eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku- Białej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku- Białej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001270180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Olszówka

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-309

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8123041 wew. 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.grabskakoscielny@psychiatria.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku- Białej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b61e2743-5617-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057243/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii- Olszówka w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej BCP- Olszówka określone są pod adresem: https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że jako Administratorem danych osobowych spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 z późn. zmian.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Inspektorem Ochrony Danych osobowych zamawiającego jest Jacek Kozłowski, e-mail: iod@psychiatria.bielsko.pl
c) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku- Białej ul. Olszówka 102”, znak sprawy: ZP-4/RB/2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
d) Podanie przez wykonawcę swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
e) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
f) Dane osobowe wykonawcy, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
g) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. c powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. c powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
h) Zamawiający nie będzie stosował wobec wykonawcy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (stosowanie do art. 22 RODO).
i) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. j) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/RB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Oddziału Rehabilitacji Dziennej Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka w Bielsku- Białej”.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. poniższych prac:
• czyszczenie elewacji;
• czyszczenie elementów portyku wejściowego szczotkami, zdjęcie farby;
• szpachlowanie uszkodzonych detali architektonicznych;
• malowanie elewacji farbami;
• lakierowanie parapetów i drzwi zewnętrznych;
• czyszczenie i lakierowanie drewnianych elementów elewacji;
• czyszczenie cokołu;
• spoinowanie murów z kamienia;
• czyszczenie schodów zewnętrznych;
• remont stopni cementowych;
• czyszczenie powierzchni dachu;
• malowanie natryskowe powierzchni dachu;
• odbicie i ponowne ułożenie tynków kominów;
• czyszczenie powierzchni kominów;
• malowanie powierzchni kominów farbami;
• montaż rynien i rur spustowych z gotowych elementów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
1) Cena – znaczenie 60%
2) Okres gwarancji (Og) – 40%
2. Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta, stanowi sumę punktów otrzymanych w ramach wszystkich w/w kryteriów.
3. Sposób oceny ofert:
1) w kryterium cena brutto:

najniższa cena brutto
C=---------------------------------------x 60
cena brutto oferty badanej

2) w kryterium termin gwarancji:
okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt.
okres gwarancji 36 miesięcy – 30 pkt.
okres gwarancji 48 miesięcy – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie nie może być niższa niż
200 tys. zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. robotę budowlaną polegającą na remoncie lub wykonaniu prac dot. elewacji zewnętrznej budynku lub pokrycia dachowego o wartości zadania nie mniejszej niż 100 tys. zł. (każda).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawce poręczenia lub gwarancji.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian umowy bez przeprowadzonego nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację zamówienia przez co najmniej 14 dni w ciągu miesiąca kalendarzowego – zmiana w zakresie terminu realizacji zamówienia,
2) konieczności wykonania dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, które nie zostały przewidziane w podstawowym zamówieniu, i pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – zmiana w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy,
3) konieczności lub celowości wykonania robót zamiennych, o ile ich wykonanie będzie korzystne dla zamawiającego bądź jest niezbędne ze względów technologicznych bądź bezpieczeństwa – zmiana w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy, przy czym zmiana ze względów technologicznych i bezpieczeństwa nie może powodować wzrostu wynagrodzenia, o ile wykonawca mógł przewidzieć konieczność wykonania robót zamiennych na etapie podpisywania umowy,
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmiana nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy - zmiana w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują ogólnego charakteru umowy.
3. Powyższe zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Przetargową Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem adres dostępowy https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.