eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Dostawa preparatów biobójczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa preparatów biobójczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-301

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów biobójczych do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dd50f78-56d4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118174/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa środków biobójczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:ssg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:ssg.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem pod adresem https://ssg.ezamawiający.pl
3. Zamawiający wymaga, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy https://ssg.ezamawiający.pl
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, w przypadku awarii bądź problemów z komunikacją poprzez platformę, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowieniapubliczne@szpital.walbrzych.pl
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonym wyżej w pkt. 4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem https://ssg.ezamawiający.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO" - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/11/PB/PE/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych oraz antyseptyki ran. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparaty do dezynfekcji powierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparaty do mycia basenów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparat do dezynfekcji powierzchni poprzez zamgławianie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
2. W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego produktu) – max do 20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy o przedmiotowe zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
5. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1B do Formularza Ofertowego, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1A do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Sposób wyliczenia ceny:

2.1 Wartość netto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w następujący sposób:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

2.2 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

2.3 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:
wartość brutto ÷ ilość
2.4 Wartością netto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości netto pozycji asortymentowych w pakiecie.
2.5 Wartością brutto przedmiotu zamówienia będzie suma poszczególnych wartości brutto pozycji asortymentowych w pakiecie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) Wykonawca wraz z ofertą składa:

- oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SWZ aktualne na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa wraz z ofertą:
Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe:
a) dostarczenia kart katalogowych wraz z opisem technicznym w języku polskim – potwierdzające spełnianie wymagań SWZ dot. preparatów biobójczych,
b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów biobójczych do obrotu i do używania oraz oznakowanie CE zgodnie z obowiązującym prawem.
c) Aktualne Karty charakterystyki zaktualizowane zgodnie z rozporządzeniem z 2020/878/UE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca składa wraz z ofertą:
Wykonawca wraz z ofertą składa przedmiotowe wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe:
a) dostarczenia kart katalogowych wraz z opisem technicznym w języku polskim – potwierdzające spełnianie wymagań SWZ dot. preparatów biobójczych,
b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów biobójczych do obrotu i do używania oraz oznakowanie CE zgodnie z obowiązującym prawem.
c) Aktualne Karty charakterystyki zaktualizowane zgodnie z rozporządzeniem z 2020/878/UE.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej w postaci kolejno numerowanych aneksów, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej Umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 455 Ustawy, oraz w przypadkach:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie wprowadzających je przepisów.
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, a Zamawiający zaakceptuje. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie indeksowane o współczynnik wzrostu kosztów osobowych (∆KO) obliczony jako iloraz kosztów osobowych w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej (KO+1) oraz kosztów osobowych w miesiącu poprzedzającym zmianę (KO0). Współczynnik będzie uwzględniał zachowanie jednakowej liczby etatów w obu badanych okresach, a wzór jego obliczenia przedstawia się następująco: ∆KO = KO+1 / KO0.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, a Zamawiający zaakceptuje. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie indeksowane odpowiednio, na zasadach określonych w pkt 2).
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu, a Zamawiający zaakceptuje.
5) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w ujęciu kwartalnym -dalej „Wskaźnik” każdorazowo w przypadku zmiany wskaźnika o jeden i więcej 0,5 punktów procentowych w stosunku kwartalnym.
6) Pierwsza waloryzacja nastąpi w terminie 15 dni licząc od drugiej publikacji wskaźnika cen towarów i usług w ujęciu kwartalnym w ciągu trwania umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres trwania umowy liczony w pełnych miesiącach. Każda kolejna waloryzacja nastąpi w miesiącu publikacji danych za kolejny kwartał.
7) W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot.
8) Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W sytuacji nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu w zakładanym w umowie terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty określonej § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ssg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. Dokument, o którym mowa w pkt 1) i 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.