eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180634417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-241

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 743 32 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pbgitr.geodezja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pbgitr.geodezja.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9c0403-53cb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b9c0403-53cb-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1. Składanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Składanie pozostałych dokumentów (innych niż w pkt 1): wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej: wzp@pbgitr.geodezja.pl.
3. Komunikacja w postępowaniu za pomocą Platformy odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Korzystanie z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta podmiotu „Wykonawca” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia, co jest niezbędne do złożenia oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, zawierających oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych - określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB. Zamawiający zaznacza przy tym, że maksymalny rozmiar pliku podpisanego przy użyciu podpisu zaufanego nie może przekroczyć 10 MB (wielkość pliku wynikowego – po podpisaniu), a w przypadku pliku podpisywanego przy pomocy aplikacji eDo App (służącej do składania podpisu osobistego) maksymalna wielkość pliku wynosi 5 MB.
6. Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie - należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
7. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach danych dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem: PBG.WZP-3321/6/2023.
10. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: Anna Byczek, e-mail: wzp@pbgitr.geodezja.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: RODO):
a. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 35- 241 Rzeszów, ul. Lubelska 4, tel. 17 743 32 92, e-mail: rodo@pbgitr.geodezja.pl.
b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Domino-Wolańczyk, adres e-mail: iod@pbgitr.geodezja.pl.
c. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane:
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z postępowania udzielenie zamówienia publicznego,
- w celu zawarcia i realizacji umowy (w sytuacji, gdy zostanie ona zawarta z Wykonawcą).
d. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. lit b i c RODO oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (zwaną dalej: ustawą Pzp),
e. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą organy lub podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
f. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
g. Na zasadach określonych w przepisach RODO Wykonawcy przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
h. Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
i. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
j. Wykonawca może wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
k. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ogłoszenie o zamówieniu, pkt 3.15.) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PBG.WZP-3321/6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komórek organizacyjnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych i ich ewentualnych zwrotów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1640), dalej zwanej „ustawą Prawo pocztowe”. Wykaz lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, na rzecz których świadczone będą usługi pocztowe stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się przesyłki listowe:
2.1. zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii,
2.2. zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii,
2.3. polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
2.4. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia - przesyłki rejestrowane przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,
2.5. polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru,
2.6. polecone o przyspieszonym trybie doręczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
3. Usługi pocztowe obejmują przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, o wadze do 2000 g oraz liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
3.1. Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
3.2. Maksimum – suma długości wszystkich trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) nie może przekroczyć 900 mm, przy czym najdłuższy nie może przekraczać 600 mm.
4. Identyfikacja przesyłek w ramach poszczególnych usług odbywać się będzie poprzez:
4.1. Format przesyłek:
a) Format S do 500 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm,
b) Format M do 1000 g – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,
c) Format L do 2000 g – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
4.2. Kategorię doręczenia zgodnie z podziałem opisanym w pkt 2.
4.3. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.
5. Przewidywane ilości i rodzaj przesyłek, jakie Zamawiający zamierza nadać w okresie trwania umowy:
1) Przesyłki polecone (do 500 g – format S) - 13 943 szt.
2) Przesyłki polecone (ponad 500 g do 1000 g – format M) - 24 szt.
3) Przesyłki polecone (ponad 1000 g do 2000 g – format L) - 3 szt.
4) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (obszar Europy)) - 8 szt.
5) Przesyłki polecone o przyspieszonym trybie doręczenia (do 50 g (Ameryka Północna)) - 4 szt.
6) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki krajowe) - 6 965 szt.
7) Usługa potwierdzenie odbioru (przesyłki zagraniczne) - 8 szt.
8) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie krajowym” (do 500 g – format S) - 137 szt.
9) Usługa "zwrot przesyłki poleconej" w obrocie zagranicznym” (do 50 g (obszar Europy) - 2 szt.
10) EPO dla przesyłki powszechnej poleconej (do 500 g – format S) - 7 470 szt.
6. Podane w pkt 5 ilości przesyłek zostały oszacowane na podstawie ilości i rodzaju dotychczas zlecanych usług. Ilości i rodzaje przesyłek, jakie faktycznie będą nadawane przez Zamawiającego uzależnione będą od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania w całości przedmiotu zamówienia oraz przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7. Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych usług. Zmiany mogą polegać na:
7.1. zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju usług wymienionych w pkt 5,
7.2. zamówieniu usługi nie wymienionej w pkt 5.
8. Zamawiający:
8.1. wymaga od Wykonawcy, żeby w trakcie obowiązywania umowy świadczył usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru oraz przewiduje możliwość przejścia z papierowego druku zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) na elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) w przypadku, jeżeli zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztów zamówienia po stronie Zamawiającego;
8.2. dopuszcza możliwość świadczenia usług w zakresie przyjmowania przesyłek z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie będzie przekazywał i odbierał pliki z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb ponad przewidywaną wartość zamówienia podstawowego.
2. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia poszerzonego do 30 % wartości zamówienia podstawowego, wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, zwanego dalej „zamówieniem opcjonalnym”.
3. Zamówienie opcjonalne, o którym mowa w pkt. 2 nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego gwarantującego jego udzielenie, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zwiększenia zamówienia ponad przewidywaną wartość, określoną w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na zasadach określonych umową.
5. Skorzystanie z prawa opcji (uruchomienie) odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym w niniejszej umowie zakresie najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.
6. Uruchomienie opcjonalnego zamówienia nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętych realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
8. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia podstawowego, przy czym minimalny zakres zamówienia, jaki zostanie przez Zamawiającego zrealizowany wyniesie 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego poniżej kryterium oraz jego wagi. Ofertom zostaną przyznane punkty.
Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = najniższa cena brutto (Cn) : cena brutto oferty ocenianej (Cb) × 100 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe oraz zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-4 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia żadnych podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SEKCJI V pkt 5.4.) ppkt 2 Ogłoszenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - Propozycja treści ww. oświadczenia Wykonawców stanowi załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3. Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby wraz z oświadczeniem tego podmiotu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) oraz przesłanek wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ oraz załącznikiem nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy).
4. Oświadczenie Wykonawcy, chcącego skorzystać z pprocedury, o której mowa w art. art. 9 ust. 3 lub art. 110 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z SEKCJĄ V pkt 5.7.) Ogłoszenia.
3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SEKCJI V pkt 5.5.) oraz 5.6.) oraz SEKCJI IX pkt 2 i 4 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. W formularzu ofertowym w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań w ramach zamówienia.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
9. Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto ujętych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w przypadku zmiany tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przy użyciu zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W odniesieniu do dokumentów wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
2.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SEKCJI V, pkt 5.6.) Ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 3 stosuje się.
5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), jeśli Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Zaleca się by Wykonawca kontrolował na bieżąco stronę prowadzonego postępowania pod kątem ewentualnych zmian i modyfikacji treści SWZ dokonywanych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej zwanej „ustawą Pzp”.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując go na adres poczty elektronicznej: wzp@pbgitr.geodezja.pl. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań na ww. adres również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz udostępniania zmian do SWZ oraz dokumentów: https://bip.pbgitr.geodezja.pl/article/swiadczenie-uslug-pocztowych-dla-pbgitr-w-rzeszowie-19?m=419&l=2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.