eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Zaprojektowanie Scenografii wraz z infrastrukturą i technologią sceniczną dla Wielkiego Nocnego Widowiska "Orzeł i Krzyż" w Murowanej Goślinie w ramach zadania: "Utworzenie ... (część nazwy)"Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zaprojektowanie Scenografii wraz z infrastrukturą i technologią sceniczną dla Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania: „Utworzenie ... (część nazwy)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury "Park Dzieje" w Murowanej Goślinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525313280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Źródlana 33

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 603 558 755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: franciszek.bandurski@parkdzieje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://parkdzieje.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a222bea9-3065-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie Scenografii wraz z infrastrukturą i technologią sceniczną dla Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania: „Utworzenie ... (część nazwy)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a222bea9-3065-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338573

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TPBN/1/2023/CKPD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie Scenografii wraz z infrastrukturą i technologią sceniczną dla Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania: „Utworzenie niezbędnej, trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska nocnego Orzeł i Krzyż” oraz wykonanie na jej podstawie dokumentacji wykonawczej w zakresie koniecznym do wykonania prac scenograficznych, a także nadzór autorski w toku tych prac.
5.4. UWAGA:
Na dzień zawierania umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia Zamawiający nie będzie posiadał w budżecie zabezpieczonych środków na realizację umowy w zakresie wskazanym w § 3 pkt. 2 i 3 Umowy. Z tego też względu zobowiązanie Wykonawcy obejmować będzie tylko opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt. 1, a wykonanie zakresu umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 2 i 3 zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie, po zabezpieczeniu środków w budżecie. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo zrezygnować z wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3 pkt. 2 i 3 bez prawa Wykonawcy do żądania wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, jak również jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Rezygnacja może nastąpić w przypadku, gdy środki przewidziane na realizację tej części umowy nie zostaną mu przyznane lub w przypadku braku środków finansowych na wykonanie robót budowlanych objętych wykonaną w ramach niniejszej umowy dokumentacją projektową.
CPV: 92300000-4,39298900-6, 44210000-5

4.5.3.) Główny kod CPV: 92300000-4 - Usługi rozrywkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu ww. została złożona jedna oferta Wykonawcy Stage Door Wojska Polskiego 4 05-080 Hornówek, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.