eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zembrzyce › Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ZembrzycachOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZEMBRZYCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072140914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 541

1.5.2.) Miejscowość: Zembrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-210

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 874 60 10

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzoz541@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sgzozzembrzyce

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94325d6a-56d7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa sprzętu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94325d6a-56d7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dbb8fb-b7b5-524f-710a-690011428a28

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dalej zwana „Platformą”, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia):
ttps://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dbb8fb-b7b5-524f-710a-690011428a28.
Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie: 08dbb8fb-b7b5-524f-710a-690011428a28.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na Platformę przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na Platformę.
10. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gzoz541@wp.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541, kontakt mailowy pod adresem: gzoz541@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych –Sylwester Rychlik z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email: it@zembrzyce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie w podstawowym bez negocjacji.
2) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Prawo zamówień publicznych z dnia11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 poz. 1710).
2) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana zgoda.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/ Pana mogą być:
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
2) Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
3) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach,
d) Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, prowadzący Platformę e-Zamówienia
e) InsERT S.A. z siedzibą w 54-519 Wrocław przy ulicy ul. Jerzmanowska 2, świadczący usługi serwisowe w systemach informatycznych w związku z obowiązkami uprawnieniami Administratora.
f) Podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - firma hostująca e-mail.
g) Upoważniony P. Sylwester Rychlik świadczący na podstawie umowy cywilnoprawnej obsługę informatyczną Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu:
1) Dokumentacja spraw z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez 6 lat.
2) Dokumentacja spraw z zakresu umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest przez 10
latach od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone.
7. Posiada Pani/Pan:
1) Na podstawie art. 15 RODO.
2) Na podstawie art. 16 RODO.
3) Na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@uodo.gov.pl.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej gmina@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponadto jest to warunek konieczny do zawarcia umowy.
10. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
1) Art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
2) Art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz j ego załączników.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania I: Aparat do koagulacji – szt 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania I: Aparat do koagulacji:

1. Dla Zadania I: Aparat do koagulacji Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 24 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 24 miesiące lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania II: Stetoskop pielęgniarski – szt 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698000-9 - Produkty lekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania II: Stetoskop pielęgniarski:

1. Dla Zadania II: Stetoskop pielęgniarski Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 60 miesięcy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania III: Stetoskop lekarski – szt 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698000-9 - Produkty lekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania III: Stetoskop lekarski:

1. Dla Zadania III: Stetoskop lekarski Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 72 miesiące. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 84 miesięcy.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 84 miesięcy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania IV: Otoskop – szt 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania IV: Otoskop:

1. Dla Zadania IV: Otoskop Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 24 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 24 miesiące lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania V: Wózek inwalidzki – szt 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33193120-6 - Wózki inwalidzkie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania V: Wózek inwalidzki:

1. Dla Zadania V: Wózek inwalidzki Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 24 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 24 miesiące lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania VI: Fotel do pobierania krwi – szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania VI: Fotel do pobierania krwi:

1. Dla Zadania VI: Fotel do pobierania krwi Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 24 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 24 miesięcy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania VII: System do znieczuleń komputerowych zębów – szt.1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171300-2 - Zestawy do znieczuleń miejscowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania VII: System do znieczuleń komputerowych zębów:

1. Dla Zadania VII: System do znieczuleń komputerowych zębów Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.

Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt

Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.

Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
Kg = Gb : G x 40 pkt
Kg – Kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Gb – Okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach.
G – Najdłuższy okres udzielonej gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia, liczony w miesiącach.

2. Najkrótszy okres gwarancji wymagany na realizację przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 24 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
4. Oferta proponująca okres gwarancji 24 miesięcy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
5. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach tj. USG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr Numer naboru RPMP.12.01.03-12-0593/17-00 dla:
Zadania VIII:
1. Mikrosilnik endodontyczny wraz z wyposażeniem – szt. 1.
2. Asystor stomatologiczny – szt. 1.
3. Zestaw do obturacji gutaperką – szt. 1.
4. Skaler ultradźwiękowy wraz z końcówkami – szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33126000-9 - Urządzenia stomatologiczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33112300-1 - Skanery ultradźwiękowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania VIII:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
a) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
b) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
1) Wartość punktowa Kg w kryterium „okres udzielonej gwarancji” wyliczana będzie według nw. zasad.
2) Wykonawca zobowiązany jest zaproponować w ofercie okres gwarancji jakości, której udzieli na wykonany przedmiot zamówienia liczony w miesiącach, przy czym termin ten nie może być dla:
a) Mikrosilnika endodontycznego wraz z wyposażeniem - krótszy niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg1),
b) Asystora stomatologicznego - krótszy niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg2),
c) Zestawu do obturacji gutaperką - krótszy niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg3),
d) Skalera ultradźwiękowego wraz z końcówkami - krótszy niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg4).
3) Ocena będzie dokonywana w następujących podkryteriach:
Podkryterium 1 - Gwarancja dla Mikrosilnika endodontycznego (Kg1).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 12 miesięcy - 0 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 18 miesięcy - 5 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 24 miesiące - 10 pkt.
Podkryterium 2 - Gwarancja dla Asystora stomatologicznego (Kg2).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 12 miesięcy - 0 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 18 miesięcy – 5 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 24 miesiące - 10 pkt.
Podkryterium 3 - Gwarancja dla Zestaw do obturacji gutaperką (Kg3).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 12 miesięcy - 0 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 18 miesięcy - 5 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 24 miesiące – 10 pkt.
Podkryterium 4 - Gwarancja dla Skalera ultradźwiękowego wraz z końcówkami (Kg4).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 12 miesięcy - 0 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 18 miesięcy – 5 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji wynoszącej 24 miesiące - 10 pkt.
4) W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej dla poszczególnych podkryteriów - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5) W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6) Punkty w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji” (Kg) zostaną obliczone w następujący sposób:
a) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 1 – (Kg1) 10 punktów.
b) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 2 - (Kg2) 10 punktów.
c) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 3 - (Kg3) 10 punktów.
d) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 4 - (Kg4) 10 punktów.
7) Zmawiający zsumuje punkty przyznane Wykonawcy w ramach ww. podkryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
Dotyczy każdego Zadania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych dla:
1. Zadania I: Aparat do koagulacji - dokument producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ;
2. Zadania II: Stetoskop pielęgniarski - dokument producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ;
3. Zadania III: Stetoskop lekarski - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ;
4. Zadania IV: Otoskop - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
5. Zadania V: Wózek inwalidzki - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
6. Zadania VI: Fotel do pobierania krwi - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
7. Zadania VII: System do znieczuleń komputerowych zębów - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
8. Zadania VIII:
1) Mikrosilnik endodontyczny wraz z wyposażeniem - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
2) Asystor stomatologiczny - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
3) Zestaw do obturacji gutaperką - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
4) Skaler ultradźwiękowy wraz z końcówkami - dokument producenta producenta lub dystrybutora na terenie Polski (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający nie akceptuje innych przedmiotowych środków dowodowych niż te, o których mowa w ust. 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Przedmiotowe środki dowodowe, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu zostały opisane w pkt. 5.08) niniejszego ogłoszenia "Wykaz przedmiotowych środków dowodowych ogłoszenia o zamówieniu".
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

Forma dokumentu:
W przypadku, gdy ww. dokumenty zostały wystawione przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku, gdy ww. dokumenty, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1. Formularz oferty sporządzony wg. wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w załączonym formularzu oferty.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Jeśli oferta będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki odrzucenia z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) - załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
5. Zobowiązanie(a) innego(ich) podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) – według załącznika nr 5 do SWZ.
6. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale X (jeśli dotyczy).
7. Przedmiotowe środki dowodowe dla:
1) Zadania I: Aparatu do koagulacji.
2) Zadania II: Stetoskopu pielęgniarskiego.
3) Zadania III: Stetoskopu lekarskiego.
4) Zadania IV: Otoskopu.
5) Zadania V: Wózka inwalidzkiego.
6) Zadania VI: Foteul do pobierania krwi.
7) Zadania VII: Systemu do znieczuleń komputerowych zębów.
8) Zadania VIII:
a) Mikrosilnika endodontycznego wraz z wyposażeniem.
b) Asystora stomatologicznego.
c) Zestawu do obturacji gutaperką.
d) Skalera ultradźwiękowego wraz z końcówkami.
Zgodnie z minimalnymi parametrami do potwierdzenia kartami katalogowymi, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) Postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczą.
b) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby.
c) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXXI ust. 5 lit. b) SWZ „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę)”.
4. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w Rozdziale XXV, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
6. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXV.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dbb8fb-b7b5-524f-710a-690011428a28

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.