eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przebudowa budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 - etap III (część 2)Ogłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 – etap III (część 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 664 11 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29835edc-16f4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 – etap III (część 2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29835edc-16f4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku techniczno-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej przy ul. Łąkowej 40

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 436083,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku techniczno-magazynowego w Łodzi przy ul. Łąkowej 40 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy administracji publicznej dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (pomieszczenia biurowe, magazynowe i sala konferencyjna) – III etap cz. 2.
2. Realizacja całości inwestycji została podzielona na etapy. Na każdy etap przewiduje się odrębne postępowanie. Postępowanie na I, II i III etap cz. 1 zostało już przeprowadzone.
3. Zakres prac zaplanowanych w III etapie cz. 2 obejmuje m.in.: dostawę i montaż podnośnika, ślusarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wyłaz na dach wraz z drabiną, prace konstrukcyjne oraz wykończenia zewnętrzne - posadzki – zgodnie z działami 1 (w zakresie dostawy i montażu podnośnika), 5, 6, 7 i 9 przedmiaru robót dla etapu III.
4. Równolegle z pracami o których mowa w ust. 3 wykonywane są obecnie prace wynikające z postępowania na III etap cz. 1 tj. kompletna elewacja budynku oraz wstawienie brakującej wewnętrznej stolarki drzwiowej – zgodnie z punktem 3 (ślusarka wewnętrzna drzwiowa), 4 (drzwi płycinowe wewnętrzne) oraz 8 (elewacja) przedmiaru robót dla etapu III.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ, a także ze wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczana przez konkretnego wykonawcę, powinno to być interpretowane jako przywołanie określonych standardów, a nie jako wymóg zastosowania konkretnych rozwiązań – Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.
7. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Gwarancja:
1) Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem XV SWZ.
2) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.
3) Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały na okres 72 miesięcy lub maksymalnie 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r., poz. 1510) tj. osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia.
10. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych;
2) wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników budowy i kierowników robót;
3) sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w pkt 1 osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
11. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca może jedynie, według własnego uznania przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej izabela.turczynska@lodz.uw.gov.pl stosowny wniosek. Po odbyciu wizji lokalnej zostanie podpisany protokół, który stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
12. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający, na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
2) Zamawiający, na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp, nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
4) Zamawiający wymaga, w myśl art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42417100-3 - Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 w zw. z art. 263 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zgodnie
z art. 225 ust. 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
Wykonawca, JAWBUD Sp. z o.o., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 263 ustawy Pzp unieważnił postępowanie. Należy mieć na uwadze, iż przeprowadzenie przez Zamawiającego ponownego badania i oceny ofert, o którym mowa
w art. 263 ustawy Pzp, jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zdecydował o niedokonywaniu ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, czego konsekwencją jest unieważnienie postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.