eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 517886269

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16f2ef56-2474-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103102/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309328

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.5a.2023.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 85036,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w sali gimnastycznej i ich zabezpieczenia oraz wymiana drzwi.
Zadanie obejmuje m.in.:
 demontaż istniejących 19 szt. okien i 2 szt. drzwi drewnianych,
 demontaż 19 szt. zabezpieczeń okien z krat stalowych o wymiarach ok. 2,18x2,69 m,
 demontaż 19 szt. parapetów zewnętrznych i 8 szt. podokienników wewnętrznych,
 montaż 16 szt. okien z kształtowników PCV z nawiewnikiem higrostatycznym z jednym polem otwieranym mechanicznie oszklone szkłem bezpiecznym o wymiarach 2,18x 2,69 m.,
 montaż 3 szt. okien z kształtowników PCV z nawiewnikiem higrostatycznym z jednym polem otwieranym mechanicznie oszklone szkłem bezpiecznym, zabezpieczenie antyrefleksyjne o wymiarach 2,18x 2,69 m.,
 montaż podokienników z konglomeratu o długości 2,69 m. – 8 szt.,
 montaż parametrów zewnętrznych stalowych, ocynkowanych, powlekanych o długości ok. 2,69 m. – 19 szt.,
 obróbka okien od zewnętrznej strony i parapetów zewnętrznych (nie wymagane jest obróbka wewnętrzna okien i podokienników wewnętrznych),
 montaż 1 szt. drzwi D1 o wymiarach ok. 1,3 x 2,05 m, z kształtowników z wysokoudarowego PCW, szkło bezpieczne z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym,
 montaż 1 szt. drzwi PCV pełnych o wymiarach ok. 1,5 x 2,05 m, wzmacnianych z okleiną CPL drewnopodobną z zamkiem i zestawem kluczy.
Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44220000-8 - Stolarka budowlana

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44220000-8 - Stolarka budowlana

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143603,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143603,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNITED DS. sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9281714568

7.3.3) Ulica: Żarska 12A

7.3.4) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

7.3.5) Kod pocztowy: 66-010

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143603,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.