eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w LuboniuOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Luboniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Luboń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. E. Bojanowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 0618130011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@lubon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubon.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366263724

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Edmunda Bojanowskiego 2

1.11.4.) Miejscowość: Luboń

1.11.5.) Kod pocztowy: 62-030

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.11.9.) Numer telefonu: 0618130011

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: dariusz.springer@bmklubon.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.lubon.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Luboniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98953776-5612-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025936/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Opracowanie dokumentacji projektowej dla paneli fotowoltaicznych i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach szkolnych i użyteczności publicznej - formuła zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98953776-5612-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dariusz.springer@bmklubon.pl (nie dotyczy składania ofert ). Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń.
 inspektorem ochrony danych osobowych Sławomir Grzesiak, e-mail: iodo@umlubon.pl, tel. 618130011 w. 62
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BMK-RZP.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Poniatowskiego 16 – max. 36 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Część II - Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żabikowska 40 - max. 50 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii konserwatorskiej
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część III - Zespół Szkól w Luboniu ul. Dąbrowskiego 2a – max. 50 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Cześć IV - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. 1 Maja 10 – max. 27,5 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5. Część V - Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Hugo Kołłątaja 1 – max. 50 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Część VI - Przedszkole nr 1 ul. Sobieskiego 65 – max. 50 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7. Część VII - Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42 – 11 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
- Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8. Część VIII - Ośrodek Kultury ul. Sobieskiego 97 – 11 kW
- opracowanie wstępnego projektu instalacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania,
- uzgodnienie projektów instalacji z odpowiednimi służbami pod względem przeciwpożarowym,
- uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji
-Wykonanie niezbędnych napraw
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych wraz z okablowaniem oraz niezbędnym osprzętem,
- przyłączenie do sieci instalacji PV,
- wykonanie prób i sprawdzeń, pomiarów instalacji,
- zgłoszenie oraz zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego z odpowiednim OSD przyłączenia instalacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) kryterium „cena”
- oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej
b) kryterium „Długość gwarancji oraz rękojmi” ( Wykonawca musi zaoferować jeden z trzech przedziałów gwarancji tj. 5 lub 6 lub 7 lat )
- 0 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje minimalny termin gwarancji tj. 5 lat ( krótszy niż minimalny termin prowadzi do odrzucenia oferty )
- 20 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 6 lat
- 40 pkt dla oferty Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie dłuższy okres gwarancji tj. 7 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dlugość gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

( dla Część 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 35 kW

( dla Część 2 – Szkoła Podstawowa nr 2 )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 50 kW

( dla Część 3 – Zespół Szkół w Luboniu )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 50 kW

( dla Część 4 – Szkoła Podstawowa nr 4 )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 25 kW

( dla Część 5 – Szkoła Podstawowa nr 5 )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 50 kW

( dla Część 6 – Przedszkole nr 1 )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 50 kW

( dla Część 7 – Biblioteka Miejska )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 10 kW

( dla Część 8 – Ośrodek Kultury )
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wykonał należycie co najmniej dwie instalacje fotowoltaicznej o mocy minimum 10 kW

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z 2022r. poz. 2581 i 2640 oraz z 2023r. poz.852 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ);
b) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty [ Zamawiający rekomenduje skorzystanie ze wzoru wykazu robót załączonego do SWZ tak by nie było wątpliwości, że wszystkie cechy zostały opisane w sposób nie pozostawiający wątpliwości ];

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1.1. Dla części 1: 1300 zł
1.2. Dla części 2: 1700 zł
1.3. Dla części 3: 1700 zł
1.4. Dla części 4: 900 zł
1.5. Dla części 5: 1700 zł
1.6. Dla części 6: 1700 zł
1.7. Dla części 7: 400 zł
1.8. Dla części 8: 400 zł

2. Sposób wnoszenia wadium musi uwzględniać odrębność poszczególnych części i nie pozostawiać wątpliwości co do tego na jaką Część wadium jest wnoszone. Z tego powodu Zamawiający wymaga w szczególności by wadium wnoszone w pieniądzu składane było jako odrębne przelewy ( dla każdej Części ) tak by móc ustalić prawidłowość złożenia wadium w odniesieniu do poszczególnych części.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462 ze zm);
4. Oznaczenie Beneficjenta gwarancji wadialnych i poręczeń: Miasto Luboń, Pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Kwota wadium ma znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Miasto Luboń:
Bank PBS O/Luboń konto 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008.
8. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w formie elektronicznej. Ma być on podpisany w przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji lub poręczenia. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej i w formie elektronicznej (zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika/reprezentanta instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Szczegóły określone są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy w sytuacjach wskazanych niżej:
a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu zamówienia ,
b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej lub w państwowych rejestrach warunków terenowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia ( np. zakres robót, rodzaj, materiały ) lub finansowych.
c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w dokumentacji projektowej lub innych materiałach wyjściowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia ( np. zakres robót, rodzaj, materiały ) lub finansowych.
d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych z powodów innych niż wskazane wyżej, w szczególności z uwagi na interes publiczny.
e) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości temperatury, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych
f) dopuszczalna jest zmiana obowiązków wykonawcy ( w tym ich uchylenie ) innych niż wykonywanie robót budowlanych, w szczególności obowiązków związanych z procedurami odbiorowymi, uzyskiwaniem zgód, decyzji i aktów administracji publicznej gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali swoich obowiązków albo gdy utrzymanie obowiązku spowodowałoby utrudnienie w realizacji robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane w związku ze zmianami wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ( ogółem ), ogłaszanym co miesiąc przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), po spełnieniu następujących warunków i przy zachowaniu następującej procedury opisanej w umowie.
Szczegóły zmian umowy określone są we wzorach umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: łożenie oferty następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładka "Oferty/wnioski". Szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia oferty zostały określone w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.