eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000563298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej 1 a

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 846 26 51 wew. 120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoznowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3eefce3b-56b0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158093/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl, strony internetowej Zamawiającego: zoznowadeba.pl oraz poczty elektronicznej aoleszczuk@zoznowadeba.pl. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferta, wyjaśnienia lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną pod adresem email- aoleszczuk@zoznowadeba.pl z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona przez Platformę Zakupową znajdująca się pod adresem https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały szczegółowo opisane w ,,Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021”, znajdującej się w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapoznał się z ww. Instrukcją dla Wykonawcy i uznaje ją za wiążącą oraz akceptuje warunki korzystania z Platformy.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada obowiązek szyfrowania) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
- Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Pozostałe szczegóły zgodnie z SWZ rozdział XIII pkt.17

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art.13 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 a, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846-26-51 wew. 120;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewę Fils, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zoznowadeba.pl oraz telefonicznie pod numerem: 15 846-26-51 wew. 153
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SPZZOZ w Nowej Dębie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl .
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. (art.78 ust.4 PZP)
7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisanych Ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pozostałe zapisy dotyczące RODO zgodnie z SWZ rozdział XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.NT-III.382.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1: Produkty mleczarskie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15511000-3 - Mleko

15512000-0 - Śmietana

15540000-5 - Produkty serowarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Owoce i warzywa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3: Mrożone owoce i warzywa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2c do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4: Różne artykuły spożywcze. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2d do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5: Pieczywo. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2e do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6: Świeży drób, wyroby drobiowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2f do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7: Świeże mięso wieprzowe, wołowe i wędliny. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2g do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia – Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakość odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023 poz. 1448 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywności (Dz.U. 2008, poz. 17.113)
Do każdej partii towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykieta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa powyżej w pkt. XI.1 zgodnie z wzorem Załącznik nr 6 do SWZ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale XI pkt. 4 ppkt. 1) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 4 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z wzorem – Załącznik nr 5 do SWZ;
2. Karty opisu produktów dla każdej pozycji umieszczonej w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 2f poz. 1-18, Zał. 2g poz.1-43 do SWZ.*
*Dotyczy Pakietu nr 6- Świeży drób, wyroby drobiowe oraz Pakietu nr 7- Świeże mięso wieprzowe, wołowe i wędliny
Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania ww. dokumentów, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego - w formie załączenia do oferty stosownego oświadczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z wzorem – Załącznik nr 5 do SWZ;
2. Karty opisu produktów dla każdej pozycji umieszczonej w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 2f poz. 1-18, Zał. 2g poz.1-43 do SWZ.*
*Dotyczy Pakietu nr 6- Świeży drób, wyroby drobiowe oraz Pakietu nr 7- Świeże mięso wieprzowe, wołowe i wędliny.
Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania ww. dokumentów, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego - w formie załączenia do oferty stosownego oświadczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OŚWIADCZENIE zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, a także art. 7 ust.1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa wyżej w punkcie XI.1., składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą następujące formularze:
- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie zakresu, opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową netto i brutto, oferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- wypełniony i podpisany szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 a, b, c, d, e, f, g do SWZ
- zobowiązanie innego przedmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ wraz z Oświadczeniem – zgodnie z Załącznikiem nr 7 (jeżeli dotyczy).
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - umowę regulująca współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
a) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty do niniejszego postępowania, powołujące się na „Wykonawcę” powinni wpisać dane dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną, a nie np. pełnomocnika.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SWZ pkt.10, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 a, b, c, d do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 stawy Pzp oraz wskazanym we Wzorach Umów, stanowiących Załączniki nr 4 a, b, c, d do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ww. Ustawy – Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej realizacji, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy, za zgodą Wykonawcy. Nowy termin obowiązywania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą;
b) w przypadku obniżenia ceny dostarczanego przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego;
c) w przypadku wycofania ze sprzedaży zaoferowanego asortymentu lub wprowadzenia asortymentu o lepszych parametrach użytkowych dopuszcza się zmianę zaoferowanego asortymentu – przy zachowaniu ceny z umowy, za zgodą Zamawiającego;
d) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT - cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. O zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
e) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji rynkowych;
f) w zakresie danych identyfikacyjnych stron umowy; strony zobowiązują się informować o zmianie tych danych pod rygorem skutków stąd wynikających.
g) w zakresie zmiany cen urzędowych.
7. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w § 1 ust. 6 z wyjątkiem § 1 ust. 6 pkt. b), musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.
Pozostałe warunki i zakres zmian umowy zawarte są w § 1 wzorów umów - stanowiących załączniki 4 a, b, c, i d do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa tylko na Platformie pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 stawy Pzp.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.3 Ustawy PZP
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Umowy zawarte z dotychczasowymi Wykonawcami na przedmiotowy asortyment obowiązują do dnia 31.10.2023 r.
9. Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.