eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie BobrzańskimOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a82b047-2b2c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103102/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00325016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.13.2023.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 298848,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 dz. nr 501 i 559/9. Długość odcinka ok. 490 m, średnia szerokość jezdni zmienna od 5,2 m do 6 m. Przedsięwzięcie polega na remoncie wyżej wymienionej drogi poprzez wykonanie m.in.:
- oznakowania tymczasowego na czas robót,
- frezowania korekcyjnego i szczepnego oraz oczyszczenia nawierzchni,
- wyrównania nawierzchni betonowej i dylatacji, naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno – asfaltowej AC11-16W dla KR3-4, o śr. gr. 5cm na powierzchni ok. 5%
- warstwy szczepnej, geosiatka, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm (śr. 5cm) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S dla KR 2
- remontu chodników, wyrównania i uzupełnienia poboczy
- oznakowania stałego,
2. Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametrów technicznych (przesunięcia osi jezdni, zmiany promieni łuków poziomych i pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych, szerokości nawierzchni asfaltowej, szerokości pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy rowów przydrożnych jednostronnych i dwustronnych.
3. Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku charakteryzują się dużymi nierównościami, na odcinku gdzie znajduje się nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu MON o szerokości 6m występują stosunkowo nie liczne nierówności i ubytki betonu.
5. Ponadto zakres zadania obejmuje:
a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .
e) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
i Informacja dotycząca robót zamiennych:
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,
ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
h) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;
o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
Do terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty. Cena ofert – 528.122,03 zł i 567.669,60 zł przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (367.583,43 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ofert.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 528122,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567669,60 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.