eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › "Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z projektami stałej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów" części I-IVOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z projektami stałej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów”
części I-IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z projektami stałej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów”
części I-IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be95868-5202-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073374/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dokumentacje techniczne przebudowy dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4be95868-5202-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4be95868-5202-11ee-9aa3-96d3b4440790
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
bzp@umlubartow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
A) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge
14.0 i nowsze,
albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowa
B) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
C) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, b) format danych oraz kodowanie:
formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
2) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
ciąg dalszy wymagań znajduje się w sekcji IX - Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iod@umlubartow.pl, lub
pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: iod@umlubartow.pl, tel. 81 8552018
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.271.64.2023 na „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z projektami stałej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych Gminy Miasto Lubartów” części I-IV
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią
archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa
w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
7) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.64.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla nw. inwestycji drogowej Gminy Miasto Lubartów.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) I część zamówienia - Przebudowę ulicy Aleje Zwycięstwa (112602L) na odcinku od pasa kolejowego do skrzyżowania z ul. Zygmunta I Starego (łącznie z tym skrzyżowaniem) tj. ok. 592 m, polegającą na:
- wykonaniu robót rozbiórkowych,
- wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu SMA z warstwą wiążącą,
- ustawieniu krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- wykonaniu zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej,
- wykonaniu na całym projektowanym odcinku chodnika z kostki brukowej kolorowej,
- urządzeniu zieleni.
3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania mapy do celów projektowych;
b) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego;
c) opracowania projektu przebudowy kolidujących urządzeń i sieci, wynikających
z uzyskanych przez Wykonawcę warunków od zarządców sieci;
d) opracowania projektów stałej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka konieczność);
e) uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem na drodze;
f) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
g) opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
h) opracowania informacji BIOZ;
i) przeprowadzenia wizji lokalnej na drogach z udziałem przedstawiciela Zamawiającego;
j) przeniesienia praw autorskich;
k) pełnienia nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: Cena (C) 60 punktów, Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40 punktów. Oferta
może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2) Zasady oceny kryteriów:
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
b) W kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem interaktywnego „Formularza ofertowego” oraz załącznika nr 1a do SWZ - Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta w specjalności drogowej.
Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego oraz Wykazu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
w specjalności drogowej skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże w „Wykazie osób” (zał. Nr 4 do SWZ) jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane według następujących zasad:
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej), spełniającego warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 0 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 6 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 10 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 14 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 18 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 6 zadań (wykonanie 6 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 24 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 7 zadań (wykonanie 7 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 28 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 8 zadań (wykonanie 8 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 32 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 9 zadań (wykonanie 9 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 36 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 10 zadań (wykonanie 10 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 40 pkt.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla nw. inwestycji drogowej Gminy Miasto Lubartów.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
II część zamówienia - Przebudowę ulicy Mucharskiego (103475L) obejmującą wykonanie jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do Pumptrack, tj. ok. 360 m, polegającą na:
- ustawieniu krawężnika i krawężnika najazdowego na wjazdach,
- wykonaniu zjazdów na posesje z kostki brukowej kolorowej,
- wykonaniu na projektowanym odcinku chodnika z kostki brukowej kolorowej.
3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania mapy do celów projektowych;
b) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego;
c) opracowania projektu przebudowy kolidujących urządzeń i sieci, wynikających
z uzyskanych przez Wykonawcę warunków od zarządców sieci;
d) opracowania projektów stałej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka konieczność);
e) uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem na drodze;
f) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
g) opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
h) opracowania informacji BIOZ;
i) przeprowadzenia wizji lokalnej na drogach z udziałem przedstawiciela Zamawiającego;
j) przeniesienia praw autorskich;
k) pełnienia nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: Cena (C) 60 punktów, Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40 punktów. Oferta
może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2) Zasady oceny kryteriów:
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
b) W kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem interaktywnego „Formularza ofertowego” oraz załącznika nr 1a do SWZ - Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta w specjalności drogowej.
Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego oraz Wykazu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
w specjalności drogowej skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże w „Wykazie osób” (zał. Nr 4 do SWZ) jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane według następujących zasad:
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej), spełniającego warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 0 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 6 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 10 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 14 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 18 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 6 zadań (wykonanie 6 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 24 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 7 zadań (wykonanie 7 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 28 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 8 zadań (wykonanie 8 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 32 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 9 zadań (wykonanie 9 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 36 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 10 zadań (wykonanie 10 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 40 pkt.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla nw. inwestycji drogowej Gminy Miasto Lubartów.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
III część zamówienia - Przebudowę drogi wewnętrznej bocznej ul. Wojska Polskiego biegnącej po granicy Miasta Lubartów i Gminy Lubartów na działce nr 530 obr 1 Wincentów na długości ok. 185 m, polegającą na:
- wykonaniu robót rozbiórkowych,
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej kolorowej,
- ustawieniu opornika,
- wykonaniu zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej barwionej.
3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania mapy do celów projektowych;
b) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego;
c) opracowania projektu przebudowy kolidujących urządzeń i sieci, wynikających
z uzyskanych przez Wykonawcę warunków od zarządców sieci;
d) opracowania projektów stałej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka konieczność);
e) uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem na drodze;
f) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
g) opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
h) opracowania informacji BIOZ;
i) przeprowadzenia wizji lokalnej na drogach z udziałem przedstawiciela Zamawiającego;
j) przeniesienia praw autorskich;
k) pełnienia nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: Cena (C) 60 punktów, Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40 punktów. Oferta
może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2) Zasady oceny kryteriów:
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
b) W kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem interaktywnego „Formularza ofertowego” oraz załącznika nr 1a do SWZ - Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta w specjalności drogowej.
Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego oraz Wykazu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
w specjalności drogowej skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże w „Wykazie osób” (zał. Nr 4 do SWZ) jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane według następujących zasad:
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej), spełniającego warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 0 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 6 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 10 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 14 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 18 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 6 zadań (wykonanie 6 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 24 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 7 zadań (wykonanie 7 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 28 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 8 zadań (wykonanie 8 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 32 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 9 zadań (wykonanie 9 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 36 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 10 zadań (wykonanie 10 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 40 pkt.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla nw. inwestycji drogowej Gminy Miasto Lubartów.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
IV część zamówienia - Przebudowę ulicy Gagarina (103406L) obejmującą wykonanie chodnika jednostronnego od strony posesji Szkoły Podstawowej nr 4 na całej długości, tj. ok. 98 m, polegającą na:
- wykonaniu na projektowanym odcinku chodnika z kostki brukowej kolorowej,
- urządzeniu zieleni.
3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania mapy do celów projektowych;
b) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego;
c) opracowania projektu przebudowy kolidujących urządzeń i sieci, wynikających
z uzyskanych przez Wykonawcę warunków od zarządców sieci;
d) opracowania projektów stałej organizacji ruchu (jeżeli wystąpi taka konieczność);
e) uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót lub do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem na drodze;
f) opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
g) opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
h) opracowania informacji BIOZ;
i) przeprowadzenia wizji lokalnej na drogach z udziałem przedstawiciela Zamawiającego;
j) przeniesienia praw autorskich;
k) pełnienia nadzoru autorskiego nad pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie: Cena (C) 60 punktów, Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) 40 punktów. Oferta
może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2) Zasady oceny kryteriów:
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
b) W kryterium „Doświadczenie projektanta branży drogowej (D)” ocenie będzie podlegało doświadczenie projektanta branży drogowej, podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty (zgodnie ze wzorem interaktywnego „Formularza ofertowego” oraz załącznika nr 1a do SWZ - Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta w specjalności drogowej.
Brak wypełnienia odpowiedniej części Formularza ofertowego oraz Wykazu doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta
w specjalności drogowej skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym kryterium, była jednocześnie osobą, którą Wykonawca wskaże w „Wykazie osób” (zał. Nr 4 do SWZ) jako projektanta branży drogowej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający oceni liczbę należycie opracowanych projektów budowlanych budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, wykonanych przez osobę wskazaną jako projektant branży drogowej.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane według następujących zasad:
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 1 zadania (wykonanie 1 dokumentacji projektowej), spełniającego warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 0 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 2 zadań (wykonanie 2 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 6 pkt.
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 3 zadań (wykonanie 3 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 10 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 4 zadań (wykonanie 4 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 14 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 5 zadań (wykonanie 5 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 18 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 6 zadań (wykonanie 6 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 24 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 7 zadań (wykonanie 7 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 28 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 8 zadań (wykonanie 8 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 32 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 9 zadań (wykonanie 9 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 36 pkt,
- za doświadczenie projektanta branży drogowej w realizacji 10 zadań (wykonanie 10 dokumentacji projektowych), spełniających warunki, o których mowa pkt 9 ppkt 1 b) SWZ – 40 pkt.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :
a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 z późn.zm.) do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia ww. funkcji na terenie
Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu – EFTA z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.).
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2a do IDW-SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW- SWZ);
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do IDW-SIWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”;
2) Wykaz doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta w specjalności drogowej (zgodnie ze
wzorem zał. nr 1 a do SWZ);
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1) SWZ;
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.3) SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie, o których mowa w pkt 13.4) SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.2) lit. b) SWZ (jeżeli dotyczy);
7) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.6) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 11.1) b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
− w pkt. 11.1) a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym
w szczególności zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań organów związanej z:
a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy (w tym organy administracji) decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
c) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
3) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
4) zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 2 z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba ta musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wymagane SWZ.
2. Zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto
podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną
poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: bzp@umlubartow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.