eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płużnica › "Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną."Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płużnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płużnica, 60

1.5.2.) Miejscowość: Płużnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-214

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 687 52 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pluznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/784866

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2a48418-15a4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013721/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00280146

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach bieżącego zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną”, przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawu pompowego (6-pompowego) oraz pompy płucznej. Przebudowa instalacji wody pitnej w celu zamontowania nowego zestawu i pompy płucznej. Wymiana szafy sterowniczej istniejącego zestawu pompowego wraz z podłączeniem do instalacji elektryczno-sterowniczej SUW. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowości Mgowo, dz.nr 104/6 ,obręb Bągart, gmina Płużnica, powiat wąbrzeski. Stacja uzdatniania wody jest obecnie eksploatowana. Została przebudowana w 2011 roku. Eksploatacja ujęcia jest unormowana prawnie. Bilans potrzeb wodnych, technologia uzdatniania wody, technologia pompowania wody wraz z automatyką sterowania, pojemność użytkowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej pozostają bez zmian. Obecnie zamontowana jest szafa sterownicza pompowni I /pompy głębinowe/ oraz szafa sterownicza pompowni II /zestaw pompowy/. Praca pomp na ujęciu może odbywać się w układzie automatycznego lub ręcznego sterowania. Stosowane sterowanie poziomami wody zbiornikach retencyjnych. Pompownia II - woda do sieci wodociągowej odbiorczej gminnej wprowadzana jest za pośrednictwem zestawu pompowego II. Ciśnienie w sieci odbiorczej na stałym poziomie tj. około 5,5 bar, na drodze współpracy przetwornika i przetwornicy ciśnienia oraz pomp II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122130-0 - Pompy wodne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42122000-0 - Pompy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316082,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 669996,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316082,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metrolog Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631861838

7.3.3) Ulica: ul. Kościuszki 97

7.3.4) Miejscowość: Czarnków

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316082,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.