pl
- Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
- Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust.15, art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej Pzp.
Ponadto Państwa dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym
nam te systemy.
- Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
Regulaminie zamówień publicznych MOSRiW w Żarach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej lub zgodnie ze szczególnym
przepisem prawa.
- Posiada Pan/Pani
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/pani dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pan/Pani dotyczących narusz przepisy RODO;
- Nie przysługuje Panu/Pani
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Kz.251.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia świetlicy: telewizor, rzutnik multimedialny z ekranem
projekcyjnym, gabloty ekspozycyjne, zabudowa kuchenna z wyposażeniem (lodówka, zlewozmywak, bateria) wraz z
montażem przepierzenie przy zabudowie kuchennej

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Wykaz dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 5.1 ppkt 4)- wg załącznika Nr 6 do SWZ. Dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset
złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w
zależności od wyboru Wykonawcy:
• pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP 72 1020 5460 0000 5402 0136 7788 z adnotacją: wadium: „ Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS
Promień Żary – ETAP II dostawa i montaż wyposażenia – Budżet obywatelki”
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data
i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego i przekazanego wraz z ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały
okres związania z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium
płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie
adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium
wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał
możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku
o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa
do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki
Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 5.1. SWZ. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. 4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 5.1 SWZ wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) w pkt
5.1 SWZ Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają prace do realizacji
których te zdolności są wymagane;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty wykonają poszczególni
Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian:
a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych
przyczyn niezależnych od każdej ze stron,
b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń
losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,
c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej
tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego – w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót
e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- działania sił wyższych (klęski żywiołowe itp.),
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,
- wystąpienia opóźnienia w wydaniu zezwoleń, uzgodnień, decyzji itp. przez odpowiednie organu administracyjne czy
podmioty branżowe, z przyczyn niezależnych przez Wykonawcę,
- odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do realizacji
zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a
mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, których działania nie są konsekwencją winy jakiejkolwiek ze stron,
- stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów
przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w
tym termin jej realizacji.
f) Inne zmiany:
1) możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub
rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2) każda zmiana umowy w zakresie określonym w ust. 1 odbywać się będzie na pisemny
wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.