eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bd96868-564a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006988/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowe do korzystania z platformy Zamawiającego:
1) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 /Windows 10;
2) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
3) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
4) podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K.C.O./TP/74/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z następującym wyposażeniem:
- system gradientowy ( cewki gradientowe chłodzone wodą)
- system RF
- cewki: cewka nadawczo – odbiorcza całego ciała, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy i szyi, wielokanałowa cewka typu array do badania całego kręgosłupa, wielokanałowa cewka typu array do badania całego centralnego układu nerwowego, wielokanałowa cewka typu array do badania klatki piersiowej/ jamy brzusznej, wielokanałowa cewka typu array do badania jamy brzusznej i miednicy, wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego, wielokanałowa cewka sztywna do badania barku, wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, cewka sztywna do badania kostki, cewka dorektalna do badania prostaty, wielokanałowa cewka do badania piersi,
- pozycjonowanie i nadzór pacjenta: płyta stołu, przesuw stołu, system monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech), interkom dwukierunkowy, nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta, marker laserowy, kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w sterowni, sygnalizacja dodatkowa ( typu gruszka) dla pacjenta, słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta,
- aplikacje kliniczne: badania neurologiczne, angiografia MRI (MRA), badania w obszarze abdominalnym, badania ortopedyczne, badania mammograficzne, spektroskopia protonowa ( 1H MRS), obrazowanie równoległe, techniki spektralnej saturacji,
- sekwencje: Spin Echo (SE), Inversion Recovery (IR),
- gradient echo (GRE),
- obrazowanie,
- sekwencje,
- zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu,
- zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach,
-konsola sterująca: monitor, aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet, Modality Worklist, MPPS,
- konsola lekarska multimodalna Advantage Workstation 4.6 (system ID: PL2630AW01, nr seryjny: CZC1390LL3; system ID: PL2630AW02, nr seryjny: CZC1390LL5), monitory – 2 szt., drukarka HP Color Laser Jet CP 2025n – 1 szt., aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet,
- UPS

Serwis pogwarancyjny obejmuje:
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, jak również na wezwanie Zamawiającego jeden raz w trakcie trwania umowy w przypadku podejrzeń nieprawidłowej pracy urządzenia,
b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,
c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,
d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym
do prawidłowej eksploatacji urządzenia,
f) aktualizacje systemu,
g) przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do* …… godzin ( z oferty wygrywającej) od zgłoszenia awarii faksem/ mailem (dotyczy: dni roboczych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: w wysokości 25% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do naprawy, podany w godzinach

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – warunki zostały określone w SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunki zostały określone w SWZ;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SWZ Zawartość Oferty.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 usługami serwisu rezonansu magnetycznego).
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 osobami posiadającymi określone przez wytwórcę sprzętu, dla którego będzie świadczony serwis pogwarancyjny kwalifikacje i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rezonansu będącego przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Wprowadza się odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023 r., poz.46),jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 4 pkt. 1 to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 4 pkt. 2 - 5 zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 - 5 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.
6. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 6 miesięcznych (pierwsza waloryzacja po upływie 6 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).
7. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.
8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie przekroczy 12 % wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
• Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
• Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy.
5. Oświadczenie Wykonawcy informujące o dysponowaniu zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennymi i częściami zużywalnymi dla rezonansu dla którego będzie świadczony serwis.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.