eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa obuwia służbowego na potrzeby KM PSP w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa obuwia służbowego na potrzeby KM PSP w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050623392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwpsp@straz.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-bialystok

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542-021-11-95

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Warszawska 3

1.11.4.) Miejscowość: Białystok

1.11.5.) Kod pocztowy: 15-062

1.11.6.) Województwo: podlaskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.11.9.) Numer telefonu: 48 47 711 72 10

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kmpspbk@straz.bialystok.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/kmpsp-bialystok

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obuwia służbowego na potrzeby KM PSP w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41c6ce4f-5285-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41c6ce4f-5285-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmpspbk@straz.bialystok.pl lub przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
Adres Platformy https://ezamowienia.gov.pl - komunikacja za pomocą
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty dotyczące postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
Link prowadzący bezpośrednio do postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-41c6ce4f-5285-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie, pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
Wykonawca w korespondencji w ramach postępowania powinien powoływać się na znak postępowania: WL.2370.14.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w
Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel. 85 6537453, e-mail: kmpspbk@straz.bialystok.pl.
2) W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba
wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku (15-062 Białystok, Warszawska 3, tel.: tel.: 47
7117076, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
3) Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następującym celu: Prowadzenia zbioru umów i porozumień.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22
5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11) Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WL.2370.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – obuwie służbowe skórzane
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 par obuwia służbowego typu „B” w kolorze czarnym, spełniającego parametry zgodnie z „Minimalnymi wymaganiami technicznymi: obuwia służbowego skórzanego”, opublikowanymi przez Komendę Główną PSP w Warszawie 29 października 2021 r. (załącznik nr 4 do SWZ).
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania zamawiającego, powinien posiadać parametry nie gorsze niż te, które określono w dokumentach postępowania tzn. takie, które gwarantują zachowanie co najmniej tych samych norm, parametrów, standardów i cech użytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18832000-0 - Obuwie specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18811000-7 - Obuwie nieprzemakalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość wymiany obuwia na inny rozmiar

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – obuwie służbowe tekstylne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 par obuwia służbowego typu „A” w kolorze czarnym, spełniającego parametry zgodnie z „Minimalnymi wymaganiami technicznymi: obuwia służbowego tekstylnego”, opublikowanymi przez Komendę Główną PSP w Warszawie 10 listopada 2021 r. (załącznik nr 5 do SWZ).
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania zamawiającego, powinien posiadać parametry nie gorsze niż te, które określono w dokumentach postępowania tzn. takie, które gwarantują zachowanie co najmniej tych samych norm, parametrów, standardów i cech użytkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18832000-0 - Obuwie specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18811000-7 - Obuwie nieprzemakalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość wymiany obuwia na inny rozmiar

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw obuwia taktycznego/służbowego dla służb mundurowych (np. policji, wojska, straży pożarnej) każda o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty, np. referencje.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w dokumentach postępowania. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (tj. obuwie służbowe) spełnia wymagania określone w prowadzonym postępowaniu, wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą deklarację zgodności CE, i/lub deklarację zgodności producenta i/lub inny dokument równoważny potwierdzający, że oferowane obuwie służbowe spełnia wymagania określone w „Minimalnych wymaganiach technicznych: obuwia służbowego skórzanego”, opublikowanych przez Komendę Główną PSP w Warszawie 29 października 2021 r., w szczególności że oferowany produkt spełnia normy wskazane w ww. dokumentach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (tj. obuwie służbowe) spełnia wymagania określone w prowadzonym postępowaniu, wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe tj. deklarację zgodności CE, i/lub deklarację zgodności producenta i/lub inny dokument równoważny potwierdzający, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone do dokumentach postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2A do SWZ,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ),
3) Formularz asortymentowy zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
6) Dokumenty dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 4 SWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą cześć zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
4) Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (powyższy pkt 3) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują następujące warunki, w jakich dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu końcowego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 23 grudnia 2023 r. z uwagi na:
 istnienie realnego zagrożenia w terminowym realizowaniu płatności z powodu:
 ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od jednostek nadrzędnych lub opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów;
 uwarunkowań społecznych np. protestów, strajków itp.;
 wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia;
b) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) zmianę rozwiązań technicznych lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy, w stosunku do złożonej oferty albo w związku z brakiem dostępności na rynku danego asortymentu lub wycofania go z produkcji;
d) zmianę stawki podatku od towarów i usług na następujących zasadach:
 zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
 do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
 zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę umowy w terminie nie później niż 3 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia.
3. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok, NIP 542-021-11-95
tel. +48 47 711-70-10
mail: kwpsp@straz.bialystok.pl

PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
adres: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, NIP 966-133-76-17
tel. +48 47 711 72 10
mail: kmpspbk@straz.bialystok.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku prowadzi postępowanie pn.: „Dostawa obuwia służbowego na potrzeby KM PSP w Białymstoku” w imieniu i na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia z dnia 1 września 2023 r. działając jako PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.