eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Utworzenie terenów zieleni w ramach Projektu: "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - POWTÓRZENIE,Ogłoszenie z dnia 2023-09-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utworzenie terenów zieleni w ramach Projektu: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - POWTÓRZENIE,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370400046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopnickiej 82

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wisloka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisloka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie terenów zieleni w ramach Projektu: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - POWTÓRZENIE,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb5ffe1e-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, rezultatu Programu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb5ffe1e-56df-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 11 SWZ, komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
a) poczty elektronicznej – adres e-mail: zamowienia@wisloka.pl,
b) portalu e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
c) ePUAPu – https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa odbiorcy na ePUAP: /wisloka/skrytka)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
2) inspektor ochrony danych osobowych to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło adres email: iod@wisloka.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.BO.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I „Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie Gminy Chorkówka”.
W ramach zadania zaplanowano utworzenie ogrodu deszczowego o powierzchni 16 m2 przy Zespole Szkół w Zręcinie. Ogród deszczowy przyczyni się m.in. do zwiększenia zdolności retencyjnych obszaru, poprawy lokalnego mikroklimatu i jakości powietrza i będzie stanowił przykład zastosowania zielono-niebieskiej infrastruktury dla lokalnej społeczności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej na Specjalistę ds. terenów zieleni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II „Utworzenie łąki kwietnej na terenie Miasta Jasła”.
Zadanie obejmuje utworzenie łąki kwietnej o pow. 1 215 m2 wraz z 50-cm pasem trawiastym – kośnym od strony ulicy wzdłuż ul. Szkolnej w Jaśle.
W stanie istniejącym obszar jest porośnięty trawą i znajduje się na nim 8 drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej na Specjalistę ds. terenów zieleni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III „Utworzenie Ogrodów zielonych na terenie Gminy Jedlicze”
Utworzenie ogrodów zielonych z nasadzeniem o łącznej pow. 970 m2 w 17 lokalizacjach w Gminie Jedlicze. Ogrody zielone mają pełnić funkcję ozdobną, rekreacyjną oraz retencyjną dla wód opadowych a także będzie siedliskiem dla dzikich owadów zapylających. Gatunki roślin dobrano w taki sposób, aby przez cały okres wegetacyjny zapewnić następujące po sobie kwiaty. W okresie zimowym widoczne będą trawy ozdobne oraz krzewy zimozielone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej na Specjalistę ds. terenów zieleni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

c. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Część I „Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie Gminy Chorkówka”
Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środków lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 12 000 zł.

Część II „Utworzenie łąki kwietnej na terenie Miasta Jasła”
Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środków lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Część III „Utworzenie Ogrodów zielonych na terenie Gminy Jedlicze”
Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środków lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 33 000 zł.

d. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Część I „Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie Gminy Chorkówka”

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na nasadzeniach/wykonaniu trawników/łąki kwietnej/ogrodu deszczowego w miejscu publicznym o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 (PLN)).

• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zamówienie, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Część II „Utworzenie łąki kwietnej na terenie Miasta Jasła”
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na nasadzeniach/wykonaniu trawników/łąki kwietnej/ogrodu deszczowego w miejscu publicznym o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 (PLN)).

• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zamówienie, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Część III „Utworzenie Ogrodów zielonych na terenie Gminy Jedlicze”
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na nasadzeniach/wykonaniu trawników/łąki kwietnej/ogrodu deszczowego w miejscu publicznym o wartości nie mniejszej niż 33 000,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100 (PLN)).

• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zamówienie, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Część I „Utworzenie ogrodu deszczowego na terenie Gminy Chorkówka”
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) Specjalista ds. terenów zieleni (1 osoba) - posiadający:
wykształcenie wyższe kierunkowe tj. architekt krajobrazu lub specjalista kształtowania terenów zieleni lub ogrodnik posiadający doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu lub kierowaniu pracami w wykonywaniu zamówień polegających na realizacji terenów zieleni w miejscu publicznym.

Część II „Utworzenie łąki kwietnej na terenie Miasta Jasła”

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) Specjalista ds. terenów zieleni (1 osoba) - posiadający:
wykształcenie wyższe kierunkowe tj. architekt krajobrazu lub specjalista kształtowania terenów zieleni lub ogrodnik posiadający doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu lub kierowaniu pracami w wykonywaniu zamówień polegających na realizacji terenów zieleni w miejscu publicznym.

Część III „Utworzenie Ogrodów zielonych na terenie Gminy Jedlicze”

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) Specjalista ds. terenów zieleni (1 osoba) - posiadający:
wykształcenie wyższe kierunkowe tj. architekt krajobrazu lub specjalista kształtowania terenów zieleni lub ogrodnik posiadający doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu lub kierowaniu pracami w wykonywaniu zamówień polegających na realizacji terenów zieleni w miejscu publicznym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2.5 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty(załącznik nr 8a, 8b, 8c);
9.2.6 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7),
9.2.7 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
9.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
9.2.3 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Wykonawca załączył te dokumenty do oferty lub wskazał w treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których Zamawiający może je uzyskać;
9.2.4 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) na I część zamówienia;
 600,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) na II część zamówienia;
 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100) na III część zamówienia.
przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 29.09.2023 r. o godz. 10:00
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy numer:
• 82 1600 1071 8980 0000 0155 0155 z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Utworzenie terenów zieleni część ……………………………………………

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem 2a i 2b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty udostępnionego na e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.