eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekty badawcze "Polish - Hungarian Research Platform" i "Comparative Research Platform"Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekty badawcze „Polish – Hungarian Research Platform” i „Comparative Research Platform”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141768967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-071

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 826 03 63

1.5.8.) Numer faksu: 22 826 24 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iws@iws.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iws.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

państwowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekty badawcze „Polish – Hungarian Research Platform” i „Comparative Research Platform”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cc707f5-561c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00176067/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Organizacja konferencji międzynarodowej PHRP w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cc707f5-561c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Adres postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6cc707f5-561c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanym
dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”. Dokumenty elektroniczne wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, lecz inne niż oferta, sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2
ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, i przekazuje się
jako załączniki, lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (dot. plików przesyłanych
jako załączniki do jednego formularza). Za datę przekazania zawiadomień, oświadczeń, wniosków i informacji przyjmuje się datę ich
udostępnienia na Platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.220.1852023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi transportowe i hotelowe (usługi A) obejmują:
1) usługi międzynarodowego transportu pasażerskiego lotniczego,
2) usługi zagranicznego i krajowego transportu pasażerskiego kolejowego,
3) transfer zagranicznych uczestników Konferencji lokalnymi środkami transportu drogowego od lotniska stołecznego i dworca stołecznego do hotelu zlokalizowanego w obrębie centrum miasta Warszawy oraz od miejsca Konferencji do lotniska stołecznego i dworca stołecznego,
4) usługi hotelowe, obejmujące hotelowe usługi podstawowe, w tym noclegi wraz z wyżywieniem,
5) transfer uczestników Konferencji lokalnym środkiem transportu drogowego na trasie od hotelu do miejsca Konferencji i z powrotem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60210000-3 - Usługi publicznego transportu kolejowego

60410000-5 - Usługi regularnego transportu lotniczego

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-14 do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja Hotelu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora usług transportowych i hotelowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa medialno-techniczna obejmuje:
1) przygotowanie elektronicznej oprawy wizualnej i komunikatów wizualnych,
2) zapewnienie, przygotowanie, montaż i próbne uruchomienie wyposażenia technicznego oraz jego obsługa i zapewnienie niezakłóconego jego działania przez cały czas trwania Konferencji,
3) streaming przebiegu Konferencji w mediach społecznościowych i utrwalenie przebiegu Konferencji w postaci nagrania audiowizualnego,
4) montaż filmu pokonferencyjnego wraz z jego odtworzeniem,
5) demontaż wyposażenia technicznego i jego usunięcie z miejsca Konferencji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72400000-4 - Usługi internetowe

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-14 do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora obsługi medialno-technicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi cateringowe (usługi C) obejmują:
1) zorganizowanie przestrzeni gastronomicznej oraz zapewnienie wyposażenia gastronomicznego,
2) dostawę i zapewnienie posiłków i napojów,
3) obsługę kelnerska oraz utrzymanie czystości i należytego stanu higienicznego,
4) uprzątnięcie i opróżnienie przestrzeni gastronomicznej bezpośrednio po zakończeniu Konferencji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora usług cateringowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi restauracyjne (usługi D) obejmują:
1) udostępnienie wskazanym przez Zamawiającego osobom (gościom) na wyłączność sali restauracyjnej,
2) realizację usługi gastronomiczną w formie uroczystej kolacji z wyborem dań i napojów z karty,
3) obsługę kelnerską uroczystej kolacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55311000-3 - Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-16 do 2023-11-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja Rastauracji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora usług restauracyjnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
W odniesieniu do usług transportowych i hotelowych (usługi A) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu:
1) posiadania niezbędnego doświadczenia co najmniej 2 usług, każda z nich obejmująca w ramach tego samego przedsięwzięcia:
a) usługi międzynarodowego transportu pasażerskiego lotniczego, o wartości nie niższej niż 30.000,00 złotych brutto oraz
b) usługi hotelowe o wartości nie niższej niż 75.000,00 złotych brutto,
zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zwanych dalej „usługami referencyjnymi A”,
2) dysponowaniem przez Wykonawcę osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem, który przez okres co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za kierowanie co najmniej 2 usługami referencyjnymi A.
W odniesieniu do obsługi medialno-technicznej (usługi B) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu:
1) posiadania niezbędnego doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących co najmniej nagranie i transmisję wydarzenia naukowego, kulturalnego, edukacyjnego albo którego organizatorem była lub jest organizacja społeczna, inna organizacja pożytku publicznego, non-profit lub organ administracji publicznej, zorganizowanych w pomieszczeniach budynków obiektów publicznych, każda przy udziale nie mniej niż 50 uczestników i trwająca przez co najmniej 2 kolejne dni, zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zwanych dalej „usługami referencyjnymi B”,
2) dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem, który przez okres co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za kierowanie co najmniej 2 usługami referencyjnymi B.
W odniesieniu do usług cateringowych (usługi C) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu:
1) posiadania niezbędnego doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących dostarczenie i udostępnienie posiłków na rzecz co najmniej 50 uczestników wydarzenia naukowego, kulturalnego, edukacyjnego albo którego organizatorem była lub jest organizacja społeczna, inna organizacja pożytku publicznego, non-profit lub organ administracji publicznej, zorganizowanych w pomieszczeniach budynków obiektów publicznych, każda przy udziale nie mniej niż 50 uczestników i trwająca przez co najmniej 2 kolejne dni, zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zwanych dalej „usługami referencyjnymi C”,
2) dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem, który przez okres co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za kierowanie co najmniej 2 usługami referencyjnymi C.
W odniesieniu do usług restauracyjnych (usługi D) warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej polega na potwierdzeniu:
1) posiadania niezbędnego doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług, obejmujących wynajem sali restauracyjnej na wyłączność i usługę gastronomiczną wraz z obsługą kelnerską dla co najmniej 30 osób, zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zwanych dalej „usługami referencyjnymi D”,
2) dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem, który przez okres co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyznaczony termin składania ofert był lub jest odpowiedzialny za kierowanie co najmniej 2 usługami referencyjnymi D.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wzywa Wykonawców, z którymi zawrze umowy w sprawie poszczególnych usług, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia : - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wzywa Wykonawców, z którymi zawrze umowy w sprawie poszczególnych usług, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zwanego dalej „Wykazem usług”, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą formularzy dedykowanych do prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.