eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług cateringowych na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - część IIOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na rzecz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75a73dff-55ff-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120752/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi dostarczania posiłków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75a73dff-55ff-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej, zostały określone w punkcie 3 swz. https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie 3 i 7 swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt 24 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL-IV.272.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie podczas organizacji różnego rodzaju konferencji, narad, spotkań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach: zał. nr 1 do swz – wzór umowy, zał. nr 6 do swz – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55510000-8 - Usługi bufetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania potraw w oparciu o surowce, półprodukty i świadczenia usług cateringowych transportem własnym);
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają doświadczenie w realizacji usług. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 3 usługi cateringowe polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków, na kwotę 30 000,00 zł brutto każda.
Każda z wymaganych powyżej usług musi obejmować swoim zakresem przygotowanie posiłku typu lunch konferencyjny zimny/ciepły/brunch/kolacja. Wymagane jest, by miejscem wykonywania tych usług były spotkania w czasie konferencji międzynarodowych/szkoleń/spotkań dyplomatycznych/biznesowych, itp.
UWAGA! Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykazanie się doświadczeniem w zakresie obsługi takich jednostek jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, bufety i inne gdzie posiłki są organizowane jako wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do swz.
2) JEŻELI DOTYCZY - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do swz.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza) zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem
zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni – podmiotowych środków dowodowych, tj. aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/ach, o którym/ych mowa w pkt 6.1.4), 6.1.6), 6.8.3) oraz 6.8.5) lit. d) swz,
składanym/ych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.3 swz – odpowiednio:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do swz. 2) JEŻELI DOTYCZY - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do swz. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza) zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni – podmiotowych środków dowodowych, tj. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
składany „wykaz usług” dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zostały określone w pkt 6.8 swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz rodzaj, zakres i warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu z chwilą wyczerpania jej wartości, określonej w § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego która z okoliczności nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.