eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wipsowo › Dostawa kruszywa na utrzymanie dróg leśnychOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa na utrzymanie dróg leśnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WIPSOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 51 C

1.5.2.) Miejscowość: Wipsowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-010

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na utrzymanie dróg leśnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c426565a-56da-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00263116/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kruszywa na utrzymanie dróg leśnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wipsowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wipsowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnionej przez Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wipsowo, tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2. Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0.
4. Włączona obsługa JavaScript.
5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
6. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem do wskazanych leśnictw położonych na terenie Nadleśnictwa Wipsowo leśnictw oraz rozładunkiem następującego sortymentu:
- mieszanka do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm C50/30 w ilości 5 600,00 ton.
- tłuczeń 22,4-55 mm C50/30 w ilości 500,00 ton,

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.11. Zamawiający jest uprawniony zamówić u Wykonawcy dodatkową ilość produktów stanowiących przedmiot zamówienia (dalej: Opcja). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z produktów objętych zamówieniem. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z dostaw w ramach Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione do 20% wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa Opcji w przypadku, gdy wyczerpaniu ulegnie
zakres podstawowy i zakup dodatkowej ilości produktów będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Podstawą określenia wartości dostaw produktów zleconych w ramach Opcji będzie cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a. warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części) co najmniej 1 dostawę (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw na podstawie jednej umowy) polegającą na dostarczeniu kruszywa naturalnego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto,
b. warunek ten, w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,
c. warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 300 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
d) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
e) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,
f) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) powyżej,
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość:
1) zmian redakcyjnych Umowy oraz
2) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: fertę należy złożyć przy użyciu Platformy, zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 9.3.-9.8. SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.