eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu"Ogłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mops.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,99725,f7d3a8d3abf71734dd07321310aa7b6a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f78d78-33fa-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028175/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług bytowych w mieszkaniach chronionych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351681/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO/3210/5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bytowych dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych wspieranych w Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U z 2018 r., poz. 822).
Zamawiający zamawia usługę polegającą na świadczeniu usług bytowych w mieszkaniach chronionych wspieranych. Usługi bytowe polegają na pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania i rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujące pomoc w:
1) Wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej, w tym pielęgnacja i dbanie o higienę osobistą mieszkańca, który nie może robić tego samodzielnie (w tym ubieranie, zmiany bielizny osobistej i pościelowej, pampersowanie oraz toaleta osobista), profilaktyka przeciwodleżynowa (zmiana pozycji ułożenia, oklepywanie pleców),
c) podawanie leków zalecanych przez lekarza,
d) sprzątania w tym utrzymywanie w czystości: pomieszczeń (w tym okien i drzwi) oraz urządzeń sanitarnych, części wspólnych komunikacyjnych tj: korytarza, stołówki, wspólnej toalety dla niepełnosprawnych, sali konferencyjnej,
e) dokonywania zakupów w tym: artykułów spożywczych, leków i innych potrzebnych artykułów zgodnie z życzeniem mieszkańca za jego pieniądze w zależności od indywidualnych potrzeb,
f) przygotowywania posiłków z uwzględnieniem diety i w razie potrzeby udzielenie pomocy przy ich spożywaniu,
g) załatwiania spraw osobistych (w tym urzędowych),
h) podtrzymywania indywidualnych zainteresowań ( np: dostarczania prasy, książek, organizowanie spacerów), zgodnie z potrzebami mieszkańca – mieszczących się w zakresie spisanych uzgodnień,
i) w uzasadnionych przypadkach asystowanie pracownika Wykonawcy podczas wizyty lekarskiej mieszkańca,
j) bezpłatnego użyczenie sprzętu medycznego – wspomagającego samodzielność mieszkańca, zgodnie z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnego mieszkańca typu: kule, wózek inwalidzki, balkonik, rolator, chodzik pionizujący, krzesło prysznicowe, materace przeciwodleżynowe itp.
2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
a) utrzymywania więzi rodzinnych,
b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić możliwość świadczenia usług bytowych dla 23 mieszkańców przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00, w tym również w święta i dni ustawowo wolne od pracy.
Średnio w miesiącu liczba godzin realizowanych usług bytowych wynosić będzie około 1782,5 godzin zegarowych, w tym w dni ustawowo wolne od pracy - zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920). Maksymalna ilość godzin usługi w ciągu całego okresu trwania umowy wynosi 64170. Podana liczba godzin jest wielkością maksymalną, przy czym ilość rzeczywiście zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego godzin świadczenia usług bytowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1860930,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1860930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1860930,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna "Nasze Wsparcie"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8863005390

7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 2a

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-306

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1860930,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. przez okres 36 miesięcy; cena jednostkowa za jedną godzinę świadczenia usług - 29,00 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.