eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a511efd-56ba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026466/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR Huragan w Wołominie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami pkt II

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami pkt II

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest budowa instalacji fotowoltanicznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSIR „Huragan” w Wołominie”.
1. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) opracowanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp, która ma opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Funcjonalno-Użytkowym pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na Obiekcie Pływalni”,
2) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp na dachu budynku pływalni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”,
3) przeprowadzenie pełnej procedury formalnej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji (dalej OSD),
4) podłączenia instalacji do istniejącej sieci w budynku pływalni wraz z uruchomieniem,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
6) świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w §11 umowy,
7) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5) umowy na warunkach określonych w § 18 umowy,
8) udzieli gwarancji na roboty budowlane, wykonane w ramach umowy na warunkach określonych w §10 umowy,
9) materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia, wskazane przez Zamawiającego podczas rozbiórki obiektu, stanowią własność Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały i gruz z rozbiórki, nienadające się do dalszego przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robót jest zobowiązany do zutylizowania we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres podstawowych robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią Załącznik nr 1A do specyfikacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług i/lub robót budowlanych w zakresie usług i robót: wykonanie dokumentacji projektowej bądź jej części dla potrzeb robót budowlanych, także wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej, na warunkach określonych w PPU

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Sposób obliczania punktacji:
Po = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
• jedna osoba – główny projektant, który posiada następujące kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu na podstawie ww. uprawnień.
• jedna osoba (branża konstrukcyjno-budowlana), która posiada następujące kwalifikacje:
-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu na podstawie ww. uprawnień.
• jednym kierownikiem robót, który posiada następujące kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
- ważne świadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1kV (grupa „E” i ”D”)
• minimum 2 osobami tj. jedną brygadą dwuosobową wykonującą prace budowlano-montażowe, które posiadają ważne świadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1kV (grupa „E” ).
UWAGA: wymaga się przy tym, aby instalator wykonujący montaż posiadał aktualny certyfikat odnawialnych źródeł energii wydany przez UDT.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2020, poz. 220 z późn. zm.),
b) w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 50 kWp, pracującej w systemie „on-grid”, tj. energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii zostają wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu późniejszego rozliczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3000,00 ZŁ (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.