eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługi medyczne t. j. badania profilaktyczne dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi medyczne t. j. badania profilaktyczne dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7962932928

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadków 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 261511232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ren.wisniewska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://42blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi medyczne t. j. badania profilaktyczne dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26ee1af9-56d7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054227/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Świadczenie usług medycznych dla pracowników Resortu Obrony Narodowej i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/42blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług SMARTPZP) dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/42blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, rtf, odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
8. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Portalu SmartPZP dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu portal.smartpzp.pl znajdują się w zakładce „e-learning" na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/42blsz/elearning.
10. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Portalu SmartPZP prosi o kontakt z Infolinią techniczną (pod numerem +48 22 123 77 97 lub poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie), która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Systemu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00.
11.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania tj. 50/US/2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadków 9 nr tel.: 261 511 500;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: jw4938@ron.mil.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 50/US/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Badania i konsultacje lekarskie dla żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej pracujących lub służących w Radomiu, Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą (dotyczy także pracowników i żołnierzy zawodowych będących w grupie zespołu zabezpieczenia medycznego ww. jednostek);

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy.
1) realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu zakresu zamówienia podstawowego maksymalnie do ilości określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w przypadku wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego. Zamawiający w ramach prawa opcji będzie mógł zwiększyć ilości badań przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych rodzajów badań określonych w załączniku nr 2 do SWZ do wykorzystania kwoty umowy przeznaczonej na zrealizowanie prawa opcji;
2) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości zamówienia podstawowego, wskazane w dokumentacji zamówienia,
a Zamawiający uzyska brakujące środki finansowe, których pierwotnie nie mógł pozyskać,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
4) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy,
5) ceny jednostkowe poszczególnych usług realizowanych w ramach prawa opcji będą identyczne jak zamówienia podstawowego, określone w formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ),
6) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem,
7) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia
w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie,
8) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy, w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów: cena - brutto 60 %, dostęp do specjalistów od momentu zgłoszenia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp do specjalistów od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Badania i konsultacje lekarskie dla żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej pracujących lub służących w Sochaczewie i w Olszewnicy (dotyczy także pracowników i żołnierzy zawodowych będących w grupie zespołu zabezpieczenia medycznego ww. jednostek).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego
w art. 441 ust. 1 ustawy.
1) realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu zakresu zamówienia podstawowego maksymalnie do ilości określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) oraz w przypadku wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego. Zamawiający w ramach prawa opcji będzie mógł zwiększyć ilości badań przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych rodzajów badań określonych w załączniku nr 2 do SWZ do wykorzystania kwoty umowy przeznaczonej na zrealizowanie prawa opcji;
2) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości zamówienia podstawowego, wskazane w dokumentacji zamówienia, a Zamawiający uzyska brakujące środki finansowe, których pierwotnie nie mógł pozyskać,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
4) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy,
5) ceny jednostkowe poszczególnych usług realizowanych w ramach prawa opcji będą identyczne jak zamówienia podstawowego, określone w formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do SWZ),
6) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem,
7) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie,
8) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy, w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów: cena - brutto 60 %, dostęp do specjalistów od momentu zgłoszenia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp do specjalistów od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument stwierdzający uprawnienia podstawowej jednostki medycyny pracy określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy/t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 437 z późn. zm./.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) przedstawi wykaz usług (usługi związane z przedmiotem zamówienia – usługi medyczne tj. badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich (3) trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga max. 3 usług o łącznej wartości jaka została przewidziana dla danej części nie mniejszej niż:
─ dla części I – min. 300 000,00 zł brutto;
─ dla części II – min. 300 000,00 zł brutto.
W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu maksymalnie 3 usług o łącznej wartości jaka została przewidziana dla danej części zamówienia lub oddzielnie na każda część, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA: W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Warunek o którym mowa powyżej – musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że warunek musi spełnić samodzielnie, tzn. doświadczenia Wykonawców nie sumuje się. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 852), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
1) dokument stwierdzający uprawnienia podstawowej jednostki medycyny pracy określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 437 z późn. zm./.
2) wykazu wykonanych usług (usługi związane z przedmiotem zamówienia – usługi medyczne tj. badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga max. 3 usług o łącznej wartości jaka została przewidziana dla danej części nie mniejszej niż:
─ dla części I – min. 300 000,00 zł brutto;
─ dla części II – min. 300 000,00 zł brutto.
W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia wykazu maksymalnie 3 usług o łącznej wartości jaka została przewidziana dla danej części zamówienia lub oddzielnie na każda część.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ – zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) w części I: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);
2) w części II: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462./.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP
o/o Warszawa nr rachunku 96 1010 1010 0136 2213 9120 0000 z dopiskiem „Wadium dotyczące - Usługi medyczne t. j. badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w 2024 r. - nr sprawy 50/US/2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie.
1) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty
te występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
b) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
c) treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:
• w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
• w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
d) dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ Pełnomocnikiem.
3) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum bądź umowę spółki cywilnej, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 454 - 455 ustawy Pzp).
2. Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu:
1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;
2) z powodu okoliczności siły wyższej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w pkt 2 , w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).
7. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być wykazany dokumentem pochodzącym
od właściwego organu administracji publicznej.
8. Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/42blsz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz.120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych;
d) w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.