eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karsin › Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnejOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karsin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 222

1.5.2.) Miejscowość: Karsin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@karsin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00b7672a-56b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00b7672a-56b6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział
VII Opis sposobu przygotowania oferty, ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ – W TYM KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ ORAZ
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej wraz z mostem na terenie dz. nr 140, obręb Bąk oraz dz. nr 131, 172/1, obręb Borsk.
Parametry techniczne elementów drogi:
• D1/2 (ciąg pieszo-jezdny);
• 30 km/h;
• Szerokość – 5,0m;
• Długość – 990mb;
• Pobocze gruntowe – 0,5m.
Zakres prac remontowych drogi:
a) Załadunek i wywóz skarp do 5 km;
b) Odtworzenie profilu drogi ze spadkami o szerokości do 6m, odtworzenie odwodnienia drogi;
c) Zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego za pomocą wałowania walcem;
d) Ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu (materiał + transport);
e) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego;
Zakres prac remontowych mostu:
a) Rozebranie istniejącej starej konstrukcji drewnianej balustrad, pomostu i poprzecznic (dyliny górnej i dolnej), poprzecznic długich wraz załadunkiem i wywozem do 5km;
b) Montaż nowych belek poprzecznych 28x30 (długich) zaimpregnowanych ciśnieniowo, zabezpieczone czołowo izolacją;
c) Zabezpieczenie izolacyjne belek drewnianych papą podkładową;
d) Montaż nowej konstrukcji drewnianej - dyliny dolnej gr. 8x14 cm;
e) Zabezpieczenie izolacyjne dyliny dolnej taśmą dekarską bitumiczną;
f) Montaż nowej konstrukcji drewnianej modrzewiowej - dyliny górnej układanej na jodełkę gr. 7x14 cm, zaimpregnowanych ciśnieniowo;
g) Montaż nowych belek podchodnikowych modrzewiowych gr. 12x10 cm (poprzeczne), zaimpregnowanych ciśnieniowo;
h) Montaż nowych belek podchodnikowych modrzewiowych gr. 8x12 cm (podłużne), zaimpregnowanych ciśnieniowo;
i) Montaż nowych podestów podchodnikowych modrzewiowych – dylina górna – montaż poprzecznie gr. 8x14 cm, zaimpregnowanych ciśnieniowo;
j) Montaż nowej konstrukcji drewnianej balustrad modrzewiowych (zgodnie z rysunkiem projektu), zaimpregnowanych ciśnieniowo, kolor balustrad brązowy;
k) Wykonanie zjazdów z pomostu, utwardzenie.
7) Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg, 45221111-3 – Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
9) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
10) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
11) Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 -3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
12) W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
13) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na remont drogi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na remont mostu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w ust. 3 poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 400.000,00 zł,-.
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunki zostaną spełnione, gdy:
i. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną w branży drogowej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł,- brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie wykazu robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
ii. Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, w tym przynajmniej 1 osobę posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie
z zapisami SWZ
Rozdziału IV. Wymagania zamawiającego zawartych w
ust. 4. Oświadczenia i
dokumenty, jakie zobowiązaniu są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z zapisami SWZ
Rozdziału IV. Wymagania zamawiającego zawartych w
ust. 4. Oświadczenia i
dokumenty, jakie zobowiązaniu są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia przed podpisaniem umowy, po uprzednim wezwaniu w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni:
a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiący podstawę do ustalenia (w oparciu o wzór określony w SWZ) wysokość płatności, w przypadku odstąpienia od
umowy przez jedną ze stron.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. (Słownie: pięć tysięcy złotych).
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 97 ust. 7 ustawy.
3) Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto: Urzędu Gminy w Karsinie, Bank Spółdzielczy w Czersku Oddział Karsin nr 49 8147 0002 2600 1313 2000 0090.
4) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - należy załączyć do oferty.
8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
9) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart.107ust.2 lub art.128ust.1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa wart.57 lub art.106ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 4 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy. 4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w złożonej ofercie. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia, opisanych w § 2 i 14 ust. 2 pkt 1) Istotnych postanowień umowy.
2) Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) zmiany zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę – jeśli nastąpi ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę, to należne mu wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio do zakresu niewykonanych usług.
c) zmiany zastosowania rozwiązań technicznych lub technologicznych w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji projektowej.
d) zmian Dokumentacji projektowej w szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników,
4) Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
b) powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
c) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego muszą posiadać wymagane w SWZ uprawnienia na dane stanowisko,
e) zmian technologii wykonywania robót,
f) zmiany materiałów wykonania robót budowlanych,
g) zmiany kolejności wykonywania robót określonej w harmonogramie.
3. Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
2) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.
3) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w myśl ustawy PZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.