eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony wraz ze sprzętem medycznym dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony wraz ze sprzętem medycznym dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110603621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rejowiecka 128

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825655234

1.5.8.) Numer faksu: 825653781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@srm-chelm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srm-chelm.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony wraz ze sprzętem medycznym dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9768824a-56b2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076168/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Ambulans z wyposażeniem ( nosze główne , krzesełko kardiologiczne, respirator, defibrylator, masażer klatki piersiowej ) x 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
(dalej Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 17).
W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu e-mail: sekretariat@srmchelm.com.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
Pytania należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl przy użyciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, zapytania, środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub
dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgody z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu.
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
Zamawiający preferuje by dokumenty elektroniczne były sporządzane w formacie danych: .pdf, .doc, .docx.
Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Pliki należy pakować zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 18.2.2. SWZ.
Na stronie Platformy udostępnione są: „Regulamin” korzystania z Platformy (zawierający wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów) oraz „Instrukcja” dla Wykonawców.
Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 17).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ, ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm, tel. 82 565 52 34.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony wraz ze sprzętem medycznym dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ, nr sprawy: DE.332.3.2023.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DE.332.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony wraz ze sprzętem medycznym, dopuszczonego do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Przedmiot zamówienia - ambulans musi posiadać homologację pozwalającą na rejestrację jednoetapową na terenie Polski- według definicji ambulansu zawartej w Dyrektywie 2007/46/WE z późn. zm.
Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad i posiadać w dniu rejestracji terminy gwarancji nie krótsze niż określone w punkcie 4.11. SWZ
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192160-1 - Nosze

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w sposób punktowy.
Kryterium – Cena: C – waga 60%
Oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzyma 100 punktów, które zostaną pomnożone przez wagę kryterium (60%). Punkty dla pozostałych ofert to stosunek ceny najniższej do ceny w badanej ofercie, pomnożony przez wagę kryterium (60%).

(oferta z najniższą ceną)
C = ------------------------------------ x 100 x 60%
(cena badanej oferty )

Kryterium – parametry techniczno-użytkowe ambulansu : PT – waga 40%

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium „parametry techniczno-użytkowe ambulansu” przyznając danej ofercie punkty z załącznikiem nr 7 do SWZ.
Maksymalną ilość punktów (40 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaoferuje wszystkie oceniane parametry a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych parametrów, następnie punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium (40%)
Ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „parametry techniczno-użytkowe ambulansu” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

(liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ)
PT = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
(max. ilość punktów parametrów techniczno-użytkowych – 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno-użytkowe ambulansu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą poniższe warunki:
6.1.1. Oferta winna być zgodna z wymogami SWZ oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie,
6.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
6.2.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia,
6.2.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6.3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi niniejszą specyfikacją.
6.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.
6.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.6.1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2. muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie,
6.6.2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp muszą zostać wykazane przez każdego z Wykonawców.
6.7. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
6.8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni
z postępowania.
6.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu
o złożone oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy PZP na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ (wraz z ofertą),
8.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (na wezwanie Zamawiającego),
8.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (na wezwanie Zamawiającego),
8.2.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (na wezwanie Zamawiającego),
8.2.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt od 1 do 4 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (na wezwanie Zamawiającego),
8.2.6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (na wezwanie Zamawiającego),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ,
8.1.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 109 ust. 4 ustawy PZP na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia – załącznik nr 3 do SWZ,
8.1.6. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8.1.7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. co najmniej jednej dostawy medycznego ambulansu drogowego typu C, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów, że dostawy zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8.1.1. Świadectwo homologacji (bez załączników) pozwalające na rejestrację jednoetapową na terenie Polski - według definicji ambulansu zawartej w Dyrektywie 2007/46/WE z późn. zm. na oferowany typ pojazdów,
8.1.2. Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert oferowany ambulans posiada ważną homologację, zawierające numer i datę wydania homologacji, umożliwiającej jednoetapową rejestrację ambulansu na terenie RP,
8.1.3. Oświadczenie Wykonawcy, że w celu weryfikacji rzeczywistych parametrów dostarczanego ambulansu, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał homologacji i jej dokumentacji technicznej, a w przypadku wątpliwości, Zamawiający może powołać niezależnego biegłego dla oceny zgodności w/w dokumentacji i przedmiotu zamówienia, na koszt Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w poniższym zakresie:
a) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto asortymentu, będącego przedmiotem umowy.
b) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta.
c) zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu /jeżeli dotyczy/ bądź zmiana adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
d) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
e) zmiany wymienione w pkt 2 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
3. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty, należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://platformazakupowa.pl/pn/srm_chelm/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.